I krydsfeltet mellem passion og cool cash: Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse

Anne Gramtorp

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

Abstract

Dansk resumé: Lederne af de små og mellemstore virksomheder bliver på én gang italesat som dem der skaber mest værdi i det danske samfund, men også som en barriere for et økonomisk rigere samfund. De små og mellemstore virksomheder har opmærksomheden i politik, medier og forskning. Årsagen er, at små og mellemstore virksomheder udgør langt over 90% af dansk erhvervsliv og tilskrives derfor det afgørende potentiale for at skabe vækst. Men hvad er vækst? I den generelle erhvervspolitiske diskurs betyder vækst beskæftigelse og økonomisk opsving. Her opfattes vækst ofte som ubetinget positivt og som grundlaget for samfundets udvikling og velstand. Derfor initieres vækstprogrammer for de virksomheder, der har potentiale for at vokse. Incitamentet for at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse, er også indgangen til mit forskningsprojekt. Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i ledere der deltager i vækstprogrammet, Vækst via Ledelse. Formålet med programmet er at skabe langsigtet vækst i små og mellemstore virksomheder ved at udvikle ledernes ledelseskompetencer. Men er lederne interesserede i vækst, hvad betyder vækst for dem og hvori består ledernes motivation for vækst? For at kunne udvikle ledernes ledelseskompetencer med henblik på virksomhedsvækst, må vi først forstå ledernes perspektiv på vækst. Derfor at det relevant at beskæftige sig med vækst som begreb, med ledernes opfattelse af vækst, med deres motivation for at skabe vækst og med motivationen for at være leder i en voksende virksomhed. Entreprenørskabsforskningen har længe haft fokus på motivation. Her behandles motivation dog ofte synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. I entreprenørskabsforskningen bliver motivation for det meste målt som et skalaforhold fra 1-7, som mængder af motivation eller som et modsætningsforhold bestående af motiveret/ikke motiveret. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er afgørende for at skabe vækst i virksomheden. Forskningens gråzone Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i kvantitative termer, noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst. I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Denne afhandling belyser en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation for vækst. Hvad indeholder spændet mellem motivation for vækst og fraværet af motivation for vækst? Hvordan kan vi erfare, forstå og erkende forholdet mellem motivation og vækst på en måde som forskningsmæssigt bevæger sig videre end de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner? Med denne afhandling stiller jeg derfor det overordnede spørgsmål: • Hvordan er samspillet mellem smv-lederes vækstopfattelse, deres motivation for at skabe vækst og for at være ledere i en vækstproces? Afhandlingens spørgsmål besvarer jeg gennem empiriske undersøgelser; eksplorativ aktionsforskning, observation ved lederudviklingsforløb og dybdegående kvalitative interviews med otte ledere at to runder med to års interval. Gennem hermeneutisk fænomenologi, fortolkning og analyse med den psykologiske motivationsteori; Self-determination Theory (Ryan & Deci, 2000) kommer jeg i afhandlingen tæt på den enkelte smv-leders motivationer og opfattelser. Konklusioner og bidrag Afhandlingens analyse viser at opfattelsen af vækst er mere heterogen end hidtidigt antaget. Vækstopfattelsen har betydning for hvordan ledere er motiverede at skabe vækst og udfylde rollen som leder. Afhandlingen skaber gennem sin empirisk forankrede metode et ”nyt sæt briller”, som gør det muligt at se vækst på nye og andre måder og at anskueliggøre hvordan disse vækstopfattelser spiller sammen med ledernes motivation. Afhandlingens analyse viser, at vækst overordnet kan opdeles i tre kategorier: kompetenceudvikling, følelser og øget indtjening. Motivationen for at skabe vækst kan ligeledes opdeles i tre overordnede kategorier: at skabe værdi på samfundsplan, at forbedre de interne kompetencer og at øge den økonomiske indtjening. Motivationen for at lede i vækstprocesser kan opdeles i kategorierne: Friheden til selv at vælge opgaver, anerkendelse og ansvar og at gøre en forskel i feltet. Gennem analysen har det været muligt at identificere et dynamisk samspil mellem kategorierne som ændrer sig efter person og over tid. Det dynamiske samspil har dannet grundlag for en typologi. Typologien består af tre entreprenørielle motivationstyper som forskyder sig i forhold ledernes opfattelser og motivationer. Afhandlingens bidrag kommer altså blandt andet til udtryk i en dynamisk typologi over entreprenørielle motivationsdynamikker for vækst og ledelse. Motivationsdynamikkerne bevæger sig omkring tre stiliserede typer: Den pragmatiske, Den tilfredse og Den passionerede. Motivationsdynamikkerne afspejler samtidig kvaliteten af ledernes motivation og i hvilket omfang motivationen er internt reguleret eller eksternt reguleret. Teoretisk bidrager afhandlingen til entreprenørskabsforskningens behandling af vækst og smv-lederes motivation for vækst. Afhandlingen fremstiller et nyt synsfelt som bygger på øget indsigt i og forståelse for smv-ledernes opfattelser og motivationer. Metodisk, teoretisk og paradigmatisk er der grundlæggende forskel på, hvordan majoriteten af den etablerede entreprenørskabsforskning undersøger motivation for vækst set i forhold til afhandlingens tilgang. Kombinationen af hermeneutisk fænomenologi, fortolkende metoder og Self-determination Theory udgør grundlaget for det nye perspektiv på vækst og motivation. Afhandlingen bidrager til praksis i smv-feltet i fremstillingen af en dynamisk typologi som gør det muligt at italesætte hvordan forskellige typer af smv-ledere er motiverede for at lede og skabe vækst. Afhandlingens dynamiske typologi kan anvendes på tre niveauer: 1) af den enkelte smv-leder som redskab til selvforståelse, 2) af smv-rådgiveren som samtaleværktøj, 3) af entreprenørskabsstuderende, undervisere eller forskere som analyseredskab. Afhandlingens ambition har været at udjævne forståelsesforskellene mellem forskning, politik og praksis ved at udvide indblikket i smv-ledernes perspektiv. Herved har afhandlingen skabt mulighed for ny mening, nye forståelser og ny viden. Benyttes muligheden, er hensigten med afhandlingen lykkedes.
Original languageDanish
PublisherSyddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Number of pages272
Publication statusPublished - 2018
EventPh.d.-forsvar - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU, Kolding, Denmark
Duration: 6. Feb 20186. Feb 2018

