Description

Undervisningsportfolio

Navn: Peter Seeberg
Institut: Historisk Institut, Center for Mellemøststudier
Opdateret januar 2019

1. Gennemførte kurser (kurserne har været baseret på forskellige arbejdsformer og prøveformer, jf. de relevante studieordninger)

MA-niveau
Kandidatuddannelsen i Mellemøststudier (SDU) – ca. 35 studerende (faldende til 25 i 2018 på baggrund af dimensionering)
Mediterranean Perspectives (2007-2018)
Politics and International Politics in the Middle East
Introduktion til historie og samfund i Mellemøsten
Mellemøstens teorihistorie
Praktikophold/projektorienteret forløb
Kandidatuddannelsen i Historie (AU) – ca. 50 studerende
Det moderne Mellemøsten

Masteruddannelsen i Globalisering og integration (SDU) – ca. 25 studerende
Globalisering og lokalisering: migration og modernitet
Migration, flygtningeproblemer og menneskerettigheder i Mellemøsten
Global og national kultur
Indvandrerforskning/Indvandrerpolitik
Afsluttende masterafhandling

BA-niveau
Valgfag på Amerikanske Studier - ca. 40 studerende
Sidefag i Mellemøststudier (SDU) – ca. 25 studerende
Mellemøstens nyere historie

Mediterrane Studier (SDU) – ca. 25 studerende
Barcelona-processen og udvikling fra partner- til naboskabspolitikken
Flygtningeproblemer og menneskerettigheder
Det aktuelle Tyrkiet: politiske modsætninger og udfordringer

Indvandrerstudier (SDU) – faldende antal studerende fra 1995-2010, fra ca. 100 til 15-20
Migrationsteori
Kulturteori og –analyse
Religion og kultur

I perioden 2008-2012 mentor for Peter Benjamin Svensson professionel håndspiller) under SDU elite

Gennemført studieture for studerende til Egypten, Jordan, Libanon, Iran, Syrien, Tyrkiet, Berlin og Holland

Vejledning

Adjunktpædagogikum: vejleder for adjunkt Jakob Feldt, SDU (2006); Ehab Galal, KU (2013)

Supervision of 4 phd-dissertations
2012, Andersen, Rune: Turisme – morfologi og manifestation. Ekskursioner i turismens idégrundlag med særligt henblik på britisk guidebogslitteratur om Egypten i det 19. århundrede
Ikke afsluttet privat-finansieret phd-forløb, Kahttan Jasim (projekt om islamisme i Iraq og Egypten)
2008, Anne Sofie Fink Kjeldgaard: "Tal der taler". Spørgeskemaundersøgelsen som metode til videnspro-duktion i det moderne samfund med undersøgelser rettet til indvandrere og holdningsundersøgelser om indvandrere som empirisk materiale
2006, Søndberg, Lene: Inddannelse. Et Grounded Theory studie af en gruppe ufaglærte, arbejdsløse tyrkere i Europa – hverdag og arbejdslivsforventninger

Supervision of MA-thesis' (working titles)
Assessed 2015
Bendtsen, Morten: Partnerships and power of the Danish Arab Partnership Programme - Human Rights-Based approach in programme and projects
Ewea, Gina Magdulin: Unified Plans in the Danish Social Housing Sector: Empowering or Dis-empowering the Tenants in Socially Challenged Housing Units?
Simonsen, Max Roed: Balancing on the edge of the sword; the making of the Syrian civil war

Assessed 2014
Andersen, Frederik Juel: Kurdish influence on Turkish foreign policy
Corbetta, Gloria: Italy and the Migration Crisis during the Arab Spring. – Managing the flows between humanitarian emergency and security concerns
Hansen, Lasse Gjøll: Danish foreign fighters in Syria
Johansen, Linda Sabrina Samsøe: Citizenship in Jordan - The case of Palestinian women
Knudsen, Anders: The IAF and the democratic process in Jordan

Assessed in 2013
Holm, Simon Kusk: The Peace Process and the EU
Jensen, Yasmin Abay: Stakeholders and hunger strikes in Lebanon, Israel and the West Banks
Johansen, Rikke Norling: The Egyptian Wasat-party and post-Islamist theory
Larsen, Marie: The independent labor movement in Egypt and the Muslim Brotherhood
Mikkelsen, Mette: Terrorisme. Udenlandske krigere I Somalia. Den somaliske terrorbevægelse al-Shabaab
Sommerlund, Christina: New media in Lebanon
Trankjær, Marie: The Egyptian Muslim Brotherhood and the Arab Spring

