Fra manual til praksis - Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1: Et kvalitativt studie i dialog med praksis

Project: PhD Project

Project Details

Description

Tal fra den grønlandske befolkningsundersøgelse fra 2014 viste, at 66% af den voksne befolkning var vokset op i et barndomshjem præget af problemer med alkohol, vold, eller seksuelle overgreb. I MANU 0-1, et un-dervisningsprogram for vordende forældre, er der derfor fokus på, at forældre reflekterer over deres egen barndom og sammen taler om, hvilke rammer de vil skabe for deres barn. Herværende ph.d.-projekt har til formål at undersøge, hvordan MANU 0-1 implementeres fra manual til praksis og hvordan indsatsen opleves blandt forældre. Dette undersøges gennem casestudier fra tre forskellige sundhedsregioner/kommuner hvor kvalitative interviews med fagpersonale og forældre foretages. Projektets teoretiske rammer bygger på sy-stemperspektivet og implementeringsteori. Gennem anvendelse af deltagerorienteret (participatory) metode sikres en løbende dialog med praksis som skal skabe forankring og anvendelse af ph.d.-projektet.

Layman's description

Phd projektet om forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1 udføres af Phd studerende Christine In-gemann ved Statens Institut for Folkesundhed i København og Ilisimatusarfik i Nuuk. Undersøgelsen har til formål at beskrive hvordan MANU opleves og bruges af forældre og fagpersoner lokalt i tre udvalgte byer i Grønland med inddragelse af perspektiver fra bygder.
I undersøgelsen vil forældre blive interviewet om deres oplevelse af MANU. Der vil også blive interviewet relevant fagpersonale (fx jordemødre og sundhedsplejersker) omkring de styrker og udfordringer de ople-ver med at forankre MANU i deres by samtidig med at nå ud til forældre.
Projektet er udviklet i samarbejde med en centrale referencegruppe, bestående af bl.a. Paarisa, sund-hedsplejersker og jordemødre, der vil være involveret i hele forløbet af projektet. Dette har til formål at sikre at undersøgelsen er relevant og anvendelig – i tæt dialog med praksis. Projektets resultater vil hjæl-pe med at udvikle MANU undervejs og bidrage med erfaringer til lignende initiativer i Grønland.
Short titleFra manual til praksis - MANU 0-1
StatusActive
Effective start/end date01/09/201931/08/2022

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.