Other

OtherPh.d.-forsvar
LocationInstitut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU
CountryDenmark
CityKolding
Period06/02/201806/02/2018

Cite this

Gramtorp, A. (2018). I krydsfeltet mellem passion og cool cash: Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse. Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Gramtorp, Anne. / I krydsfeltet mellem passion og cool cash : Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse. Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2018. 272 p.
@phdthesis{5cb6b313ce974fe7900dec0bb1b368e5,
title = "I krydsfeltet mellem passion og cool cash: Entrepren{\o}riel motivation for v{\ae}kst og ledelse",
abstract = "Dansk resum{\'e}: Lederne af de sm{\aa} og mellemstore virksomheder bliver p{\aa} {\'e}n gang italesat som dem der skaber mest v{\ae}rdi i det danske samfund, men ogs{\aa} som en barriere for et {\o}konomisk rigere samfund. De sm{\aa} og mellemstore virksomheder har opm{\ae}rksomheden i politik, medier og forskning. {\AA}rsagen er, at sm{\aa} og mellemstore virksomheder udg{\o}r langt over 90{\%} af dansk erhvervsliv og tilskrives derfor det afg{\o}rende potentiale for at skabe v{\ae}kst. Men hvad er v{\ae}kst? I den generelle erhvervspolitiske diskurs betyder v{\ae}kst besk{\ae}ftigelse og {\o}konomisk opsving. Her opfattes v{\ae}kst ofte som ubetinget positivt og som grundlaget for samfundets udvikling og velstand. Derfor initieres v{\ae}kstprogrammer for de virksomheder, der har potentiale for at vokse. Incitamentet for at f{\aa} de sm{\aa} og mellemstore virksomheder til at vokse, er ogs{\aa} indgangen til mit forskningsprojekt. Forskningsprojektet tager empirisk afs{\ae}t i ledere der deltager i v{\ae}kstprogrammet, V{\ae}kst via Ledelse. Form{\aa}let med programmet er at skabe langsigtet v{\ae}kst i sm{\aa} og mellemstore virksomheder ved at udvikle ledernes ledelseskompetencer. Men er lederne interesserede i v{\ae}kst, hvad betyder v{\ae}kst for dem og hvori best{\aa}r ledernes motivation for v{\ae}kst? For at kunne udvikle ledernes ledelseskompetencer med henblik p{\aa} virksomhedsv{\ae}kst, m{\aa} vi f{\o}rst forst{\aa} ledernes perspektiv p{\aa} v{\ae}kst. Derfor at det relevant at besk{\ae}ftige sig med v{\ae}kst som begreb, med ledernes opfattelse af v{\ae}kst, med deres motivation for at skabe v{\ae}kst og med motivationen for at v{\ae}re leder i en voksende virksomhed. Entrepren{\o}rskabsforskningen har l{\ae}nge haft fokus p{\aa} motivation. Her behandles motivation dog ofte synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. I entrepren{\o}rskabsforskningen bliver motivation for det meste m{\aa}lt som et skalaforhold fra 1-7, som m{\ae}ngder af motivation eller som et mods{\ae}tningsforhold best{\aa}ende af motiveret/ikke motiveret. F{\ae}lles for entrepren{\o}rskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er afg{\o}rende for at skabe v{\ae}kst i virksomheden. Forskningens gr{\aa}zone Entrepren{\o}rskabslitteraturen taler for st{\o}rstedelens vedkommende om v{\ae}kst i kvantitative termer, noget der kan m{\aa}les objektivt og handler ofte om m{\ae}ngde eller st{\o}rrelse. I unders{\o}gelsen af smv-lederens motivation for at skabe v{\ae}kst, er det imidlertid et velkendt forskningsm{\ae}ssigt f{\ae}nomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til v{\ae}kst. I hvert fald ikke den form for v{\ae}kst der er fokus p{\aa} i majoriteten af unders{\o}gelserne. Denne afhandling belyser en gr{\aa}zone i entrepren{\o}rskabslitteraturens skildring af motivation for v{\ae}kst. Hvad indeholder sp{\ae}ndet mellem motivation for v{\ae}kst og frav{\ae}ret af motivation for v{\ae}kst? Hvordan kan vi erfare, forst{\aa} og erkende forholdet mellem motivation og v{\ae}kst p{\aa} en m{\aa}de som forskningsm{\ae}ssigt bev{\ae}ger sig videre end de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner? Med denne afhandling stiller jeg derfor det overordnede sp{\o}rgsm{\aa}l: • Hvordan er samspillet mellem smv-lederes v{\ae}kstopfattelse, deres