Future stimulated nitrogen fixation: threatening the health of coastal ecosystems?

Project: Research Councils

Project Details

Description

Kvælstof (N) er ofte begrænsende for algers vækst i de indre Dansk farvande. N kommer bl.a. fra landbruget og fra luften via regn, men kan også komme via såkaldt N2 fiksering. Det er en proces nogle bestemte bakterier kan udføre, hvor de omdanner N2 gas opløst i havvand, til ammonium i cellen. Tidligere troede man, at N fiksering kun var vigtig i tropiske farvande og bestemte andre steder; f.eks. i Østersøen. Men ny forskning har vist, at N2 fiksering er udbredt også i næringsrige kystnære regioner, og vores nye studier har vist, at N2 fiksering foregår i de danske farvande. Derudover forventes det, at N2 fiksering vil stige kraftigt i fremtiden grundet klimaforandringerne. I dag ved man intet om størrelsen af denne fiksering, og hvad den betyder for N puljen og dynamikken. Denne viden er en absolut forudsætning for en hensigtsmæssig forvaltning af de danske havområder. I dette projekt vil vi, forskere fra tre danske universiteter samt udenlandske samarbejdspartnere, måle N2 fiksering i de indre danske farvande, både i vand og i sediment, og opnå en forståelse af hvilke organismer og faktorer der udfører/styrer denne fiksering. Disse data vil blive indsat i en omfattende matematisk model. Den vil give et overblik over puljer og flux af N i de indre danske farvande, nu og i fremtiden, og vil være et fundamentalt værktøj i den fremtidige forvaltning af vores hav. Derfor er et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet en integreret del af projektet.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2024

Keywords

  • N2 fixation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.