Borgernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet undersøger danskernes holdninger til landdistrikternes image og udvikling. Dette gøres ved hjælp af data fra spørgeskemaundersøgelsen Dansk Land-By Barometer 2011 kombineret med en telefoninterviewundersøgelse i Lemvig Kommune.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201331/03/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.