motivation for at skabe v{\ae}kst og for at v{\ae}re ledere i en v{\ae}kstproces? Afhandlingens sp{\o}rgsm{\aa}l besvarer jeg gennem empiriske unders{\o}gelser; eksplorativ aktionsforskning, observation ved lederudviklingsforl{\o}b og dybdeg{\aa}ende kvalitative interviews med otte ledere at to runder med to {\aa}rs interval. Gennem hermeneutisk f{\ae}nomenologi, fortolkning og analyse med den psykologiske motivationsteori; Self-determination Theory (Ryan & Deci, 2000) kommer jeg i afhandlingen t{\ae}t p{\aa} den enkelte smv-leders motivationer og opfattelser. Konklusioner og bidrag Afhandlingens analyse viser at opfattelsen af v{\ae}kst er mere heterogen end hidtidigt antaget. V{\ae}kstopfattelsen har betydning for hvordan ledere er motiverede at skabe v{\ae}kst og udfylde rollen som leder. Afhandlingen skaber gennem sin empirisk forankrede metode et ”nyt s{\ae}t briller”, som g{\o}r det muligt at se v{\ae}kst p{\aa} nye og andre m{\aa}der og at anskueligg{\o}re hvordan disse v{\ae}kstopfattelser spiller sammen med ledernes motivation. Afhandlingens analyse viser, at v{\ae}kst overordnet kan opdeles i tre kategorier: kompetenceudvikling, f{\o}lelser og {\o}get indtjening. Motivationen for at skabe v{\ae}kst kan ligeledes opdeles i tre overordnede kategorier: at skabe v{\ae}rdi p{\aa} samfundsplan, at forbedre de interne kompetencer og at {\o}ge den {\o}konomiske indtjening. Motivationen for at lede i v{\ae}kstprocesser kan opdeles i kategorierne: Friheden til selv at v{\ae}lge opgaver, anerkendelse og ansvar og at g{\o}re en forskel i feltet. Gennem analysen har det v{\ae}ret muligt at identificere et dynamisk samspil mellem kategorierne som {\ae}ndrer sig efter person og over tid. Det dynamiske samspil har dannet grundlag for en typologi. Typologien best{\aa}r af tre entrepren{\o}rielle motivationstyper som forskyder sig i forhold ledernes opfattelser og motivationer. Afhandlingens bidrag kommer alts{\aa} blandt andet til udtryk i en dynamisk typologi over entrepren{\o}rielle motivationsdynamikker for v{\ae}kst og ledelse. Motivationsdynamikkerne bev{\ae}ger sig omkring tre stiliserede typer: Den pragmatiske, Den tilfredse og Den passionerede. Motivationsdynamikkerne afspejler samtidig kvaliteten af ledernes motivation og i hvilket omfang motivationen er internt reguleret eller eksternt reguleret. Teoretisk bidrager afhandlingen til entrepren{\o}rskabsforskningens behandling af v{\ae}kst og smv-lederes motivation for v{\ae}kst. Afhandlingen fremstiller et nyt synsfelt som bygger p{\aa} {\o}get indsigt i og forst{\aa}else for smv-ledernes opfattelser og motivationer. Metodisk, teoretisk og paradigmatisk er der grundl{\ae}ggende forskel p{\aa}, hvordan majoriteten af den etablerede entrepren{\o}rskabsforskning unders{\o}ger motivation for v{\ae}kst set i forhold til afhandlingens tilgang. Kombinationen af hermeneutisk f{\ae}nomenologi, fortolkende metoder og Self-determination Theory udg{\o}r grundlaget for det nye perspektiv p{\aa} v{\ae}kst og motivation. Afhandlingen bidrager til praksis i smv-feltet i fremstillingen af en dynamisk typologi som g{\o}r det muligt at itales{\ae}tte hvordan forskellige typer af smv-ledere er motiverede for at lede og skabe v{\ae}kst. Afhandlingens dynamiske typologi kan anvendes p{\aa} tre niveauer: 1) af den enkelte smv-leder som redskab til selvforst{\aa}else, 2) af smv-r{\aa}dgiveren som samtalev{\ae}rkt{\o}j, 3) af entrepren{\o}rskabsstuderende, undervisere eller forskere som analyseredskab. Afhandlingens ambition har v{\ae}ret at udj{\ae}vne forst{\aa}elsesforskellene mellem forskning, politik og praksis ved at udvide indblikket i smv-ledernes perspektiv. Herved har afhandlingen skabt mulighed for ny mening, nye forst{\aa}elser og ny viden. Benyttes muligheden, er hensigten med afhandlingen lykkedes.",
keywords = "V{\ae}kst, Motivation, Ledelse, SMV, Typologi",
author = "Anne Gramtorp",
year = "2018",
language = "Dansk",
publisher = "Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet",

