Activities

Filter
External examination

We do not speak about his heart.

Katja Schrøder (Censor)
15. Aug 2019

Activity: Examination

Censor, Folkesundhedsvidenskab, KU

Lotte Huniche (Examiner)
20. Jun 2017

Activity: Examination

Censor, Sundhedsfremme, RUC

Lotte Huniche (Examiner)
24. Jan 2017

Activity: Examination

Censor, Folkesundhedsvidenskab, AU

Lotte Huniche (Examiner)
17. Jan 201718. Jan 2017

Activity: Examination