Assessed in 2012
Al-Edawi, Hussein: Oil and politics in rentier-state Iraq
Bartels, John: Theoretical reflections on the Middle Eastern state – the case of Jordan
Holm, Kristian: The recent crisis in Syria and the role of the Ba’ath Party
Knudsen, Rasmus Dam: EU security and the Mediterranean
Rasmussen, Helle: Sectarianism in Iraq and Syria
Reichenbach, Signe: The Arab Spring and New Social Movements in Egypt
Svensson, Peter Benjamin: Democracy promotion in the Middle East: Jordan and Lebanon
Sørensen, Kenneth Lund: The Foreign Policy of Iran with a focus on the Legacy of the Revolution
Tóth, Renata Janka: MENA-region: power balance in the light of the Arab uprisings

Assessed in 2011
Alberg, Catarina: The Arab Spring with a focus on Jordan
Christiansen, Martin Rex: Turkey and the EU – foreign policy and security
Jakobsen, Kent: A comparative study of settler strategies and their impact in Hebron and East Jerusalem
Mathiesen, Cecilie B: Selvmordsterrorisme i diskursanalytisk belysning
Mortensen, Anca Emilia: New Media in the Middle East in a security context
Petersen, Gry Hvass: Civil society in Syria
Petersen, Maria Fester: Denmark’s development assistance in Palestine: Good intentions, tough conditions
Schulz, Tora Alder: Indvandring til EU med særlig henblik på EU's indvandringspolitik
Thilsted, Louise: Feminism, Islam and the West

Assessed in 2010
Andersen, Sisse: Civilsamfundets magtbevarende funktion i det liberaliserende autokrati Jordan
Bjerregaard, Jeppe: Civilsamfundet rolle i demokratisering af Mellemøsten – med særlig henblik på Irak
Brodersen, Lasse: Hamas’ handlinger og retorik 2006-2009 ud fra et demokratiseringsperspektiv
Christiansen, Nadia Norvang: Ungdommens deltagelse i civilsamfundet i Jordan
Christensen, Stine Nordbjerg: Valg i Iran i mediepolitisk kontekst
Christensen, Torbjørn: Indvandringspolitik belyst ved en dansk kommunes politik og praksis
Fanta, David: Migration theories related to refugees and networks
Fettah, Saliha: Empowerment og kvinder i Yemen
Hansen, Maria Højfeldt: En komparativ analyse af George W. Bush og Barack Obamas udenrigspolitik med fokus på Irak og Afghanistan
Jørgensen, Kirsten: Kristen zionisme i kulturanalytisk perspektiv
Jørgensen, Michel Abildgaard: Det israelske forhold til begrebet statsborgerskab i lyset af al-Aqsa intifadaen
Lahouni, Farigh: Revolutionen i Iran med særlig henblik på årsagerne til denne
Madsen, Maria: Danskernes holdning til udenlandsk arbejdskraft. En kritisk diskursanalytisk undersøgelse
Mønster, Anne: En undersøgelse af flygtningesituationen i Irak og nabostaterne
Nim, Sofie Krakau: Traumatiserede flygtninge i et kulturmødeperspektiv
Pedersen, Sanne Louise: Non-state actors discussed in a realism-theory context
Stranddorf, Christian: Et sikkerhedsteoretisk perspektiv på den israelsk-palæstinensiske konflikt

Assessed in 2009
Bording, Christina: Tyrkisk udenrigspolitik med særlig henblik på hærens rolle
Eriksen, Stine Møller: Skabelse og forvaltning af erindring og historiebevidsthed omkring Palæstina
Khan, Mumtaz Ali: Jamaat e Islami's betydning i Pakistan 1999-2007
Langgaard, Judith Maria: EU's Naboskabspolitik og reformer i Egypten
Mex-Jørgensen, Line: Demokratiopfattelsen hos det muslimske broderskab i Egypten
Runge, Sisse Christina: Amerikansk Mellemøstpolitik med særlig henblik på Irak-krigen
Sejr, Joachim Niels Østen Kjellberg: Den muslimske identitet som værdiudfordring

