Studier og publikationer i Cochrane reviews

  Project: Research

  Project Details

  Description

  Studiet har til formål at undersøge, hvor stor en andel af de i Cochrane reviews inkluderede studier og publikationer der findes i PubMed i en periode på fem år. Studiet er udvidet med en undersøgelse af Embase.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201731/12/2021

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.