Bioøkonomien og landdistrikternes fremtid (Resultatkontraktopgave for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

Project: Other Government Institutions

Project Details

Description

Resultatkontraktopgave for og finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Projektet foretager en litteraturgennemgang med fokus på evidens om bioøkonomiens betydning for landdistrikter, policyretninger og med udpegning af vidensbehov. Dertil kommer et biogascasestudie med fokus på landdistrikterne, der estimerer de beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved udvidelse af biogasproduktionen med 10% af ressourcegrundlaget.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201531/03/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.