Personal profile

Curriculum

 
Uddannelse
1975 Cand.mag. i dansk og engelsk, Københavns Universitet
2003 Ph.d. i Danskfagets didaktik, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet
2007 Research Management Course, Copenhagen Business School

Ansættelser
2014 Gæsteprofessor, Linnéuniversitetet, Sverige
2008 Professor i fagdidaktik med særligt henblik på danskfagets didaktik. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, siden 2012 Institut for Kulturvidenskaber - uddannelsesvidenskab. Syddansk Universitet
2004-2008 Lektor i Danskfagets didaktik, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
2002-2004 Amanuensis, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
1999-2002 Forskningsadjunkt, Dansk Institut for Gymnasiepædagogik
1977-1999 Gymnasieadjunkt/gymnasielektor i dansk og engelsk, Rungsted Gymnasium
1994-1996 Ekstern lektor i dansk, Roskilde Universitetscenter
1976-1977 Adjunkt i dansk og engelsk, Akademisk Studenterkursus
1972-1975 Timelærer i dansk, Frøbelseminariet

Andre akademiske kvalifikationer og aktiviteter
2014 The steering committee, ISAWR/ International Society for the Advancement of Writing Research
2014 Forskningsleder, forskningsprogrammet Fag og didaktik
2013 The founding committee, IAIMTE/International Association for the Improvement of Mother Tongue Education.
2012 Forskningsfaglig konsulent for forskningsprojektet Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag, Videncenter for læsning
2011 The scientific board for International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE)
2010 Projektleder for Faglighed og Skriftlighed (Writing to learn, learning to write), fireårigt kollektivt og tværinstitutionelt forskningsprojekt, finansieret med kr. 8 mill. af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation
2010 Medlem af ressourcegruppen for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim, Norge
2009 Medlem af styregruppen for Pædagogikum 09 samt formand for faggruppen for de almene humanistiske fag
2008 Styregruppen for Netværk for forskning i Modersmålsfagenes didaktik (NNMF), oprettet 2008 med fondsmidler fra NordForsk
2007-14 Forskningsleder for forskningsprogrammet Fag, didaktik og læring
2007 Leder af styregruppen for Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik (DaDi)
2007 Medlem af bestyrelsen for Københavns VoksenUddannelsesCenter (KVUC), udpeget af SDU
2006-2007 The Language of Education expert group, Council of Europe
2006-2008 Styregruppen for International Mother Tongue Education Network (IMEN)
2005-2008 Convenor for Research Network for Standard Language Education (StLE), International Association of Applied Linguistics (AILA).
2005-2007 Studieleder, Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik, IFPR
2004-2005 Faglig leder af IFPR’s efteruddannelsesprogram
2002-2010 Censor ved universiteternes censorkorps for dansk
2007-2010 Censor ved universiteternes censorkorps for de pædagogiske uddannelser
2004 Medlem af Undervisningsministeriets læreplansgruppe for Studieområdet, hhx
2002-2003 Korrespondent for Undervisningsministeriets projekt Fremtidens danskfag
1995-1998 Medlem af Følgegruppen for dansk ved de elektroniske skoler, Undervisningsministeriet
1982-1988 Medlem af Det faglige udvalg for dansk, Undervisningsministeriet
1983-1988 Formand for Dansklærerforeningens bestyrelse
1980-1996 Censor ved skriftlig studentereksamen og store skriftlige opgaver i dansk