}

Gramtorp, A 2018, I krydsfeltet mellem passion og cool cash: Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse. Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

I krydsfeltet mellem passion og cool cash : Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse. / Gramtorp, Anne.

Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2018. 272 p.

Research output: Book/anthology/thesis/reportPh.D. thesisResearch

TY - BOOK

T1 - I krydsfeltet mellem passion og cool cash

T2 - Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse

AU - Gramtorp, Anne

PY - 2018

Y1 - 2018

N2 - Dansk resumé: Lederne af de små og mellemstore virksomheder bliver på én gang italesat som dem der skaber mest værdi i det danske samfund, men også som en barriere for et økonomisk rigere samfund. De små og mellemstore virksomheder har opmærksomheden i politik, medier og forskning. Årsagen er, at små og mellemstore virksomheder udgør langt over 90% af dansk erhvervsliv og tilskrives derfor det afgørende potentiale for at skabe vækst. Men hvad er vækst? I den generelle erhvervspolitiske diskurs betyder vækst beskæftigelse og økonomisk opsving. Her opfattes vækst ofte som ubetinget positivt og som grundlaget for samfundets udvikling og velstand. Derfor initieres vækstprogrammer for de virksomheder, der har potentiale for at vokse. Incitamentet for at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse, er også indgangen til mit forskningsprojekt. Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i ledere der deltager i vækstprogrammet, Vækst via Ledelse. Formålet med programmet er at skabe langsigtet vækst i små og mellemstore virksomheder ved at udvikle ledernes ledelseskompetencer. Men er lederne interesserede i vækst, hvad betyder vækst for dem og hvori består ledernes motivation for vækst? For at kunne udvikle ledernes ledelseskompetencer med henblik på virksomhedsvækst, må vi først forstå ledernes perspektiv på vækst. Derfor at det relevant at beskæftige sig med vækst som begreb, med ledernes opfattelse af vækst, med deres motivation for at skabe vækst og med motivationen for at være leder i en voksende virksomhed. Entreprenørskabsforskningen har længe haft fokus på motivation. Her behandles motivation dog ofte synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. I entreprenørskabsforskningen bliver motivation for det meste målt som et skalaforhold fra 1-7, som mængder af motivation eller som et modsætningsforhold bestående af motiveret/ikke motiveret. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er afgørende for at skabe vækst i virksomheden. Forskningens gråzone Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i kvantitative termer, noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst. I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Denne afhandling belyser en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation for vækst. Hvad indeholder spændet mellem motivation for vækst og fraværet af motivation for vækst? Hvordan kan vi erfare, forstå og erkende forholdet mellem motivation og vækst på en måde som forskningsmæssigt bevæger sig videre end de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner? Med denne afhandling stiller jeg derfor det overordnede spørgsmål: • Hvordan er samspillet mellem smv-lederes vækstopfattelse, deres motivation for at skabe vækst og for at være ledere i en vækstproces? Afhandlingens spørgsmål besvarer jeg gennem empiriske