Stedets Anatomi: En Teoretisk Undersøgelse af Stedet og Rumlighedens Betydning for Leg, Computerspil og Læring

  Research output: ThesisPh.D. thesis

  Abstract

  Titlen på denne ph.d.-afhandling, Stedets Anatomi – en teoretisk undersøgelse af stedets og rumlighedens betydning for leg, computerspil og læring, skitserer ikke kun afhandlingens teoretiske dimensionering, men også dens analytiske bliks tematik i forbindelse med undersøgelsen af fænomenerne leg, computerspil og læring.
  Denne tværfaglige adressering udgår fra et allerede etableret kendskab til genstandsområdet. Hvilket betyder at ph.d.-afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål udspringer fra indsigt i spørgsmålets betingelsesgrundlag.
  Afhandlingens grundlæggende forskningsspørgsmål adresserer vanskelighederne ved at forene fænomenerne leg, computerspil og læring. Dette ud fra den antagelse, at vanskelighederne ved foreningen af fænomenerne ikke alene udgår fra praktiske designvalg.
  Ph.d.-afhandlingens operationalisering af undersøgelsens tværfaglige genstandsområde tager udgangspunkt i stedet som forbindelsesled fænomenerne imellem. Dette betyder, at før fænomenerne kan adresseres, så vil stedteorien, hvis sådan en kan samles under et, blive gennemgået. Fra stedteorien henter afhandlingen ikke kun en vertikal operationalisering af analyseniveauerne, men også tematikken og det analytiske blik. Tematikken er udover stedet rumlighed, og det analytiske blik er fænomenologisk. Det sidstnævnte særligt i forbindelse med Martin Heideggers topologi sådan som den kommer til udtryk i Væren og Tid ([1927] 2007).
  Således bliver forskningsspørgsmål og antagelser behandlet fra stedteoriens analytiske operationalisering af, hvad og hvordan et sted kan forstås. Dette med rumligheden som tematisk forbindelsesled mellem stedteori og Heideggers topologi. Alt sammen med henblik på at udhæve fænomenernes stedlige såvel som rumlige organisering og herigennem destillere deres organisering for at demonstrere, at de er betinget af selvstændige og divergerende rationaler.
  Ud fra stedteoriens rumlighedstematik og fænomenologiens undersøgelse af væren kan legefænomenet beskrives som en spatial dyade, hvor det fraværende er kendetegnet ved at udgøre nærvær. Centralt for legen er den fraværende væren som et nærværende legeindhold. Denne formelle beskrivelse definerer legefænomenet som hvilende på et selvstændigt rationale.
  Heroverfor træder computerspilpraksissen frem som en formation mellem spil og spiller, der samler sig som en overvejende selvreferentiel aktivitet. Sådan en beskrivelse har vidtrækkende betydning for, hvordan et læringsindhold kan eller ikke kan integreres i et computerspil. Hvis computerspillet er selvreferentielt, så har spillet vanskeligt ved at pege ud over sig selv. Hvis det alligevel forsøger, så udfordrer computerspillet grundlaget for sin identitet. Således lader det til, at computerspil ikke på samme tid kan adressere et læringsindhold og opretholde sin identitet som computerspil uden at undergrave enten det ene eller det andet. Dette kræver selvfølgelig et syn på, hvad læring er. Og her er det væsentligt at sondre mellem læring, læringsindhold, læringsmiddel og undervisning.
  Denne skitsering har herved udhævet, hvordan leg, computerspil og læring divergerer fra hinanden. Og følgelig at en praktisk sammenvævning af de tre fænomener ikke alene beror på designvanskeligheder, men også på teoretiske uoverensstemmelser.
  Ph.d.-afhandlingen afslutter sin undersøgelse med ud fra rumlighedens tematik, fænomenologiens undersøgelse af væren og computerspillets selvreferentialitet at fremsætte et udkast til en tentativ læringsteori, der hviler på identitet, forskel, ekspansion og selvreferents.
  For at opsummere så træder fænomenerne leg, computerspil og læring frem konstitueret af selvstændige og divergerende rationaler, som ikke alene beskriver bagvedliggende teoretiske uoverensstemmelser, men som også leder frem mod et tentativt udkast til en ekspansiv læringsteori ud fra identitet, forskel og selvreferents.

  Original languageDanish
  Publisher
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this