Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år: Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Steen Scheuer, Torben Andersen, Kristian Rune Hansen

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

Abstract

Denne rapport behandler tre problemområder:

1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse beskæftigelsesmæssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven på HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddannelse, og hvilke job har de fået (branche, virksomhedstype), hvor ofte har de skiftet job, og hvilken indtægt har de kunnet opnå. Hermed opnås en vurdering af kvaliteten af den uddannelsesmæssige kapital, de har haft med i bagagen fra Campus Slagelse.3. Hvordan de studerende vurderer undervisningens og pensums niveau og kvalitet, mens de var studerende, og dens indholdsmæssige relevans for de job, de siden har haft.

Under studierne boede 72% af de studerende i det, der i dag hedder Region Sjælland, og i dag (hvor de har arbejde eller studerer videre) bor 58% i regionen. Der er tale om en meget høj andel i studietiden, og dette viser klart, at Campus Slagelse i hele perioden har opfyldt et lokalt/­regionalt behov for videregående uddannelse tættere på end København.

Når tallet for andel, der bor i regionen, i dag så er noget mindre, kan dette dels skyldes, at de, der studerer videre, overvejende gør dette i København (på CBS Handelshøjskolen), og dels, at nogle har ønsket eller været nødt til at søge job uden for regionen. Under alle omstændigheder er en fastholdelsesprocent på knap 60 særdeles tilfredsstillende, og det er klart, at hvis man i højere grad kan tilbyde videregående uddannelse, fx i form af kandidat- eller mastergrad, fra Campus Slagelse, så vil denne grad af regional fastholdelse kunne øges.

Dette taler klart for, at disse planer understøttes og videreudvikles, hvilket blandt andet understøttes af, at en betydelig del af dimittenderne udtrykker det ønske, at have kunnet tage en kandidat- eller en mastergrad i Slagelse, hvis det havde været muligt.

Når det gælder videre uddannelse, forholder det sig sådan, at 76% af HA'erne og 38% af HD'erne enten har afsluttet eller er i gang med at gennemføre en videregående uddannelse efter deres HA eller HD. For HA'ernes vedkommende er det først og fremmest cand. merc.-uddannelsen, der har trukket, efterfulgt af cand. merc. aud. og HD 2. del, mens det for HD'ernes vedkommende er cand. merc. aud., der er den klare topscorer.  Det er overgangsfrekvenser, der antagelig fuldt ud matcher de tilsvarende frekvenser på handelshøjskolerne i København og Århus.

Når det gælder det efterfølgende job, kan man indledningsvis konstatere, at 82% er i fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager, 3% er deltidsansat og 6% er selvstændige erhvervsdrivende, dvs. over 90% er i beskæftigelse. Det kan være vanskeligt at udtale sig om kvaliteten af dette arbejde, men især to forhold peger på, at dimittenderne har grund til at være tilfredse. For det første udtrykker de fleste, at deres uddannelse har været relevant for deres beskæftigelse, dvs. at de har fundet beskæftigelse inden for det felt, de er uddannet til. For det andet viser lønniveauet at være højt, idet den gennemsnitlige årsindkomst for fuldtidsansatte er på den rigtige side af en halv million, og for de selvstændige over 600.000 kr. Dette tyder på, at de dimittender, der tidligere studerede i Slagelse, har fået et rigtigt godt afkast på denne investering.

Dimittenderne fra Campus Slagelse har en positiv bedømmelse af deres uddannelsestid, hvilket er interessant, fordi de (fleste af dem) nu kan se uddannelsen i lyset af deres efterfølgende beskæftigelse og de faglige krav, der har mødt der. Kun omkring en femtedel af HA'erne finder undervisningen "mindre relevant", og endnu færre (13%) blandt HD'erne. For begge grupper anfører omkring 90%, at det faglige niveau har været passende, og 90% af HD'erne (75% af HA'erne) anfører, at deres nuværende job ligger inden for deres uddannelsesområde.

Denne bedømmelse er absolut tilfredsstillende, selv om man naturligvis stadig må arbejde med at gøre uddannelsen relevant for en endnu større andel af de studerende.

 

Der er næppe tvivl om, at Campus Slagelse har medvirket til at hæve uddannelsesaktiviteten og -niveauet i det område, man i dag betegner Region Sjælland, inden for det erhvervsøkonomiske område. Hermed har man opfyldt et behov, både et behov hos unge mennesker for videregående uddannelse, der ligger i regionen og ikke i hovedstaden, og et behov hos virksomhederne for at kunne rekruttere erhvervsøkonomisk veluddannede unge mennesker, som ikke har slået rod i København under uddannelsen, fordi de har kunne studere i regionen.

For HD-områdets vedkommende kan man tilføje, at den lokale placering af HD også har faciliteret opnåelsen af denne uddannelse, fordi kombinationen af job og studier på denne uddannelse indebærer, at uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder i fx Slagelse eller Næstved. Skal man til København, vil mange af dem, der arbejder 75-125 km fra København, på forhånd melde fra.

Derfor er der også god grund til at udbygge uddannelsestilbuddene yderligere på Campus Slagelse.

Original languageDanish
Publication date2010
Number of pages26
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • investigation of graduates
  • Education
  • Career
  • Business economists
  • BSc in Business Economics
  • Diploma in Business Economics

Cite this