undersøgelser; eksplorativ aktionsforskning, observation ved lederudviklingsforløb og dybdegående kvalitative interviews med otte ledere at to runder med to års interval. Gennem hermeneutisk fænomenologi, fortolkning og analyse med den psykologiske motivationsteori; Self-determination Theory (Ryan & Deci, 2000) kommer jeg i afhandlingen tæt på den enkelte smv-leders motivationer og opfattelser. Konklusioner og bidrag Afhandlingens analyse viser at opfattelsen af vækst er mere heterogen end hidtidigt antaget. Vækstopfattelsen har betydning for hvordan ledere er motiverede at skabe vækst og udfylde rollen som leder. Afhandlingen skaber gennem sin empirisk forankrede metode et ”nyt sæt briller”, som gør det muligt at se vækst på nye og andre måder og at anskueliggøre hvordan disse vækstopfattelser spiller sammen med ledernes motivation. Afhandlingens analyse viser, at vækst overordnet kan opdeles i tre kategorier: kompetenceudvikling, følelser og øget indtjening. Motivationen for at skabe vækst kan ligeledes opdeles i tre overordnede kategorier: at skabe værdi på samfundsplan, at forbedre de interne kompetencer og at øge den økonomiske indtjening. Motivationen for at lede i vækstprocesser kan opdeles i kategorierne: Friheden til selv at vælge opgaver, anerkendelse og ansvar og at gøre en forskel i feltet. Gennem analysen har det været muligt at identificere et dynamisk samspil mellem kategorierne som ændrer sig efter person og over tid. Det dynamiske samspil har dannet grundlag for en typologi. Typologien består af tre entreprenørielle motivationstyper som forskyder sig i forhold ledernes opfattelser og motivationer. Afhandlingens bidrag kommer altså blandt andet til udtryk i en dynamisk typologi over entreprenørielle motivationsdynamikker for vækst og ledelse. Motivationsdynamikkerne bevæger sig omkring tre stiliserede typer: Den pragmatiske, Den tilfredse og Den passionerede. Motivationsdynamikkerne afspejler samtidig kvaliteten af ledernes motivation og i hvilket omfang motivationen er internt reguleret eller eksternt reguleret. Teoretisk bidrager afhandlingen til entreprenørskabsforskningens behandling af vækst og smv-lederes motivation for vækst. Afhandlingen fremstiller et nyt synsfelt som bygger på øget indsigt i og forståelse for smv-ledernes opfattelser og motivationer. Metodisk, teoretisk og paradigmatisk er der grundlæggende forskel på, hvordan majoriteten af den etablerede entreprenørskabsforskning undersøger motivation for vækst set i forhold til afhandlingens tilgang. Kombinationen af hermeneutisk fænomenologi, fortolkende metoder og Self-determination Theory udgør grundlaget for det nye perspektiv på vækst og motivation. Afhandlingen bidrager til praksis i smv-feltet i fremstillingen af en dynamisk typologi som gør det muligt at italesætte hvordan forskellige typer af smv-ledere er motiverede for at lede og skabe vækst. Afhandlingens dynamiske typologi kan anvendes på tre niveauer: 1) af den enkelte smv-leder som redskab til selvforståelse, 2) af smv-rådgiveren som samtaleværktøj, 3) af entreprenørskabsstuderende, undervisere eller forskere som analyseredskab. Afhandlingens ambition har været at udjævne forståelsesforskellene mellem forskning, politik og praksis ved at udvide indblikket i smv-ledernes perspektiv. Herved har afhandlingen skabt mulighed for ny mening, nye forståelser og ny viden. Benyttes muligheden, er hensigten med afhandlingen lykkedes.

