Organisations- og ledelseskommunikation

 • Bager, Ann Starbæk (Project manager)
 • McClellan, John (Project participant)

  Project: Research

  Project Details

  Description

  “…organizations, as well as organizational phenomena, come into existence, persist, and are transformed in and through interconnected communication practices.” Schoeneborn, Kuhn & Kärreman, 2018 Kommunikation anses bredt for at være den eller én af de vigtigste interne organisations- og ledelseskompetencer at mestre for at skabe og vedligeholde bæredygtige og agile organisationspraksisser. Undersøgelser viser dog, at kommunikation i organisationer ofte nedprioriteres, forsimples og/eller tages for givet. Der ageres i mange sammenhænge ud fra forældede og forsimplede kommunikationsperspektiver, hvor intern kommunikation tænkes som en forholdsvis lineær og simpel proces, hvor information relativt problemfrit kan overføres fra en afsender til en modtager. Heraf reduceres kommunikationsarbejdet også ofte til at handle om at informere og tillære sig teknikker til at levere indhold, som fx at komponere den gode præsentation, det gode interne nyhedsbrev eller andet content til diverse interne digitale medier. Dette indebærer, at mange organisationer har et uforløst kommunikationspotentiale vedr. koordineringsevner, fleksibilitet, sammenhængskraft samt motivation og engagement – hvilket kan medføre negativt udslag på bundlinjen. OrgCom (Organisational Communication) projektet tager afsæt i nyeste forskning, der kalder på et nuanceret og opdateret internt kommunikationsblik, hvor kommunikation tænkes bredt ind i organisationsprocesser horisontalt som vertikalt. Vellykket organisations-kommunikation afhænger i denne optik af alle medarbejderes (og ikke kun lederes) ansvar og evner til at reflektere, koordinere og facilitere kommunikationsprocesser. Kunsten at skabe og vedligeholde bæredygtige kommunikationsmiljøer handler om at planlægge og skabe balance mellem forskellige informerende og samskabende kommunikationsformer med forskellige formål. Den nyeste forskning indenfor organisationskommunikation tilbyder en banebrydende og innovativ måde at tænke om kommunikation i organisationer, der fordrer et kommunikativt kompetenceløft med nye rammer, værktøjer og handleanvisninger. Kommunikation anses ikke længere som et organisationsværktøj blandt mange andre, men som selve grundlaget for handling, organisering og vedligeholdelse af organisationer. Derfor må mestring af kommunikationskompetencer samt bæredygtige kommunikationsmiljøer og -processer nødvendigvis indtage en central rolle i fremtidens organisationer. Samtidigt ses kommunikation ikke længere blot som nogle fås ansvarsområde men som et fælles anliggende og samlet set som en organisatorisk kernekompetence. En kernekompetence som organisationer skal lykkedes med for at nå sine forretningsmæssige målsætninger og konkurrere i dagens foranderlige, globale, digitaliserede og datadrevne samfund. OrgCom projektet taler sig ind i en bæredygtighedsdiskurs og støtter blandt andet op om det globale bæredygtighedsmål #8, der retter sig mod at skabe og vedligeholde anstændige jobs og økonomisk vækst. Antagelsen er, at organisationers mestring af bæredygtige og åbne kommunikationsmiljøer vil skærpe organisationers koordineringsevner, fleksibilitet, hastighed og sammenhængskraft samt øge organisationsaktørers trivsel, motivation og engagement, hvilket giver positivt udslag på bundlinjen og understøtter økonomisk vækst. Baseret på denne nyeste forskning og bedste praksiserfaring vil parterne i projektet (SDU og NBI) indgå i et bredere samarbejde. Samarbejdet involverer forskere, erfarne praktikere og rådgivere på kommunikationsområdet og herigennem skabes en åben og datadrevet standard / model for kortlægning af organisationers kommunikationsmiljøer. Standarden tilpasses den, komplekse, digitale, globale og foranderlige virkelighed, som moderne virksomheder må agere i. Første version af modellen implementeres på Celsius.ai - sommeren 2020. Celsius er en online interaktiv selvbetjeningsløsning bygget som et spørge-, feedback- og læringsværktøj, hvorigennem organisationer kan tage temperaturen på deres interne kommunikationsmiljøer og skabe overblik over deres samlede kommunikationskraft. Dvs. en organisations evne til at udvikle og vedligeholde en bæredygtig kommunikationskultur og -miljøer internt i organisationen. Dette involverer en kortlægning af kommunikative handlinger, holdninger, rammer, processer, kompetencer mv. på tværs af aktører og aktørgrupper, herunder individuelle medarbejdere og ledere i organisationen. Noget helt unikt for OrgCom-værktøjet er, at der ikke kun er tale om en temperaturmåling men et praktisk anvendeligt redskab, der kan hjælpe organisationer med løbende at skabe og vedligeholde bæredygtige kommunikationsmiljøer og -kultur. Temperaturmålingen i regi af OrgCom-værktøjet er derved et datadrevet udgangspunkt for individuelt tilpasset feedback, som hver enkelt medarbejder og leder løbende modtager i kontekst af den enkeltes ansvar, mindset og kompetencer på kommunikationsområdet. OrgCom-værktøjet fungerer således som en digital assistent (RPA), der løbende hjælper ledere og medarbejdere med at forbedre og holde øje med udviklingen af kommunikationskraften i organisationen. Målet er i sidste ende at skabe et fælles sprog og gennemgribende engagement i organisationens kommunikationsprocesser og herigennem styrke organisationens kommunikationskraft som et helt centralt element i at lykkedes – som organisation og som medarbejder. OrgCom-værktøjet idriftsættes af partnerne i fællesskab. Blandt andet er det målet at anvende OrgCom i SDU undervisningssammenhænge og derudover stille OrgCom-værktøjet gratis til rådighed for organisationer i regi af brugernetværket NBI – Celsius.ai. Brugernetværket tæller pt. mere end 3.000 Danske virksomheder (45.000+ brugere). Den forskningsbaserede udbredelse og videreudvikling af OrgCom-værktøjet baseres på den indsamlede datapulje og løber frem til og med 2023 - hvortil yderligere funding søges løbende.
  Short titleorganisations- og ledelseskommunikation
  AcronymOrgCom
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/202001/08/2022

  Collaborative partners

  • Aalborg University
  • Networked Business Initiative (lead)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.