Project Details

Description

En undersøgelse af hvilke stereotype forestillinger læger har om hinanden og hinandens specialer.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.