Genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde

Project: Research

Project Details

Description

De senere års omfattende studier af genetiske faktorer i sygdom og helbred har bidraget med væsentlig viden om sekvens-variationers betydning for sygdomsmekanismer, aldring og livslængde. Samtidig har den stærke udvikling indenfor molekylær-genetiske metoder bevirket en øget interesse i at inddrage mere funktionelle genomiske studier i form af f.eks. DNA-methyleringsstudier (regulering af DNAs funktion) og gen-ekspressionsstudier (geners aktivitet).

DNA methylering udgør en vigtig del af de såkaldte epigenetiske modifikationer af arvematerialet, som spiller en vigtig rolle i regulering og kontrol af gen-aktivitet og som kan påvirkes af livsstil og miljø-faktorer.

Studier af tvillingdata kan bidrage med væsentlig viden om de involverede sekvens-variationers betydning. Da enæggede tvillinger parvist er genetisk identiske, men ikke nødvendigvis fænotypisk identiske, udgør de en unik ressource til at studere sammenhængen mellem forskellige genetiske, epigenetiske og transkriptionelle ændringer og aldringsprocessen. Ved inddragelse af tveæggede tvillinger kan arveligheden af denne sammenhæng endvidere undersøges.
StatusNot started

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.