Project Details

Description

Projektet blev 100% finansieret af Landistriktspuljen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (budget 500.000 kr.). Projektet bestod i en spørgeskemaundersøgelse, der undersøgte landdistriktsbefolkningens levevilkår, ønsker, værdier og holdninger, sammenlignet med forholdene i byerne. Den praktiske gennemførelse af undersøgelsen blev varetaget af konsulentbureauet SFI SURVEY, som telefonisk indsamlede svar i løbet af perioden 1. september 2011 til 26. januar 2012. Som planlagt blev der indsamlet i alt 2.000 gyldige svar. Disse er fordelt som følger: Yderkommuner (496 svar), landkommuner (522 svar), mellemkommuner (491 svar) og bykommuner (491 svar). Selve spørgeskemaet rummede i alt 71 spørgsmål. Det berørte bl.a. følgende emneområder: Boligforhold, opfattelse af centrum-periferi, foreningsliv, helbred, holdninger til forholdet mellem land og by, lokalområdets ressourcer, lokalt fællesskab, netværk (familie, venner, naboer), offentlige serviceydelser, afstande, politisk indflydelse, politisk orientering, sort arbejde, reciprocitet (gensidig hjælp), tillid, tilfredshed med livet og stillingtagen til diverse landdistriktsspørgsmål.
StatusFinished
Effective start/end date14/04/201130/04/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.