Miljø- og Fødevareministeriet - CEHOS Ad-hoc opgave 2019: Thyreoidea-hormoners rolle i invertebraters udvikling samt identifikation af mulige thyreoidea-følsomme endpoints

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Det overordnede formål med en videreførelse af Center for Hormonforstyrrende Stoffer er at styrke forskningsindsatsen i hormonforstyrrende stoffer med øget fokus på effekter hos mennesker. For at sikre det bedst mulige udgangspunkt for senere fælleseuropæisk regulering ønskes et bredere fokus end udelukkende humane studier. Derfor skal arbejde med celle- og dyremodeller og effekter i miljøet ligeledes indgå i den nye indsats. I det afgivne tilbud skal biomonitering af hormonforstyrrende stoffer i blod og urin indgå samt, hvor det er relevant og gennemførligt, andre humane matricer såsom modermælk, fostervand, follikel- og sædvæske. For at sikre en helhedsbaseret tilgang til vurderingen af hormonforstyrrende stoffer og deres effekter bør det tilstræbes, at der er sammenhæng mellem undersøgelser/biomonitering i mennesker og undersøgelser i dyremodeller, vævs- og cellemodeller og i det omfang, det er relevant, i miljøet. Koblingen kan f.eks. ske ved at belyse de samme eller strukturelt lignende stoffer og/eller de samme effektmål i modelsystemer for hhv. mennesker og miljø.

Centret fremsætter forslag til det årlige arbejdsprogram og gennemfører projekter der medtager følgende elementer:  Biomonitering af hormonforstyrrende stoffer i blod, urin og modermælk, fostervand, follikel- og sædvæske fra mennesker hvor relevant og gennemførligt. Biomoniteringen kan indgå som et element i de øvrige projekter.  Undersøgelse af sammenhængen mellem eksponering for hormonforstyrrende stoffer tidligt i livet (fx i fostertilværelsen) og effekter senere i livet herunder risiko for metaboliske sygdomme (fx type2 diabetes), reproduktionsrelaterede sygdomme inkl. infertilitet, samt identificere biomarkører for disse.  Undersøgelse af sammenhængen mellem eksponering for hormonforstyrrende stoffer og hjernens udvikling og andre effekter på hjernen fx kronisk træthed, hvis der er indikationer på en sammenhæng til udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer, pubertet, fedme og herunder identificere mulige thyroideaforstyrrende mekanismer og udvikle test eller testbatterier som afdækker dette.  Kortlægning af sammenhængen mellem kvinders og fosterets eksponering for hormonforstyrrende stoffer og infertilitet herunder metodeudvikling til identifikation af hormonforstyrrende stoffers effekter på reproduktionsudvikling og evne i begge køn.  Undersøgelse af hvordan relevante eksponeringsniveauer af hormonforstyrrende stoffer påvirker sædkvaliteten, herunder mekanistisk forståelse heraf.  Undersøgelse af effekterne af hormonforstyrrende stoffer i miljørelevante arter med henblik på at udvide eksisterende testguidelines.

Resultater af biomonitering skal sættes i relation til tidligere målinger og undersøgelser, hvis biomoniteringsresultater herfra er tilgængelige for de målte stoffer, for at muliggøre vurdering af eksponering over tid. For stoffer, hvor der ikke er tilgængelige eksisterende data, skal biomoniteringsdata fra centerets projekter kunne danne basis for sammenligninger med fremtidige undersøgelser af de samme stoffer.

I alle typer af projekter skal de stoffer, der indgår i undersøgelserne udvælges strategisk, så resultaterne kan være af relevans for regulering, og grundlaget for udvælgelse skal fremgå. Udvælgelsen af relevante stoffer/stofgrupper til arbejdsprogrammet skal ske på baggrund af eksisterende viden og på baggrund af ny viden opnået gennem centerets aktiviteter. Eksempler på grupper af relevante stoffer kunne være perfluorerede stoffer, siloxaner og flammehæmmere.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201931/12/2019