Assessed in 2008
Albertsen, Katrine Borg: Integration i Danmark – assimilation eller pluralistisk integration?
Borring, Teddy: Tyrkiet på vej mod EU årsager til optagelsesvanskelighederne
Højberg, Christina: Unge minoritetskvinder og sociale forklaringskategorier
Jensen, Peter: Migration og arbejdsmarked i GCC-landene
Jørgensen, Brian Rosenhøj: PRT Provincial Reconstruction Teams) med Afghanistan og Irak som cases
Lassen, Annette Kjær: Religionens rolle i forsoning med særlig henblik på Israel-Palæstina
Vilain, Rie: Hizbollahs forhold til Iran og Syrien og den indenrigspolitiske situation i Libanon med særlig henblik på forskningsdiskussionen
Thuesen, Thue: Holdninger til den israelsk-palæstinensiske konflikt i 1947-48 i dansk undervisningssammenhæng

Assessed in 2007
Madsen, Maria Westergaard: Front Islamique du Saluts (FIS) diskurs og den algeriske demokratiseringsproces (1989-1992)belyst ved El Mounquid (Frelseren), partiprogrammet og i den algeriske og franske presse
Hagelskjær, Vibeke: Jordanian foreign policy between 1989 and 2006 – focusing on relations between national interests and international agendas
Hansen, Veronica: Det Arabiske Initiativ. Forandringer i dansk udviklingspolitik i Mellemøsten i 1993-2005
Jensen, Marie: Kemalismen i Tyrkiet i perioden 1980-1993 med særlig henblik på militæret og ANAP
Holmskov, Anders: Iran mellem den Barbariske Anden og Den Civiliserede Anden. En diskursanalytisk undersøgelse af amerikanske italesættelser af Iran i perioden 1997-2000

Assessed in 2006
Krummes, Jacob: Tyrkiet og EU – en diskursiv analyse af den tyrkiske EU-tilnærmelse 1993-2004
Jakobsen, Tina Elbrønd: Tyrkiets tilnærmelse til EU. Påvirkninger af tyrkisk national identitet
Hansen, Niels Ole Faurby: Fredsprocessen i Mellemøsten. 1987-1998

Assessed in 2005
Mortensen, Claus Nederby: Politisk islam i Tyrkiet – religiøs fundamentalisme eller realpolitisk pragmatisme? En historisk analyse af seks islamisk funderede partier i Tyrkiet i perioden 1970-2004
Holleufer, Rasmus R.: ”For Gud og Fædreland” – en analyse af politisk tilpasning i den palæstinensiske islamisme, med særlig fokus på dannelsen af den islamiske modstandsbevægelse Hamas
Fenat, Mia: Kvinder i det moderne Tunesien. En analyse af tunesiske kvinders vilkår mellem officiel politik og selvoplevet virkelighed

Assessed in 2004
Nielsen, Brian Kierkegaard: De iranske konstitutioner – fra paternalisme til præsidentialisme
Hove, Søren: Osama bin Laden – mellem global terrorisme og saudisk islamisme
Hagstrup, Maria Clement: Fundamentalisme: En komparativ analyse af Hamas og Gush Emunim
Groth, Niels: Demokrati og Jordan? En analyse af demokratiets vilkår i Jordan med særlig henblik på det civile samfund

Uddannelsesudvikling:
Studieleder i perioden 2003-2015:
Ansvarlig for udvikling og implementering af Kandidatuddannelsen i Mellemøststudier, etableret i 2005
Ansvarlig for udvikling og implementering af Masteruddannelsen i Globalisering og integration (i samar-bejde med Morten Valbjørn)
Ansvarlig for udvikling af Mediterrane Studier
Ansvarlig for udvikling af bachelortilvalg i Islam og Politik (sammen med Lars Erslev Andersen)

Udarbejdet akkrediteringsrapporter for Kandidatuddannelsen i Mellemøststudier og Masteruddannel-sen i Globalisering og integration

2. Oversigt over formel og uformel pædagogisk uddannelse og kompetenceudvikling
Gymnasiepædagogikum (1983)
Tilsynsførende pædagogikumvejleder i gymnasiesektoren (historie og samfundsfag, 1988-1995)
Deltagelse som studieleder i kompetenceudviklende ledelsesseminarer (2003-2015)
Certificering mhp. undervisning på engelsk (2016)

