Personal profile

Research areas

  • Pharmacogenomics
    How do genomic factors influence the efficacy and adverse reactions of drugs? 
  • Drugs in pregnancy and lactation 
    What are the risks of unwanted fetal effects upon in utero exposure to drugs?
  • Drug interactions
    How do drugs interact with another, especially with respect to pharmacokinetics?

Curriculum

Undervisningsportfolio
Formel pædagogisk uddannelse

1. Vejlederkursus, Den Lægelig Videreuddannelse 2006
2. Pædagogisk kursus for kliniske undervisere, SDU 2010; 2 ECTS points.

Uddannelsesadministrative opgaver

Det lægevidenskabelige kandidatstudium, SDU:
• Jeg har spillet en væsentlig rolle i 2010 revisionen af det Lægevidenskabelige Kandidatstudium, hvor jeg har haft koordinerende ansvar for at tilgodese lægemiddelrelateret undervisning på tværs af de 14 blokke.
• Jeg har det overordnede ansvar for (uddelegeret fra Kim Brøsen, IST) koordinering og sammenhæng i lægemiddelrelateret undervisning på det Lægevidenskabelige Kandidatstudium, SDU
• Jeg har hovedansvaret for de formelle målbeskrivelser i den Lægelige Videreuddannelse for specialet Klinisk Farmakologi

Erfaring med uddannelse, vejledning og eksamen

1. Prægraduat undervisning: Omkring 700 konfrontationstimer i lægemiddelrelateret undervisning for medicinstuderende, farmaceutstuderende og biomekanikstuderende ved SDU siden 1996; primært forelæsningsform.
2. Postgraduat undervisning: Omkring 250 konfrontationstimer med undervisning af læger på H-kurser, ph.d. kurser, diverse foredrag i Lægelige Specialeselskaber, Afdelingsundervisning, etc.
3. Prægraduat vejledning
a. Kandidatspecialer, farmaceutstudiet og medicinstudiet
i. Hovedvejleder, N=14 (1 aktiv)
b. Prægraduat forskningsårsstuderende (medicin)
i. Medvejleder N=3
ii. Hovedvejleder N=4 (1 aktiv)
4. Postgraduat vejledning
a. Medvejleder for 9 ph.d. studerende (3 aktive)
b. Hovedvejleder for 1 ph.d. studerende (aktiv)
5. Eksamen
a. Meget betydelig erfaring som stiller af skriftlige eksamensopgaver ved medicin- og farmaceutstudiet (siden 1996): Essays; MCQ; kortsvarsopgaver; beregningsopgaver; OSCE opgaver (fast opgavestiller ved embedseksamen inden for det farmakologiske område)
b. Betydelig erfaring som eksaminator/censor ved mundtlige eksaminer inden for det sundhedsvidenskabelige område i hele Danmark.
c. Medlem af Censorkorpset i farmakologi
d. Bedømmer af 7 ph.d. afhandlinger. Formand for yderlige 5 bedømmelsesudvalg. Formand for bedømmelsesudvalget ved besættelse af 1 professorat.
Metoder, materialer og redskaber

Jeg har anvendt følgende undervisningsmetoder:
• Forelæsning
o de sidste 5 år har jeg aktivt udviklet den katedrale form, idet jeg i tiltagende omfang indlægger ”cases” til korte diskussioner med sidemanden
• Opdaterer altid .ppt præsentationer i tilslutning til undervisning
• Holdundervisning
• Forskningsbaseret undervisning (artikelgennemgange)
• Case-baseret undervisning
• eLearn-baseret selvstudium med opgaveløsning + vejledning

Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk forskning og priser
• Nihil
Refleksion over egen uddannelsespraksis og fremtidig udvikling

• Jeg definerer først og fremmest min rolle som underviser i forhold til at vejlede de studerende i en hensigtsmæssig prioritering til opnåelse af definerede læringsmål.
o herunder er det en klar overordnet pædagogisk filosofi at jeg ved bedre end de studerende hvad de har brug for at vide
• Undervisningsformen forsøger jeg at bidrage med
o personligt engagement
o relevans til patient, sygdom og samfund
o inddragelse af de studerende

Undervisningsmaterialer

Jeg har anvendt følgende undervisningsmaterialer
• Powerpoint præsentationer; herunder i tiltagende omfang ”interaktive” præsentationer, hvor løsningsforslag til specifikke cases ikke tilgængeliggøres for de studerende før efter forelæsningen
• eLearn baserede powerpoint præsentationer til selvstudium
• Udlevering af og henvisning til
o Videnskabelige artikler (typisk originale peer-reviewede artikler)
o Regulatoriske lægemiddelrelaterede dokumenter (www.retsinfo.dk ; www.ema.europa.eu ; www.fda.com )
o Definerede lægemiddelrelaterede afsnit i webbaserede videnskilder (www.uptodate.com ; www.interaktionsdatabasen.dk ; www.stockleys.com ; www.pro.medicin.dk ; www.produktresume.dk )

Prøver og eksaminer

Jeg har afviklet eksamen og prøver i følgende formater:
• Essay
• kort-svars opgaver
• OSCE (skriftligt)
• MCQ
• Mundtligt

Personlig kommentar:
Jeg har gode erfaringer med de fleste eksamens- og prøveformer, som alle har fordele og ulemper i forhold til reliabilitet, validitet, diskrimination, reproducerbarhed og ressourcekrav. Her vil jeg alene kommentere på MCQ formen. Anvendt med omhu er dette en veldokumenteret metode til at teste opnået viden og kompetencer på. Jeg har gennem de sidste 15 år undervist på næste alle Kandidatuddannelsens blokke, og, med undtagelser, er det min opfattelse at denne testform IKKE i tilstrækkeligt omfang bliver anvendt på en måde som reelt tester de studerendes opnåede viden eller kompetencer. Kravende til en valid og reliabel MCQ test er ganske høje, og disse bliver i mine øjne kun i sporadisk omfang fulgt. Som følge af dette er det min mening at de blokke som alene afsluttes med en MCQ kun i beskedent omfang diskriminerer mellem studerende som opfylder læringsmålene og studerende som ikke gør.
Studenterevaluering

1. Prægraduat
a. De formelle evalueringer på SDU er generelle og ikke-personhenførbare. Der er undtagelsesvist personhenførbare ”frie kommentarer” til min undervisning, som typisk er positive.
b. Jeg forsøger konstant gennem direkte feedback (dette kan jeg dog ikke dokumentere) at tilpasse indhold og form til læringsmål og i et vist omfang til de studerendes ønsker. Her har Læringsmålene dog en meget klar prioritet.
2. Postgraduat
a. Den formelle feedback på H-kurser i den Lægelige videreuddannelse er personhenførbar. I disse evalueringer ligger min personlige middelscore for ”underviser” på 4,6 ud af en maksimumscore på 5.
b. Den uformelle feedback (frie kommentarer) er positiv når den er til stede.
c. Også her søger jeg gennem direkte feedback at tilpasse form og indhold til læringsmål og de uddannelsessøgendes ønsker.

Fingerprint

Dive into the research topics where Per Damkier is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
  • 1 Similar Researchers

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or