Review- og bedømmelsesopgaver
2014 i bedømmelsesudvalg for doktorafhandling af Eric Borgström, Örebro Universitet: Vad räknas som belägg för skrivförmåga? Ett textkulturellt perspektiv på skrivuppgifter i den svenska gymnasieskolans nationella prov
2013 Opponent ved forsvar for doktorafhandling af Ann-Christin Randahl, Örebro Universitet: Strategiska skribenter. Skrivprocesser i fysik och svenska
2013 Førsteopponent ved forsvar for doktorafhandling af Anne Håland, Universitetet i Stavanger: Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar
2013 Sagkyndig bedømmer af professorat i det svenske sprog, Linnéuniversitetet
2013 Medlem af bedømmelsesudvalg for doktorafhandling af Bengt Sjöstedt, Malmö Högskola: Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid.
2013 Opponent ved slutseminarium for Bengt Sjöstedt, Malmö Högskola
2012 Bedømmer af fondsansøgning for the Icelandic Research Fund
2011 Gransker af ansøgninger til forskerskoler for licentiater. Svenska Vetenskabsrådet.
Reviews for Uniped, Journal of Writing Research, Written Communication, nordiske forskerantologier.
Formand og medlem af en række bedømmelsesudvalg til besættelse af ph.d.-stipendier ved Syddansk Universitet og ved Høgskolen i Oslo, Norge
Formand og medlem af en række bedømmelsesudvalg til besættelse af adjunkt- og lektorstillinger ved Syddansk Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
2009 Medlem af bedømmelsesudvalg til besættelse af stillingen som forskningsprogramleder for fagdidaktik. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole/Århus Universitet
Formand/medlem af to bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet

Ph.d.-vejledning
Steffen Møllegaard Iversen (2014) Skrivning og skriveudvikling i de gymnasiale matematikfag. Ph.d.-afhandling Syddansk Universitet. Heidi Eskelund Knudsen (2014) Historiefaget mellem skole og videnskab – en fagdidaktisk udfordring. Ph.d.-afhandling Syddansk Universitet (bivejleder)
Anke Piekut (2012) Genrekompetence og skriftlighed - en undersøgelse af genrebegrebets betydning for skriftligheden i de gymnasiale danskfag. Ph.d.-afhandling Syddansk Universitet
Ewa Bergh Nestlog (2012) Var är meningen? Elevtexter och undervisningspraktiker. Doktorsavhandling Linnéuniversitetet (bivejleder)
Ane Qvortrup (2011) Den paradoksale undervisningskommunikation. En Luhmann-inspireret analyse af den pædagogiske teoris forventninger til portfolioen, herunder i særdeleshed dens forandringsaspekt, eksemplificeret ud fra iagttagelser i gymnasieregi. Ph.d.-afhandling Syddansk Universitet
Peter Hobel (2009) Almen studieforberedelse og innovativ kompetence: En undersøgelse af 1.g'eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet
Ewa Bergh Nestlog (2009) Perspektiv i elevtexter. Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår. Licentiatafhandling, Växjö Universitet (bivejleder). 
Igangværende forløb:
Maria Pia Petterson, Syddansk Universitet

Arrangør af videnskabelige konferencer
2015 Chair for den internationale konference IAIMTE 2015, Languages, Literatures, Literacies, Syddansk Universitet
2014 medarrangør af den nationale konference Dansk i mange retninger, læreruddannelsen Zahle
2013 medarrangør af den nationale konference Dansk i mange retninger, læreruddannelsen Zahle
2012 arrangør af national konference, Faglighed og skriftlighed
2010 og 2011 Medarrangør af symposier for sammenlignende fagdidaktik på DPU og Syddansk Universitet
2009-2010 Medarrangør af Tekst og kontekst, den anden konference i NNMF, Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning, arrangeret af Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik, marts 2010
2007-2009 Leder af planlægningsgruppen for Fagdidaktik i bevægelse, Den anden nordiske fagdidaktikkonference (NoFa2), arrangeret af Syddansk Universitet i samarbejde med Professionshøjskole Lillebælt maj 2009
2007- Medarrangør af årlige konferencer i Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik (DaDi)
2007-2008 Leder af planlægningsgruppen for den nationale konference Fag og didaktik – med samspil som udfordring, arrangeret af det fagdidaktiske forskningsprogram, Syddansk Universitet, marts 2008
2003-2004 Medarrangør af den nationale konference Fagdidaktik – mellem fag og didaktik, arrangeret af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet, marts 2004