AB - Dansk resumé: Lederne af de små og mellemstore virksomheder bliver på én gang italesat som dem der skaber mest værdi i det danske samfund, men også som en barriere for et økonomisk rigere samfund. De små og mellemstore virksomheder har opmærksomheden i politik, medier og forskning. Årsagen er, at små og mellemstore virksomheder udgør langt over 90% af dansk erhvervsliv og tilskrives derfor det afgørende potentiale for at skabe vækst. Men hvad er vækst? I den generelle erhvervspolitiske diskurs betyder vækst beskæftigelse og økonomisk opsving. Her opfattes vækst ofte som ubetinget positivt og som grundlaget for samfundets udvikling og velstand. Derfor initieres vækstprogrammer for de virksomheder, der har potentiale for at vokse. Incitamentet for at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse, er også indgangen til mit forskningsprojekt. Forskningsprojektet tager empirisk afsæt i ledere der deltager i vækstprogrammet, Vækst via Ledelse. Formålet med programmet er at skabe langsigtet vækst i små og mellemstore virksomheder ved at udvikle ledernes ledelseskompetencer. Men er lederne interesserede i vækst, hvad betyder vækst for dem og hvori består ledernes motivation for vækst? For at kunne udvikle ledernes ledelseskompetencer med henblik på virksomhedsvækst, må vi først forstå ledernes perspektiv på vækst. Derfor at det relevant at beskæftige sig med vækst som begreb, med ledernes opfattelse af vækst, med deres motivation for at skabe vækst og med motivationen for at være leder i en voksende virksomhed. Entreprenørskabsforskningen har længe haft fokus på motivation. Her behandles motivation dog ofte synonymt med begreberne intention, ambition og villighed. I entreprenørskabsforskningen bliver motivation for det meste målt som et skalaforhold fra 1-7, som mængder af motivation eller som et modsætningsforhold bestående af motiveret/ikke motiveret. Fælles for entreprenørskabsforskningens bearbejdning af motivation er, at motivation er afgørende for at skabe vækst i virksomheden. Forskningens gråzone Entreprenørskabslitteraturen taler for størstedelens vedkommende om vækst i kvantitative termer, noget der kan måles objektivt og handler ofte om mængde eller størrelse. I undersøgelsen af smv-lederens motivation for at skabe vækst, er det imidlertid et velkendt forskningsmæssigt fænomen, at ikke alle smv-ledere har lyst til vækst. I hvert fald ikke den form for vækst der er fokus på i majoriteten af undersøgelserne. Denne afhandling belyser en gråzone i entreprenørskabslitteraturens skildring af motivation for vækst. Hvad indeholder spændet mellem motivation for vækst og fraværet af motivation for vækst? Hvordan kan vi erfare, forstå og erkende forholdet mellem motivation og vækst på en måde som forskningsmæssigt bevæger sig videre end de i forvejen skildrede kvantificerbare og skalerbare definitioner? Med denne afhandling stiller jeg derfor det overordnede spørgsmål: • Hvordan er samspillet mellem smv-lederes vækstopfattelse, deres motivation for at skabe vækst og for at være ledere i en vækstproces? Afhandlingens spørgsmål besvarer jeg gennem empiriske undersøgelser; eksplorativ aktionsforskning, observation ved lederudviklingsforløb og dybdegående kvalitative interviews med otte ledere at to runder med to års interval. Gennem hermeneutisk fænomenologi, fortolkning og analyse med den psykologiske motivationsteori; Self-determination Theory (Ryan & Deci, 2000) kommer jeg i afhandlingen