Pigmentanalyser og de giftige bøger

Project: Research

Project Details

Description

Der er tidligere gennemført røntgenanalyser hos CHART, SDU og Kaare Lund Rasmussen af det grønne arsen-holdige pigment på Herlufsholm 186.6; 768.6 og 775.2. Resultatet af røntgenfluorescensanalyserne har ført til flere publikationer, blandt andet i samarbejde med Smithsonian Libraries. Der arbejdes aktuelt på tre andre værker fra Herlufsholm-samlingen: RARA K 497, 239.18 og RARA N 12. Hertil kommer et studie af 40 håndskriftfragmenter på Herlufsholm 192.14.
StatusActive
Effective start/end date01/01/201831/12/2025

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.