Undersøgelse af gymnasieelevers scientific literacy i Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022

Research output: Book/reportReportResearch

Abstract

Dette følgeforskningsprojekt undersøger, hvad ni deltagende gymnasieklasser får ud af at deltage i projektet Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022. Gymnasiepanelet deltager i et forløb udviklet af Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB).

Følgeforskningsprojektet sætter fokus på scientific literacy, altså videnskabskompetencer, og hvordan de kommer i spil i projektet. Gennem et survey før og efter deltagelse i grundforløbet i projektet, benævnt survey 1 og survey 2, undersøges det, om der er en progression i elevernes scientific literacy-kompetencer. Gennem interviews med elever og lærere samt observation af undervisning, Forskerdagen og Finaledagen undersøges det, hvordan elevernes scientific literacy-kompetencer kommer i spil undervejs i projektet.

Resultaterne fra survey 1 og 2 viser ikke en progression i scientific literacy for de enkelte deltagende gymnasieklasser ved at deltage i grundforløbet med nanomodulerne på libguiden, SDUB har udviklet. For Citizen Scienceprojekter har SDUB defineret seks scientific literacy-kompetencer, som er testet ved hjælp af de 10 spørgsmål i surveys. Hvis der tages et gennemsnit af besvarelser fra alle deltagere fra de enkelte spørgsmål på de 10 spørgsmål, har Gymnasiepanelet en progression i syv ud af de 10 spørgsmål.

Empirien viser desuden, at elever og lærere overordnet var tilfredse med at deltage i forløbet, uanset om de gik videre i finalen eller ej. Brugerinddragelse i form af f.eks. MasterClass i planlægningsfasen gjorde det nemmere at deltage i projektet og anbefales fremadrettet. 

Lærerne fandt læringsressourcerne, i form af libguide, tilfredsstillende og brugbare, og de modificerede efter behov. Der var stor frihed i materialet. Gymnasiepanelet bragte scientific literacy-kompetencer i spil både i undervisningen undervejs i grundforløbet, på Forskerdagen og på Finaledagen.  

Der er ikke tidligere udviklet en test til at undersøge scientific literacy-kompetencer hos gymnasieelever indenfor samfundsvidenskab og humaniora, og vi er kommet et skridt tættere på at udvikle en evalueringsmetode, der kan vise en eventuel progression. Denne følgeforskning konkluderer, at et survey ikke kan stå alene, men bør kombineres med kvalitative metoder. 

Følgeforskningsgruppen anbefaler, at der vælges en ny måde at kvalificere deltagere til finaleforløbet. Vi foreslår, at alle deltagere skal inkluderes i muligheden for at udfærdige et produkt, f.eks. i form af en poster eller en præsentation. Desuden anbefaler vi, at der i didaktiseringen af undervisningsmaterialet i forløbet skabes en synlighed af scientific literacy som et mål for undervisningen, da det vil øge Gymnasiepanelets mulighed for at øge deres scientific literacy. Det anbefales at inddrage Citizen Science i projektet tidligere end hidtil på baggrund af den kobling, der er mellem scientific literacy og Citizen Science, hvor litteraturen indikerer, at man opnår videnskabelige færdigheder ved at deltage i videnskab.

Dette aspekt underbygges af empirisk data fra følgeforskningen. Evalueringen af Citizen Science-projekter kræver et metodisk rammeværk for, hvordan man kan evaluere på scientific literacy-kompetencer, og ud fra følgeforskningen på ESSGYM22 giver vi et bud på et sådant rammeværk.
  
Original languageDanish
Number of pages43
ISBN (Print)978-87-94345-11-8
Publication statusPublished - Aug 2022

Cite this