Forskningsbaseret udviklingsarbejde og evalueringsprojekter
2010-2011 Leder, i samarb. med Frans Gregersen, for Efteruddannelsesprojekt i ’ny skriftlighed’, finansieret af Undervisningsministeriet.
2010-2012 Forskningsfaglig konsulent for udviklingsprojekt Skriv i alle fag, under ledelse af Greve Gymnasium og med deltagelse af en række gymnasier og faglige foreninger. Projektet er finansieret af Undervisningsministeriet.
2008-2009 Projektleder for Videnskabsretorik og skrivedidaktik. Forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde med lærere fra Avedøre og Kongsholm gymnasier, finansieret af Undervisningsministeriet. Rapport publiceret i Gymnasiepædagogik 77
2008-2009 Forskningsfaglig konsulent for projekt Synopsis i Almen Studieforberedelse på stx, gennemført i et samarbejde mellem Esbjerg Gymnasium, Nørresundby Gymnasium og Hf og Syddansk Universitet. Rapport publiceret 2010.
2008-2009 Projektleder for Evaluering af det skriftlige arbejde efter gymnasiereformen. Forskningsbaseret evaluering gennemført for Undervisningsministeriet. Evalueringsrapport publiceret i Gymnasiepædagogik 73
2007-2008 Supervisor og evaluator for Akademisk Skriftlighed, et udviklingsprojekt for samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på campus Kolding, SDU, finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration og SDU. Rapport publiceret 2008, www.skriftlighed.dk.
2006-2008 Forskningsfaglig konsulent for udviklingsarbejdet Portfolioevaluering og studieplan på Nærum Gymnasium og Nørre Gymnasium, finansieret af Undervisningsministeriet.
2005-2006 Konsulent for udviklingsarbejde om skriftlighed i økonomifagene på hhx, finansieret af Undervisningsministeriet.
2005-2006 Forskningsfaglig konsulent for undersøgelse af progressionsforestillinger i de tre hovedområder på stx, finansieret af Undervisningsministeriet. Rapport publiceret i Gymnasiepædagogik 57.
2004-2005 Medlem af styregruppen og leder af efteruddannelsesprojektet Samspil og udvikling, finansieret af Gymnasieskolernes Lærerforening

Research areas

Disciplinary didactics

Mother Tongue didactics

Research in writing

Pedagogical assessment/portfolio assessment

Research information

Forskningsområder:

 • Fagdidaktik
 • Danskfagenes didaktik
 • Skriveforskning
 • Pædagogisk evaluering

Igangværende forskningsprojekter:

Faglighed og skriftlighed (Writing to learn, learning to write). Tværinstitutionelt forskningsprojekt 2010-2014, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation med kr. 7.919.796. Projektet retter sig mod de gymnasiale uddannelser og undersøger hvordan elever lærer sig faglighed gennem skriftlighed og skriftlighed gennem faglighed. Deltagere i projektet:

 • Syddansk Universitet: professor ph.d. Ellen Krogh (projektleder), lektor ph.d. Torben Spanget Christensen, adjunkt ph.d. Nikolaj Frydensbjerg Elf, adjunkt ph.d. Peter Hobel, ph.d.stipendiat Anke Piekut, ph.d.stipendiat Steffen M. Iversen
 • Roskilde Universitet: lektor ph.d. Karen Sonne Jakobsen
 • Århus Universitet: professor dr.phil. Ole Togeby
 • Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet: professor ph.d. Lena Lindenskov, adjunkt ph.d. Niels Bonderup Dohn

Faglighed og skriftlighed. En undersøgelse af skrivepraksis og skrivekulturer i tre 9. klasser. Pilotstudie i samarbejde med Torben Spanget Christensen og Nikolaj Frydensbjerg Elf 2009-2010.

Findes der en særlig nordisk uddannelseskultur. En undersøgelse af nordiskfagenes didaktik, gennemført af det nordiske forskningsnetværk Nordfag.net. med projektstart 2007. Projektet har modtaget støtte af Svenska Riksbankens Jubileumsfond, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde samt NordForsk og afsluttes med publikation 2011.

Research areas

 • Philosophy and Education
 • Subject-specific Theories of Teaching
 • Secondary Education

Fingerprint

Dive into the research topics where Ellen Krogh is active. These topic labels come from the works of this person. Together they form a unique fingerprint.
 • 1 Similar Researchers

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or