3. Reflekteret praksisbeskrivelse (1-2 sider)
Min undervisningspraksis tager udgangspunkt i, at al universitetsundervisning børe være forskningsbaseret. Jeg finder det væsentligt at vise de studerende hvordan resultaterne af vores forskning, bøger og artikler, er produkter af komplekse og kreative aktiviteter, som involverer et bredt spektrum af intellektuelle processer. I kort form kan dette ideal beskrives som at bringe de studerende inden for i værkstedet, og – hvis muligt – lade dem opleve hvordan vores viden og forskning bliver produceret. Dette involverer en villighed til at gå ind i en kritisk og åben dialog, hvor de studerende føler, at de er aktive partne-re snarere end personer, der lytter til færdige undervisningsprogrammer baseret på standardværker og artikler. Når resultatet ikke er givet på forhånd, bliver undervisningsmiljøet mere intellektuelt stimulerende, men også mere pædagogisk krævende og udfordrende.
Mine erfaringer, i særdeles fra undervisningen på Kandidatuddannelsen i Mellemøststudier, er at denne workshop-baserede tilgang har indlysende pædagogiske fordele og bidrager til at skabe et leven-de akademisk miljø i klasserummet. Den valgte praksis har samtidig fordele i henseende til at skabe hvad jeg opfatter som et væsentligt ideal i universitetsundervisning, nemlig at forsøge at fremme entrepreneurship-egenskaber, som er af stor betydning for de studerendes muligheder for at fungere godt på et moderne, internationalt arbejdsmarked. Denne realitet er især vigtig fordi Kandidatuddannelsen i Mel-lemøststudier ikke umiddelbart sigter mod bestemte, veldefinerede jobfunktioner – og derfor efterspørger egenskaber i henseende til at skabe sin egen karriere.
Denne pædagogiske praksis er således funderet i en praktisk oplysningsintention, som for mig er en fundamental forudsætning for ’state-of-the-art’ universitetsundervisning. De akademiske indsigter, forståelser af specifikke teoretiske positioner over for andre positioner og de studerendes evner til at anvende denne viden i intellektuelt udfordrende dialoger, bør ideelt set udgøre det meningsfulde grundlag for de overordnede idéer knyttet til de enkelte kurser – og til de overordnede idéer bag den samlede uddannelse.
Det foreslåede ideal opnås først og fremmest ved at skabe et dynamisk pædagogisk miljø, hvor de studerende bliver trænet i at reflektere og diskutere forskning – og ved at insistere på kvalificerede og velforberedte interventioner fra de studerendes side. På det praktiske niveau indebærer dette, at un-dervisningsforløb bør indeholde muligheder for at de studerende giver ’presentations’, hvor relevant forskning lægges frem og diskuteres. Dialog er derfor et afgørende element i den her foreslåede pædagogiske tilgang. I forbindelse hermed er det relevant at introducere koncepter og metoder til at dele viden. Gruppeprocesser ses derfor som et relevant pædagogisk middel inden for denne ramme – såvel på den institutionelle side (hvad angår arbejdet med kollegerne om at udvikle forløb, curricula og undervisningsmetoder) og hvad de studerendes angår (med hensyn til udviklingen af kurserne og de samlede uddannelser, så idéen om aktiv læring så vidt muligt bliver anvendt).
Sammenfattende er det min ambition at udvikle denne workshop-baserede tilgang yderligere, gennem at bidrage til udvikling af uddannelserne ved Center for Mellemøststudier i samarbejde med kollegerne, de studerende og Studienævnet. Det er ligeledes også ambitionen at udvikle denne praksis i relation til vejledning af opgaver, specialer og phd-forløb.

4. Handlingsplan for pædagogisk udvikling
Det er ambitionen i de kommende år at videreudvikle ovennævnte workshop-baserede pædagogiske praksis, med henblik på at skabe basis for kollektive processer i arbejdet med de valgte eksamensformer. Ligeledes er det hensigten at videreudvikle arbejdet med det tekniske setup omkring undervisningen, herunder online-materiale, databaser og linksamlinger.

Der er indgået en aftale med Institutleder Martin Rheinheimer om, at undertegnede, med henblik på at få afviklet en temmelig stor mængde opsparede timer, i en periode kun underviser et hold hvert andet semester og kun i begrænset grad påtager sig vejledningsopgaver. Der er i lyset heraf ikke yderligere planer om pædagogisk kompetenceudvikling.


Period01/01/2019 → …