Villum Fonden - Havets Skove

Project: Research

Project Details

Description

Havets skove er blandt klodens mest produktive, men også mest truede økosystemer (Short et al. 2011). I danske farvande omfatter havets skove ålegræsenge, tangskove og saltmarsker, men kendskabet til de danske marine skoves udbredelse, funktioner og økosystemtjenester er begrænset. Vi vil kortlægge den historiske og nutidige udbredelse af havets skove og på den baggrund belyse skovenes betydning og fremtidige potentiale inden for en række områder defineret ved skovenes funktion og anvendelse. Formålet er at skabe et forbedret grundlag for en målrettet forvaltning af havets skove for at sikre deres funktion og udbredelse og dermed bidrage til en bæredygtig anvendelse af havets ressourcer.

Havets skove er hotspots for produktivitet og optager og indbygger store mængder CO2 fra atmosfæren, hvoraf noget begraves permanent. Det er fornylig blevet dokumenteret, at havets skove globalt tilbageholder langt mere kulstof per areal end skove på land, og er ansvarlig for omkring halvdelen af kulstofbegravelsen i havbunden (Krause-Jensen and Duarte 2016, Rohr et al. 2016). Når havets skove således fjerner store mængder CO2, modvirker det samtidig forsuring af havet. Derfor er beskyttelse og genetablering af havets skove et værdifuldt virkemiddel mod klimaforandringer. På denne baggrund blev vådområder, inklusive ålegræsenge og saltmarsker, inkluderet i International Panel of Climate Change (IPCC) retningslinjer, hvilket baner vejen for i fremtiden at inkludere kulstofbindingen i marine skove i det nationale klimaregnskab. Skovene dæmper tillige energien i bølger og strøm og fanger dermed partikler fra omgivelserne, hvor en del begraves i havbunden under skovene sammen med skovenes eget bidrag (Figur 1). Samtidig stabiliserer ålegræssets og saltmarskens underjordiske rodnet havbunden. Dermed er skovene med til at sikre kysterne mod erosion, en funktion som kan vise sig at være yderst værdifuld i fremtiden med forventet klimabetinget øget frekvens og styrke af efterårs- og vinterstorme. Skovene binder næringsstoffer og fungerer derved som buffer mod eutrofiering, specielt når de er i god økologisk tilstand. Endelig bidrager havets skove til at fremme biodiversitet ved bl.a. at fungere som habitat og opvækstområde for fiskeyngel, herunder kommercielt vigtige arter. Lavvandede havgræsenge er også vigtige fourageringsområder for et meget stort antal fugle, som knopsvane og blishøns. Disse funktioner og heraf afledte økosystemtjenester og deres samfundsøkonomiske værdi har stort potentiale (Cullen-Unsworth et al. 2014), men er endnu ikke beskrevet for havets skove i Danmark.

På baggrund af international litteratur og eksisterende nationale data vil det være muligt at lave en indledende kortlægning af skovenes økosystemtjenester og derved estimere potentielle økosystemværdier af havets skove ved forskellige eutrofierings- og klimascenarier. Denne viden vil give mulighed for en mere målrettet forvaltning af havet omkring Danmark.

Layman's description

Havets skjulte skove rummer et stort potentiale. I en tid med klimaforandringer, eutrofiering og stor efterspørgsel efter havets ressourcer er der brug for at få udviklet en ny bæredygtig forvaltning. Projektet vil afdække dette potentiale gennem sammenstilling og nyfortolkning af eksisterende viden og sætte det i et nationalt perspektiv.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201731/08/2018