Description

Overordnet målbeskrivelse
Undervisningen tilrettelægges med fokus på det centrale læringsmål for de studerende
At demonstrere kendskab til, og beherskelse af, centrale humanvidenskabelige begreber og forskningspraksisser med relevans for Engelskstudiet. Dette understøttes af den valgte eksamensform (mundtlig eksamen med synopsis), der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på følgende punkter:
Målbeskrivelse - viden
Den studerende skal efter endt undervisning
have viden om humanioras historie og debatten om humanioras relevans i dag
have viden om aktuelle debatter om humanvidenskabernes rationaler og forskningspraksisser


Målbeskrivelse - færdigheder
Den studerende skal efter endt undervisning

have færdigheder i at anvende centrale humanvidenskabelige teorier og tilgange
have færdigheder i at beskrive, analysere og applicere en række interdisciplinære kernebegreber (fx narrativitet, identitet, fællesskab, medier/medialisering, kultur, ideologi) på Engelskstudiets forskellige fagligheder
have færdigheder i at beskrive sproglige, litterære og historiske kilder og forskningsdatas forskelligartede udspring og betydning og redegøre for deres anvendelse


Målbeskrivelse - kompetencer
Den studerende skal efter endt undervisning
have kompetencer i at forstå og reflektere over sproglige, litterære og historiske kilder og forskningsdatas forskelligartede udspring, anvendelighed og betydning
have kompetencer i at forstå og, i et anvendelses- og udviklingsorienteret perspektiv, reflektere over humanioras historie og relevans i dag, både intrauniversitært og i forhold til det omgivende samfundIndhold
Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig, forsk¬ningsbaseret indføring i
humanioras historie og debatten om humanioras relevans i dag
centrale humanvidenskabelige teorier og tilgange
aktuelle debatter om humanvidenskabernes rationaler og forskningspraksisser
en række interdisciplinære kernebegreber (fx narrativitet, identitet, fællesskab, medier/medialisering, kultur, ideologi), hvis forskellige berøringsflader med En-gelskstudiets tre fagligheder undersøges praksisnært og med en anvendelsesorientering, der er både professionsrettet og personligt dannende
sproglige, litterære og historiske kilder og forskningsdatas forskelligartede udspring, anvendelighed og betydning


Undervisnings- og arbejdsformer
Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde.
Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.
Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede
Undervisningssprog
Engelsk
Pensum
1000-1200 normalsider. Det tilstræbes at det valgte pensum har en generelt humanvi-denskabelig karakter. I det omfang at mere specialiseret litteratur fra de tre fagligheder inkluderes, tilstræbes en ligelig vægtning af disse.
Period05/09/201810/12/2018
Target groupMaster
ECTS credits10 ECTS