A tale of two fjords – en analyse af bundfauna samfund i Odense og Roskilde Fjord

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Abstract

Vi præsenterer resultaterne fra en omfattende undersøgelse af bundfauna i Odense (OF, 28 stationer) og Roskilde Fjord (RF, 24 stationer) foretaget i 2008 i forbindelse med REELGRASS projektet. Undersøgelsen havde til formål at sammenligne fjordenes respektive faunasamfund og at undersøge hvorvidt fordeling af bundfauna kunne relateres til bundforhold, miljøfaktorer og bundvegetation. Stationerne er opdelt i fire områder hhv. den indre og ydre del af begge fjorde. På hver station indsamlede vi 4 faunaprøver vha. et ”smørstik”. Der blev også indsamlet sedimentkerner (kajakrør) til bestemmelse af sediment karakteristika såsom vandindhold, kornstørrelse, organiskindhold, osv. Salinitetsdata for hver station var ”fremskaffet” fra en hydrologisk model for hver fjord.

Vi fandt 54 forskellige bundfaunaarter/grupper, hvor de fleste arter var tilstede i begge fjorde. De mest talrige grupper i begge fjorde var dyndsnegle (Hydrobia sp.) og små orme (polychaeter og oligochaeter) mens biomassen var domineret af muslinger, især sandmuslingen (Mya arenaria). Der var betydelig variation i sammensætningen af de bentiske samfund på alle undersøgte rumlige skalaer. F.eks. var der ca. 38% forskel målt vha Bray-Curstis similaritetsindeks mellem stationer indenfor et fjordområde. Til trods for den store lokale variation var der en signifikant forskel i sammensætningen af de bentiske samfund mellem de fire undersøgte fjordområder (figur 1). Roskilde Fjord (RF), som har flere blødbunds områder, havde en større dominans af snegle og gravende muslinger (f.eks. Cerastoderma spp.) mens Odense Fjord (OF) havde flere orme. Ligeledes så vi mange tubificide orme i den indre del af OF. I den indre del af RF så vi i stedet mange dansemyggelarver (Chironomidae).

Af de undersøgte miljøvariable var vanddybde og salinitet (både niveauet og fluktuationer) dem der bedst kunne forklare (ca. 40%) variationen i de observerede ændringer i den bentiske faunasammensætning. En matematiske analyse af de mest hyppige arter viser dog at biologiske (intra- og interspecifikke) interaktioner også spiller en vigtig rolle for den rumlige fordeling af bundfauna
Original languageDanish
Publication date2013
Number of pages1
Publication statusPublished - 2013
Event17. Danske Havforskermøde - Roskilde Universitet, Roskilde, Denmark
Duration: 21. Jan 201323. Jan 2013

Conference

Conference17. Danske Havforskermøde
LocationRoskilde Universitet
Country/TerritoryDenmark
CityRoskilde
Period21/01/201323/01/2013

Cite this