"When Movement Moves" - an investigation of the impact on Quality Of Life among elderlies and disabled individuals participating in activities performed by the Danish Team Twin and Cycling Without Age

Project: PhD Project

Project Details

Description

Elderlies and disabled participating in social indirect physical activities, where others move them, have indicated to enhance a sense of autonomy and physical, social and mental health. However, we know little of how, why and to what extent these health-related factors affect Quality Of Life (QOL) among elderlies and disabled. Hence, this thesis aims to investigate the impact on QOL through the association between physical, social and mental health, as well as autonomy and participation in two existing programmes; The Team Twin and Cycling Without Age. The thesis will build upon four papers: I) A study protocol describing the design, methods and approaches, II) The metabolic and mental wellbeing improvements among disabled members in Team Twin departments, measured by clinical examination and questionnaire before, during and after participating in Team Twin activities, III) Substudy three seeks to explore change in QOL among disabled individuals and how, why and to what extent health factors affects their perceived QOL, by participation in Team Twin activities, and IV) Seeks to examine the association between QOL and the involvement in Cycling With Out Age among elderlies. Including, an investigation of how, why and to what extent health factors enhances QOL among elderlies.

Layman's description

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt for mennesker, der ikke selv kan bevæge sig, at blive bevæget gennem andre.

Det vil vi undersøge i to delprojekter med udgangspunkt i to eksisterende initiativer, som har det fælles formål at skabe livskvalitet, fællesskab og glæde for personer, der bevæges gennem andre. Det drejer sig om: Team Tvilling og Cykling uden alder.

Team Tvilling er et sports- og inklusionsprojekt, som går ud på at blande aktive løbere med folk, som ikke kan løbe. Formålet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap og blande handicapidræt og almindelig idræt. Det handler om at nedbryde fordomme, fjerne berøringsangst og aktivere mennesker med handicap i sport. Team Tvilling er i dag en voksende landsdækkende forening med lokalafdelinger fordelt i hele Danmark, og som samler flere end 500 frivillige løbere og handiatleter.

Cykling uden alder er en verdensomspændende forening opstartet i Danmark, der har som mission at give ældre ”ret til vind i håret”. Frivillige cykler ældre mennesker med funktionsbegrænsning i rickshaws på kortere eller længere ture. Det primære formål er at skabe livsglæde hos ældre medborgere og give dem mulighed for at forblive en aktiv del af fællesskabet og nærmiljøet. I Danmark er der mere end 7.000 frivillige piloter i 46 kommuner landet over fordelt på 430 lokationer, typisk plejecentre, med i alt 500 rickshaws.

Forskningsprojektet vil undersøge, hvilke potentialer bevægelsesaktiviteter har for mennesker, der bliver bevæget gennem andre. Viden herom vil danne baggrund for fremadrettet at udvikle, implementere og forankre indsatser, der kan øge livskvaliteten hos mennesker med bevægelsesproblemer. Det overordnede formål vil være at belyse, hvorvidt og ikke mindst hvordan henholdsvis Team Tvilling og Cykling Uden Alder bidrager til at øge livskvaliteten for mennesker, der bliver bevæget gennem andre. vil vi også undersøge betydningen af at være frivillig, pårørende til og plejepersonale for handiatleter og ældre.

Metode
Der er tale om et tværvidenskabeligt forskningsprojekt, som gør brug af både kvalitative og kvantitative metoder, som tilpasses med særlig hensyntagen til den enkelte persons fysiske og eventuelt kognitive begrænsninger. Følgende metoder vil blive anvendt: 1) spørgeskemametoder til bl.a. at kvantificere livskvalitet, 2) kvalitative metoder til at bidrage med ny viden om betydningen af at blive bevæget gennem andre, herunder deltagerobservation, fokusgruppe- og individuelle interviews, samt 3) naturvidenskabelige metoder i form af fysiologiske målinger og fysiske tests. I de kvantitative undersøgelser anvendes et studiedesign med før- og eftermålinger af deltagerne.

Projektperiode
Projektperiode for delprojekt 1 ”Team tvilling”: Rekruttering, dataindsamling og analyse i 2020-21. Projektperiode for delprojekt 2 ”Cykling uden alder”: Rekruttering, dataindsamling og analyse i 2021-22.Samarbejdspartnere og bevillingsgiver
Projektet udarbejdes i samarbejde med TrygFondens Center for Aktiv Sundhed. Projektet er støttet med i alt 5 mio. kr. af Helsefonden og Bevica Fonden.
Short titleWhen Movement Moves
AcronymNBB
StatusActive
Effective start/end date01/02/202031/12/2023

Keywords

  • Physical Activity
  • Social influence; power and group behaviour
  • Quality of life
  • mental health
  • Social Health
  • Autonomy
  • Old People
  • Disabled individuals
  • Cycling Without Age
  • Team Twin

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.