Energibesparende foranstaltninger i udlejningsejendomme- i lejeretlig belysning - 2 omarbejde og udvidede udgave

Project: Research

Project Details

Description

Bygningers opførelse og energiforbrug ved driften af bygninger står for omkring 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Energibesparelsen i bygningsmassen er derfor fortsat i fokus, når der skal fokuseres på nedbringelsen af CO2 udslippet i det danske samfund. Meget gøres i forhold til nybyggeri, men det store potentiale vil ligge i den eksisterende bygningsmasse, hvor det i fremtiden vil blive fokuseret på energirenoveringer. Gennem en årrække er udlejere på den baggrund pålagt flere og flere forpligtelser med hensyn til opfyldelse af en række lovgivningsmæssige krav, der relaterer sig til miljø, klima og energibesparelse, og som lægger nye lag på en i forvejen kompliceret lovgivning.

Denne lovgivning, der delvist baserer sig på EU direktiver, delvist på politiske forlig i Folketinget, er nu i videre omfang end i 2008, hvor 1. udgaven af denne publikation blev lavet, kommet til udtryk i bl.a. leje- og byggelove. Det medfører, at der er grundlag for at dels beskrive den lovgivning, der er kommet til, dels analysere om denne lovgivning har levet eller vil kunne leve op til formålet – og hvilke konsekvenser lovgivningen har for udlejer og lejers retsstilling.

Inden for lejelovgivningen gælder dette helt konkret f.eks. konsekvenserne af »Energisparepakken«, der trådte i kraft den 1. juli 2013 (L 2013 413 om bl.a. totaløkonomisk rentable energiforbedringer og aftalt grøn byfornyelse).

Endvidere er der fremsat lovforslag om ændring af lejelov og boligreguleringslov, der forventes vedtaget i april 2015 til ikrafttræden 1. juli 2015 som blandt andet indeholder tilretninger og ændringer af nogle af de regler om forbrugsregnskaber og varsling af lejeforhøjelser efter gennemførelse af forbedringer, som er beskrevet i 1. udgaven, hvorfor en ny fremstilling også på den baggrund er aktuel.

Layman's description

Dansk
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201501/11/2017