tæt på den enkelte smv-leders motivationer og opfattelser. Konklusioner og bidrag Afhandlingens analyse viser at opfattelsen af vækst er mere heterogen end hidtidigt antaget. Vækstopfattelsen har betydning for hvordan ledere er motiverede at skabe vækst og udfylde rollen som leder. Afhandlingen skaber gennem sin empirisk forankrede metode et ”nyt sæt briller”, som gør det muligt at se vækst på nye og andre måder og at anskueliggøre hvordan disse vækstopfattelser spiller sammen med ledernes motivation. Afhandlingens analyse viser, at vækst overordnet kan opdeles i tre kategorier: kompetenceudvikling, følelser og øget indtjening. Motivationen for at skabe vækst kan ligeledes opdeles i tre overordnede kategorier: at skabe værdi på samfundsplan, at forbedre de interne kompetencer og at øge den økonomiske indtjening. Motivationen for at lede i vækstprocesser kan opdeles i kategorierne: Friheden til selv at vælge opgaver, anerkendelse og ansvar og at gøre en forskel i feltet. Gennem analysen har det været muligt at identificere et dynamisk samspil mellem kategorierne som ændrer sig efter person og over tid. Det dynamiske samspil har dannet grundlag for en typologi. Typologien består af tre entreprenørielle motivationstyper som forskyder sig i forhold ledernes opfattelser og motivationer. Afhandlingens bidrag kommer altså blandt andet til udtryk i en dynamisk typologi over entreprenørielle motivationsdynamikker for vækst og ledelse. Motivationsdynamikkerne bevæger sig omkring tre stiliserede typer: Den pragmatiske, Den tilfredse og Den passionerede. Motivationsdynamikkerne afspejler samtidig kvaliteten af ledernes motivation og i hvilket omfang motivationen er internt reguleret eller eksternt reguleret. Teoretisk bidrager afhandlingen til entreprenørskabsforskningens behandling af vækst og smv-lederes motivation for vækst. Afhandlingen fremstiller et nyt synsfelt som bygger på øget indsigt i og forståelse for smv-ledernes opfattelser og motivationer. Metodisk, teoretisk og paradigmatisk er der grundlæggende forskel på, hvordan majoriteten af den etablerede entreprenørskabsforskning undersøger motivation for vækst set i forhold til afhandlingens tilgang. Kombinationen af hermeneutisk fænomenologi, fortolkende metoder og Self-determination Theory udgør grundlaget for det nye perspektiv på vækst og motivation. Afhandlingen bidrager til praksis i smv-feltet i fremstillingen af en dynamisk typologi som gør det muligt at italesætte hvordan forskellige typer af smv-ledere er motiverede for at lede og skabe vækst. Afhandlingens dynamiske typologi kan anvendes på tre niveauer: 1) af den enkelte smv-leder som redskab til selvforståelse, 2) af smv-rådgiveren som samtaleværktøj, 3) af entreprenørskabsstuderende, undervisere eller forskere som analyseredskab. Afhandlingens ambition har været at udjævne forståelsesforskellene mellem forskning, politik og praksis ved at udvide indblikket i smv-ledernes perspektiv. Herved har afhandlingen skabt mulighed for ny mening, nye forståelser og ny viden. Benyttes muligheden, er hensigten med afhandlingen lykkedes.

KW - Vækst, Motivation, Ledelse, SMV, Typologi

M3 - Ph.d.-afhandling

BT - I krydsfeltet mellem passion og cool cash

PB - Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

ER -

Gramtorp A. I krydsfeltet mellem passion og cool cash: Entreprenøriel motivation for vækst og ledelse. Syddansk Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 2018. 272 p.