Evaluering af indsattes og ansattes erfaringer med Lov 2016-06-08 nr. 64

Project: Research

Project Details

Description

Bevillingsansøgning til Justitsministeriets forskningspulje vedrøren-de evaluering af indsattes og ansattes erfaringer med Lov 2016-06-08 nr. 641 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.) samt Justitsministerens 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængslet. Straffuldbyrdelseslovens § 60 bemyndiger, at Direktoratet for Kriminalforsorgen og kriminalforsorgsområdet uden retskendelse kan undersøge, hvilke effekter en indsat har i sin besiddelse i sit opholdsrum eller på sin person, hvis en sådan undersøgelse er nødvendig for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagt-tages. Af Lov 2016-06-08 nr. 641 om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.) blev § 66 a. tilfø-jet i straffuldbyrdelsesloven. Bestemmelsen hjemler, at Direktoratet for Kriminalforsor-gen og kriminalforsorgsområdet kan i de situationer, der er omfattet af § 60, stk. 1, anvende kropsscanner ved undersøgelse af en indsat. Kropsscanner kan ligeledes anvendes ved undersøgelse af andre, der søger adgang til kriminalforsorgens instituti-oner. Lov 2016-06-08 nr. 641 blev som navnet indikerer tilføjet i forlængelse af behovet for en styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler. Justitsministeren fremlagde desuden 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængslet. Tiltagene omfatter blandt andet jf. skrivelsens punkt 11 skærpede retningslinjer for brug af visitationer (kropsvisitationer og gennem-søgning af celler), der skal resultere i hyppigere visitationer samt jf. skrivelsens punkt 8 en fordobling af antallet af razziaer (visitationsaktioner af f.eks. en hel institution eller afdeling med et større antal fængselsbetjente og typisk hunde)

Layman's description

Dask
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201701/11/2018