Description

Men undervisningsfilosofi går i al sin enkelthed ud på at kommunikere viden til de studerende på en måde, så jeg har nogenlunde vished for, at de virkelig har indoptaget denne viden. Jeg har 8 vigtige værktøjer til at sikre dette: (1) Forenkling (2) Visualisering (3) Eksemplificering (4) Forskningsbaseret undervisning (5) Aktiv deltagelse (6) Variation, (7) Vejledning og (8) Forbedring af de studerendes skriftlige færdigheder.

(1) Med forenkling mener jeg en reduktion af kompleksiteten af en tekst, et forskningsproblem eller en studenteropgave med henblik på at lette forståelsen. Hermed mener jeg naturligvis ikke overforenkling af komplekse, sociale problemer, men en konstruktiv brug af Okham’s razor (Okham’s ragekniv), hvor bestræbelsen er at skære så meget overflødigt væk som muligt.

(2) Med visualisering mener jeg brug af diagrammer, figurer, fotos, videoclips og publikumsresponderende systemer (PollEverywhere) i undervisningen for at understøtte de studerendes forståelse af et tema eller et problem.

(3) Med eksemplificering mener jeg brug af konkrete eksempler fra litteraturen, min egen forskning eller fra hverdagslivet (mit eget og de studerendes). Formålet er at gøre abstrakte teorier og problemstillinger forståelige og relevante. Dette gør jeg også gennem brug af øvelser, herunder fx summeøvelser og pro-et-con spil, hvor grupper af studerende bliver bedt om at argumentere for hvert deres synspunkt.

(4) Mit formål med at anvende forskningsbaseret undervisning er dels at optræne mine studerende til at blive ’mini-forskere’, dels at give dem interesse for – og motivation til – at lære om nye, spændende forskningsområder. Eksempler fra min egen forskning indbefatter social kapital, tillid og land-by problematikker, herunder diskursive kampe. Jeg har undertiden forskningssamarbejde med studerende, og der sker også, at jeg udgiver artikler og kronikker/debatindlæg i landsdækkende aviser sammen med dem.

(5) Jeg mener de studerendes aktive deltagelse i undervisningen er væsentlig, og jeg opfordrer dem til at stille spørgsmål, diskutere i plenum samt med hinanden i summemøder (2-3 personer) eller i større grupper. Jeg mener, at det, at de studerende simpelthen stiller mange spørgsmål, er en meget effektiv måde at sikre overførsel af ’efterspurgt’ viden. Derfor forsøger jeg at skabe tillidsfulde læringsrum, hvor de studerende tør stille spørgsmål. Desuden mener jeg, det er vigtigt, at de studerende deltager aktivt ved at lave studenterpræsentationer af artikler, bogkapitler eller eget arbejde.

(6) Tilsammen har de fem ovenstående redskaber også til hensigt at sikre variation. At undervisningen er varieret, bidrager til at skærpe de studerendes opmærksomhed og skabe en mere effektiv læring.

(7) Efter min opfattelse er vejledning et uundværligt værktøj i formidlingen af akademisk viden. Vejledning ER i allerhøjeste grad undervisning. Modsat traditionel klasseundervisning har vejledning af individuelle studerende eller mindre grupper af studerende den store fordel, at denne type undervisning fokuserer på de studerendes eget arbejde. Dette vil typisk være semesterprojekter, praktikopgaver, BA-projekter eller kandidatspecialer. I vejledningssituationen vil de studerende derfor typisk være mest motiverede og nøjagtigt vide, hvilket vidensbehov de har. Det er desuden nemmere at opbygge tillid og opnå fælles mål og forståelser i en lille gruppe. Af disse årsager ser jeg vejledning som det vigtigste værktøj til at ‘socialisere’ de studerende til at blive samfundsvidenskabelige forskere, der tænker, arbejder og skriver som forskere. Jeg benytter personlig vejledning i kombination med skriftlig feedback i form af kommentarer og revideringsforslag (meget lig den metode, jeg bruger, når jeg er anonym fagfællebedømmer).

(8) Endelig udgør det at forbedre de studerendes sprogegenskaber en vigtig del af god undervisning. Det er vigtigt, at de lærer at strukturere og skrive en opgave på en klar, forståelig måde uden væsentlige sproglige fejl. Udover metode/dataindsamling, grundigt litteraturstudie m.m. er klar, skriftlig formidling (på dansk eller engelsk) en væsentlig del af et studies gyldighed.
Period04/06/2019 → …