Deeskalering af vold og trusler med henblik på at forebygge tvang

Project: Research

Project Details

Key findings

Deeskaleringsguideline. Organisatoriske læringsprogrammer.

Layman's description

Titel: Deeskalering af konflikter: Proaktiv Positiv Profylakse af vold og tvang
Implementering og evaluering af Psykiatriens Relations og Deeskalerings koncept gennem aktionsforskningsmetoden.
Med dette studie vil vi gerne fremskaffe ny viden om:
Hvorvidt et integreret konflikthåndterings- og tvangsforebyggelses uddannelseskoncept, der støtter op om patientens positive adfærd, kan forebygge arbejdsskader og nedbringe tvang i form af fysisk magtanvendelse.
Herunder:
• Hvilken betydning det har for patienter og personales oplevelse af konfliktfyldte situationer, hvis alt personale trænes i konflikthåndtering og tvangsforebyggelse gennem Psykiatriens Relations og Deeskalerings Koncept
• Gennemførbarheden af at implementere Psykiatriens Relations og Deeskaleringskoncept over en 4-årig periode i hele Psykiatrien, Region Sjælland
• Organisatoriske konsekvenser af denne nye og integrerede konflikthåndterings- og tvangsforebyggelsespraksis
• Hvorvidt Psykiatriens Relations- og Deeskalerings koncept kan nedbringe tvang og forebygge arbejdsskader
Succeskriterier gældende for perioden 2017 - 2020
• At 90 % af nyansat kliniske personale har deltaget i Basiskursus: Relation og Deeskalering
• At 90 % af klinisk personale deltager i Relations og Deeskaleringstræning mindst 3 gange om året
• At 100 % af udviklingsinstruktører deltager i kontinuerlig træning og udvikling gennem workshops, supervision og erfamøder
• At 75 % af træningsinstruktører gennemfører afdelingsspecifikke træningsforløb 20 gange årligt
• At 100 % af afdelinger har etableret en styregruppe for relations og deeskaleringskonceptet der afholder 3 møder årligt
• At patienter oplever mindre tvang
At der efter implementering (2020) af relations- og deeskaleringsuddannelsen kan ses:
• Et fald i antallet af arbejdsskader og tvang
• En stigning i antallet af personale der oplever en høj grad af trivsel
• En stigning i andelen af patienter der har en god oplevelse af indlæggelsesforløbet
• At nøglekomponenter fra konceptet afspejles i organisationsstrukturen, politikker, vejledninger og retningslinjer
StatusActive
Effective start/end date01/02/2016 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.