Hvad forstås ved den rimelige tvivl i det danske retssystem, og hvilken betydning har det for vurderingen af beviser af overvejende subjektiv karakter?

Project: PhD Project

Project Details

Description

Princippet ”in dubio pro reo” er helt grundlæggende inden for strafferetten, hvorefter rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Princippet er ikke direkte hjemlet ved lov, men er utvivlsomt gældende i dansk ret.
De afgørelser, der træffes af domstolene har en direkte indflydelse på vores retfærdighedsfølelse og begrebet og processen omkring det rummer de altafgørende skridt i rettens stillingtagen til sagens udfald.
Dette projekt vil bidrage til at kvalificere begrebet og processen på et videnskabeligt grundlag.

Lægdommere er en del af det danske retssystem og er således med til at vurdere skyldsspørgsmålet, hvorfor deres bidrag er relevant at inddrage i projektet. Lægdommere er ikke juridisk uddannede og de har heller ikke en anden form for formel ensartet uddannelse, der kvalificerer dem til hvervet.
Dette projekt vil være et bidrag til at kvalificere diskussionen om, hvorvidt lægdommerordningen skal bevares eller ændres og ligeledes vil det bidrage til at kvalificere diskussionen omkring, hvorvidt der vil være sager, hvor lægdommere ikke skal deltage.

Projektet er således relevant for alle parter, der interesserer sig for og som indgår i strafferetten og ikke mindst for debatten om lægdommerordningen.

Fokus vil i dette projekt være på de subjektive beviser og metoderne vil være henholdsvis retsdogmatisk og retssociologisk metode.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2022