Lifestyle-oriented occupational therapy intervention for patients with chronic non-malignant pain – A randomized controlled trial

Project: Research

Project Details

Description

Abstract
Introduction: About 20-30% of the Danish population suffer from chronic non-malignant pain. Current evidence suggests that a bio-psychosocial treatment delivered by multidisciplinary teams is the most effective treatment of chronic non-malignant pain. However, evidence is still missing of the optimal multimodal treatment combination as well as the additional effect of specific treatment modalities. Methods: This two-arm RCT conducted at the Multidisciplinary Pain Center, Zealand, Denmark will randomize 228 patients with chronic non-malignant pain (1:1 allocation ratio) to either an occupational therapy lifestyle-oriented intervention added to the current multimodal treatment, or the current multimodal treatment only. Quality of life (EQ- 5D-5L) will be the primary outcome. Occupational performance, balance and participation in meaningful everyday activities, pain, pain self-efficacy and lifestyle-related parameters will be evaluated as secondary outcomes. Analysis: The differences in change in the primary and secondary outcomes between the groups from baseline to 12, 24 and 52 weeks will be analyzed by repeated measures mixed model. Ethics and dissemination: The study is ethically approved at The Regional Committee on Health Research Ethics in Region Zealand, Denmark (file number SJ-703) and The Danish Data Protection Agency (file number 18-000315/052). The results will be reported in peer-reviewed journals and presented at conferences.

Key findings

The project is in its preparation phase

Layman's description

[In Danish]
Omkring hver femte dansker lider af kroniske smerter og der er brug for effektfulde ikke-medicinske behandlingstilbud som supplement til de medicinske. Projektet vil undersøge den ekstra effekt af en ergoterapeutisk livsstilsbehandling integreret i den nuværende behandling for kroniske smertepatienter.
Projektet udføres i 2019-2020 i et samarbejde mellem Tværfagligt smertecenter og Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse). Projektet gennemføres som et klinisk forsøg, hvor 228 ambulante smertepatienter fordeles i en behandlings- og en kontrolgruppe ved lodtrækning.
Patienterne bliver undersøgt ved opstart, samt 12, 24 og 52 uger efter opstart ift. livskvalitet, smerte, aktivitetsudførelse og –deltagelse (subjektiv og observeret), aktivitetsbalance, smerterelateret mestringsevne og udvalgte fysiologiske parametre med relation til livsstil. Efter 1 år forventes patienter, der modtager den ergoterapeutiske livsstilsbehandling i tillæg til nuværende behandling, at opleve signifikante større forbedringer sammenlignet med patienter, der alene modtager den nuværende behandling.
Forsøget er ikke forbundet med bivirkninger, risici, komplikationer eller ulemper. Begge grupper deltagende i projektet forventes at opnå forbedringer i deres tilstand. Projektet vil bidrage med en innovativ tilgang til det nuværende behandlingstilbud, bygge bro mellem sygehus og patientens egne omgivelser, samt generere ny evidens om en livsstilsorienteret behandling af kroniske smerter.
Projektet overholder etiske hensyn i relation til sundhedsforskning der involverer mennesker. Godkendelse til projektet er søgt hos Den Regionale Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet, hvor eventuelle ændringer i projektet afrapporteres. Projektets resultater, positive som negative, bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter og på konferencer i Danmark og udlandet.
Short titleOccupational therapy for lifestyle in chronic pain patients
AcronymREVEAL(OT)
StatusActive
Effective start/end date01/01/201931/12/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.