SDG CAMP - Growing Sustainability!

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Projektet støttes af Fonden for Entreprenørskab

Projektet har til formål at fremme en iværksætterkultur og udvikle kandidatstuderendes kompetencer til at finde innovative løsninger indenfor bæredygtighed. Projektet er et undervisningssamarbejde med erhvervslivet om etableringen af en tværfaglig innovationsaktivitet: SDG Camp. I løbet af denne SDG Camp får de studerende lejlighed til at udvikle nye erhvervsrettede løsninger på SDG-relaterede forretningscases.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202001/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.