Udvikling af synergi mellem biogas og pyrolyse = Fordobling af gasudvindingen fra landbrugets restprodukter

Project: Research

Project Details

Description

Projektet vil optimere energiudnyttelsen på biogas ved at kombinere et biogasanlæg med pyrolyseteknologi. I dag udnyttes ca. 35 procent af energiindholdet fra eksempelvis halm i et biogasanlæg. Resten forbliver uudnyttet biomasse, der bringes tilbage på markerne. Ved at integrere pyrolyse i biogasanlægget, vil samspillet af de to teknologier opnå en forbedret energiudnyttelse, samtidig med at man fastholder mineraler og kulstof, der senere tilbageføres til landbrugsjorden.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202331/12/2025

Collaborative partners

  • Vrejlev Energy ApS (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.