Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences