Miljø- og Fødevareministeriet - samarbejdsaftale vedr.: Ribemarsk Baseline projekt

Project: Research

Project Details

Description

Nationalparkfond Vadehavet, Esbjerg kommune, PERMECO, og Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har i samarbejde planer om at omlægge ca. 100 ha landbrugsjord ved Klimagården fra traditionel landbrugsdrift til ny, økologisk og cirkulær landbrugsdrift. Traditionel, intensiv landbrugsdrift er ofte baseret på bl.a. et princip om overgødskning (vha. kunstgødning og husdyrgødning) for at sikre at afgrøderne ikke mangler næringsstoffer i vækstperioden. Ligeledes er der intensiv forarbejdning af jorden i traditionel driftspraksis. Den intensive landbrugspraksis medfører dokumenterede miljøeffekter såsom eutrofiering, reduktion af biodiversitet, ændringer i plante og dyresamfund, udpining af jorden, omsætning af det organiske indhold i lavbundsjorde og forøgelse af drivhusgasudledningen. Dette projekt, med den planlagte omlægning til alternativ, mere bæredygtig landbrugspraksis, har til formål at reducere disse miljøeffekter, mens der samtidig drives landbrug i området. Syddansk Universitets bidrag til projektet er, at skabe et grundlag for på sigt at kunne følge ændringer i relevante processer og miljøtilstandsparametre, så man derigennem kan belyse og kvantificere de forventede gavnlige miljøeffekter af den omlagte landbrugspraksis. Dette grundlag består af en baselinemonitering i området.
StatusActive
Effective start/end date01/07/202131/12/2022