Description

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i
overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.
Projektledelse er et vigtigt aspekt af designledelse. Formålet med faget er, at give den studerende viden om og forståelse af de vigtigste begreber, teorier og metoder inden for projektledelse, samt at gøre
denne i stand til at relatere dette til en designledelseskontekst. Faget sigter på at opbygge den studerendes projektledelsesfærdigheder og -kompetencer gennem at give en teoretisk og
anvendelsesorienteret indsigt i projektledelse. Det er målet, at den studerende efter forløbet kan arbejde med planlægning og ledelse af projekter.
Det er målet, at den studerende opbygger en generisk kompetence, således at denne kan anvende sin viden på flere forskellige projekttyper. Faget skal således gøre den studerende i stand til at analysere,
beskrive, visualisere og kommunikere omkring centrale problemstillinger relateret til projektledelse.
Den skriftlige rapport omfatter anvendelse, diskussion og perspektivering af anvendte teorier og metoder i forhold til virksomhedsspecifikke projekter inden for rammen af et bundent opgaveformat.
Period01/09/201931/01/2022
Target groupMaster
ECTS credits10 ECTS