God tone: Fra krænkende handlinger pa arbejdspladsen til godt kollegaskab

  • Kristiansen, Jesper (Project manager)
  • Mikkelsen, Eva Gemzøe (Project participant)
  • Meng, Anette (Project participant)

Project: Research

Project Details

Description

Et godt kollegaskab med en høflig omgangstone og respektfulde samarbejdsrelationer er ikke normen på alle arbejdspladser. Forskellige undersøgelser tyder på, at grove drillerier, mobning, seksuel chikane, og nedværdigende behandling er virkeligheden for op til 20 % af arbejdstagerne. Krænkende handlinger af den nævnte slags er forbundet med nedsat trivsel og øger risikoen for at udvikle mentale helbredsproblemer hos de medarbejdere, som det går ud over. Krænkende handlinger berører ikke kun de medarbejdere, der rammes af dem. En høj forekomst af krænkende handlinger i en virksomhed kan have forskellige negative konsekvenser i form af øget sygefravær, udskiftning af medarbejdere, nedsat produktivitet, og tab af godt omdømme i branchen.
Projektet har to formål. For det første, at skabe øget viden om mekanismerne bag krænkende handlinger. For det andet, at udvikle en effektiv intervention, som private såvel som offentlige virksomheder kan anvende til at ændre en arbejdspladskultur præget af krænkende handlinger til en kultur med godt kollegaskab. Disse to formål opnås ved at besvare følgende spørgsmål:
- Hvilke mekanismer ligger bag ved at der opstår krænkende handlinger, og hvilke mekanismer understøtter, at en kultur præget af krænkende handlinger får lov at bestå på arbejdspladsen? 
- Hvordan kan man gennem en arbejdspladsbaseret intervention skabe en forandring, så krænkende handlinger erstattes af et godt kollegaskab?

Det første spørgsmål besvares ved en multiple case-undersøgelse på to mellemstore industrivirksomheder med flere afdelinger. Der anvendes en mixed-methods tilgang til at belyse årsager til krænkende handlinger og deres håndtering i organisationen.

Det andet spørgsmål besvares ved, at udvalgte afdelinger på de to industrivirksomheder indgår i en intervention, som har til formål at reducere forekomsten af krænkende handlinger og forbedre kvaliteten af interpersonelle relationer på arbejdspladsen (dvs. godt kollegaskab), særligt de relationer, der har været berørt af krænkende handlinger.

Forskningsprojektet del 1: Multiple-case undersøgelsen
Forskningsspørgsmålet om, hvilke mekanismer ligger bag, at der opstår og fastholdes en kultur præget af krænkende handlinger på arbejdspladsen, besvares ved at indsamle kvalitative og kvantitative data (mixed methods tilgang) blandt afdelinger på to virksomheder.
Oplevede årsager og dynamikker i udviklingen af krænkende handlinger og oplevede årsager til, at krænkende handlinger ikke håndteres, belyses gennem gruppeinterviews af medarbejdere og med individuelle interviews af afdelingslederne. Derudover indsamles data om bl.a. udbredelsen af krænkende handlinger, arbejdspladsens kultur, relationer mellem medarbejdere og ledere, og medarbejdernes mentale helbred. Disse data indsamles med spørgeskema blandt medarbejderne.
Efter interventionen og den tilhørende spørgeskemamåling gennemføres yderligere gruppeinterviews.

Forskningsprojektet del 2: Interventionsundersøgelsen
Interventionen trækker på viden fra to forskningsområder samt best-practice erfaringer: Det ene er forskningsbaseret viden om, hvilke generelle forhold der er vigtige for, at organisatoriske interventioner lykkes på en arbejdsplads. Det andet er forskningsbaseret viden og best-practice erfaringer vedrørende de konkrete indsatser, der skal til for at skabe godt kollegaskab.
Som udgangspunkt bruges en ”responsiv” interventionstilgang, dvs. interventionen tilpasses til den konkrete virksomheds behov og kontekst. Det kan skifte undervejs i forløbet, hvilket kræver løbende tilpasning af interventionen. Dette er i modsætning til ”ballistiske” interventionstilgange – der gennemføres som forudbestemte forløb med en bestemt ”bane”.
Forskerne er ”responsive” i forhold til virksomhedens behov ved, ud fra palletten af forskningsbaseret viden og best-practice eksempler, at spille ind med de input, som passer bedst i forhold til virksomheden og opnåelse af målet om at forebygge og håndtere krænkende handlinger og skabe godt kollegaskab.

Det forventes, at før- og efter-målingerne med spørgeskemaer vil vise et fald i oplevelsen af krænkende handlinger, bedre samarbejdsrelationer,, øget trivsel og færre symptomer på mentale helbredsproblemer.

Procesevaluering:
Implementeringen af interventionen vil blive undersøgt vha. kvalitative interviews. Evalueringen vil bl.a. fokusere på de forhold, som er af stor betydning for, om en interventionsindsats lykkes.

Udarbejdelse af manual
I projektet afsluttende fase vil der blive udviklet en manual. Formålet med denne er at udgøre et værktøj til at hjælpe virksomheder med at styrke den formelle og uformelle forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger.

Layman's description

Op til 20% af den erhvervsaktive befolkning oplever jævnligt at blive udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen. De krænkende handlinger kan f.eks. bestå af ondsindet drilleri, seksuel chikane, nedgørende behandling eller mobning. Vedvarende udsættelse for sådanne handlinger øger risikoen for, at man udvikler mentale helbredsproblemer, f.eks. depression og angst.

Projektet har til formål at undersøge to spørgsmål: 1) Hvad er det for mekanismer, der skaber og vedligeholder en kultur med krænkende handlinger på en virksomhed? 2) Hvordan kan en sådan kultur ændres til godt kollegaskab og dermed forebygge mentale helbredsproblemer blandt medarbejderne? For at besvare disse spørgsmål gennemføres et multiple case studie og interventioner på to virksomheder med høj forekomst af krænkende handlinger i nogle afdelinger.

Årsagerne til krænkende handlinger på arbejdspladsen kan være meget komplekse. Det kan derfor være en udfordring at ændre en sådan kultur og styrke det gode kollegaskab. Med casestudiet afdækkes de underliggende mekanismer bag krænkende handlinger. Denne viden indgår i interventionerne, som planlægges og udføres i nært samarbejde med virksomhedernes medarbejdere og ledere.

Interventionerne involverer flere organisatoriske niveauer på arbejdspladsen, herunder samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen, lederne, og afdelinger på arbejdspladsen. På basis af projektets resultater udvikles en manual, som andre SMV'er kan anvende til at håndtere krænkende handlinger og skabe godt kollegaskab.
Short titleGod tone
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202101/06/2023

Collaborative partners

  • National Research Centre for the Working Environment (lead)