Tværuniversitært kursusforløb i innovations- og entreprenørskabsundervisning for undervisere og studieansvarlige

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Bevillingsgiver: Fonden for Entreprenørskab
Bevilling: 149.930kr

Projektet har to formål: et primært formål (I), der vedrører udvikling af selve efteruddannelsesforløbet, og et sekundært formål (II), der vedrører udvikling af plan for forankring af efteruddannelsesforløbet. Begge formål uddybes nedenfor.

Ad. I. Formålet med leverance 1 er at udvikle et fleksibelt efteruddannelseskursus(forløb), der styrker undervisere og studieansvarlige i at udvikle, planlægge, afholde og evaluere undervisning i/med/for/igennem innovation og entreprenørskab (I&E). Der er fokus på at deltagerne opnår en øget indsigt i ogbevidsthed om I&E-undervisning og dens samspil med den organisatoriske ogpolitiske kontekst. Gennem en øget indsigt i den teoretiske og praktiskeI&E-værktøjskasse sættes de i stand til at reflektere kritisk over egenrolle i I&E-undervisningen og implikationerne af deres pædagogiske ogdidaktiske valg. Det er målet og forventningen, at kurset herigennemkvalificerer eksisterende og kommende IE-undervisning på det videregåendeuddannelsesområde og dermed også skaber mere entreprenante og innovativestuderende og kandidater.

Ad. II: Formålet med leverance 2 er at udvikle en plan fororganisatorisk forankring, således at efteruddannelsesforløbet sikres et livefter afslutningen af dette projekt.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2021

Collaborative partners

  • University of Copenhagen
  • SDU (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.