Tvistbilæggelse mellem EU-medlemsstaterne ved Den Europæiske Unions Domstol

Translated title of the contribution: Dispute Settlement between EU Member States by the Court of Justice of the European Union

Graham Butler*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Abstract

Artikel 259 and 273 TEUF giver EU-Domstolen kompetence til at træffe afgø-relse i tvister mellem EU-medlemsstaterne, forudsat at visse betingelser, der er fastsat i traktaterne er opfyldt. Artikel 259 TEUF vedrører håndhævelse af medlemsstaternes unionsretlige forpligtelser, hvorimod artikel 273 TEUF handler om at bede Domstolen om at være dommer i mellemstatslige tvister, der stammer fra en bilateral eller multilateral aftale, der relaterer sig til traktaternes sagsområde. Historisk set har brugen af begge disse instrumenter i forbindelse med retstvister mellem EU-medlemsstaterne været begrænset og har dermed demonstreret en stærk uafhængig retsordning, som Unionen har opbygget og udviklet. Denne artikel går i dybden med de to instrumenter, der bruges ved tvister mellem EU-medlemsstater, og analyserer i hvilken grad tvister mellem EU-medlemsstater kan indbringes for EU-Domstolen.
Translated title of the contributionDispute Settlement between EU Member States by the Court of Justice of the European Union
Original languageDanish
JournalEuroparättslig Tidskrift
Volume2018
Issue number1
Pages (from-to)57-74
Number of pages18
ISSN2002-3561
Publication statusPublished - Mar 2018
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dispute Settlement between EU Member States by the Court of Justice of the European Union'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this