Hvad kan SMV'er lære at Covid-19? Hvordan SMV’er anvender og kombinerer forskellige strategier under Covid-19

Research output: Book/reportReportResearch

134 Downloads (Pure)

Abstract

I denne rapport giver vi praktiske forslag til, hvordan små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan anvende og kombinere forskellige strategier under en krise som Covid-19. Forslagene tager afsæt i en kvalitativ undersøgelse af 35 danske SMV’er, suppleret med data fra kvantitativ undersøgelse af 372 SMV’er. Vores hoved-konklusioner er:

Udviklingsorienteret-drift: Effektiv og anbefales
21% af danske SMV’er anvender udviklingsorienteret-drift, og strategien synes at være effektiv. Virk-somheder, der anvender udviklingsorienteret-drift som krisestrategi, forventer 14,4 % større omsætning og yderligere i gennemsnit ansættelse af 3,5 fuldtidsansatte i 2021 sammenlignet med 2020. For dem som ikke anvender strategien forventes blot 6,5% større omsætning og 1,2 yderligere ansatte i gennemsnit.

Udviklingsorienteret-drift er en klart bedre strategi end både reduktionsstrategien (12,6% større omsæt-ning; 1,5 flere ansatte) og vedligeholdelsesstrategien (11,5% større omsætning; 1,8 flere ansatte), og den er næsten lige så god som innovationsstrategien (16,6% større omsætning; 3,9 flere ansatte).

Til gengæld er udviklingsorienteret-drift strategien mindre ressourcekrævende og risikofyldt end innovationsstrategien. Ved brug af udviklingsorienteret-drift kan SMV’er opnå næsten lige så høj præstation som ved at anvende en intens og ressourcekrævende innovationsstrategi.

To faser: Chok og tilpasning er i spil
Når en krise som Covid-19 rammer, gennemlever SMV’er to faser: Chokfasen og tilpasningsfasen. Chokfasen er karakteriseret ved en kaotisk følelse af uvirkelighed, som giver sig til udtryk ved, at ledelsen, ejere, medarbejdere, leverandører og kunder er utrygge. Tilpasningsfasen er karakteriseret ved en øget afklaring og ved strategiske reaktioner, hvor virksomheden tilpasses de nye omstændigheder.

Chokfasen: Pas på, at chokket ikke udvikler sig til kviksand
I chokfasen bruger SMV’er primært vedligeholdelses- og reduktionsstrategier.

Hvor vedligeholdelsesstrategien handler om at vedligeholde og fastholde virksomhedens kerne under kriser, så kan reduktionsstrategier enten være overlevelsesorienterede eller strategisk orienterede. Strategiske redukti-oner handler om at skære ’flødeskummet’ væk i virksomheden for på den vis at blive mere modstandsdygtig og handlekraftig ift. at kunne reagere på trusler og muligheder. Overlevelsesreduktioner handler om at skære ind til benet for at klare skærene i nuet.

Der er fordele og ulemper ved reduktionsstrategien, men specielt en vedvarende overlevelsesreduktion bør undgås. Skærer man over en længere periode for mange vigtige aktiviteter bort, kan det få store konse-kvenser. Meget tyder på, at krisevindere kommer hurtigere ud af chokfasen, hvorimod krisetabere bliver hæn-gende i overlevelsesreduktioner. Overlevelsesreduktioner får med tiden samme effekt som kviksand - hvorfor det er vigtigt kun at ’synke i’ i kort tid og så lidt som muligt.

Tilpasningsfasen: Hold fast i dét der virker og tænk fremad
I tilpasningsfasen bruger SMV’er primært vedligeholdelsesstrategien, innovationsstrategien eller en kom-bineret udviklingsorienteret-drift strategi.

Innovationsstrategien handler om skabelse af nye forretningsmuligheder som følge af Covid-19. I en udviklings-orienteret-drift strategi kombineres vedligeholdelse af det eksisterende med nytænkning og innovation. Strategi-en kombinerer fortid, nutid og fremtid ved at bevare det bedste fra fortiden her og nu, samtidig med at nye fremtidige muligheder indtænkes og tilføjes.

I en udviklingsorienteret-drift strategi kan drift og udvikling foregå samtidigt eller sekventielt, ligesom det kan foregå på virksomhedens velkendte hjemmebane eller på udebane. Strategien rummer flere fordele: Diversifika-tion, risikospredning, øget agilitet, komplementaritet og at fortid kombineres med fremtid.

Simpelt værktøj
Find i rapportens afslutning et simpelt værktøj til at gribe og organisere en udviklingsorienteret-drift strategi under kriser.
Original languageDanish
Place of PublicationKolding
PublisherSyddansk Universitet
Number of pages29
ISBN (Electronic)978-87-94006-28-6
Publication statusPublished - 7. May 2021

Cite this