Variation in demographic traits across the tree of life

Gesa Römer

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Klimaændringer truer økosystemer verden over. En af de væsentligste konsekvenser af klimaforandringer er tab af biodiversitet, der skyldes (lokale) udryddelser eller forskydninger i arters leveområder. Arters respons på klimaændringer varierer dog i timing og størrelsesorden og dermed kan en forskydning i arters leveområder ændre økosystemsamfundene. At forstå artsdynamikker er essentielt i biodemografi, et udviklende tværfagligt videnskabsområde baseret på principperne i populationsbiologi. Populationsvæksthastigheder (.) og populationsresponser på klimaændringer er baseret på underliggende vitale rater og beskriver sandsynligheden for organismers overlevelse, vækst og reproduktion. Disse vitale rater påvirkes af miljøet og dets variation. Vi undersøger her de miljømæssige drivkræfter for demografisk variation i den svenske skovurt Actaea spicata (Druemunke) ved at gennemføre en detaljeret og omfattende undersøgelse. Vi viser, at en blanding af biotiske og abiotiske faktorer påvirker populationsvæksthastighed for denne art, og at styrende klimafaktorer kan være gemt bag mindre tydelige målinger, såsom mere abstrakte kombinationer af temperatur og nedbør. Vores analyse understreger vigtigheden af omfattende undersøgelser af flere miljøfaktorer for bedre at forstå populationsdynamik. Vi undersøger yderligere globale mønstre for plantepopulationers responser på klima i to undersøgelser. Før at gøre dette sammenkædede vi populationsvæksthastigheder fra en række publicerede studier med vejrdata fra tiden forud for disse undersøgelser. Vi finder ingen bevis for ensartede forhold mellem vejrvariabler og populationsvæksthastigheder i planter i den første af disse undersøgelser. Ved brug af andre nærtbeslægtede metoder og undersæt af undersøgelser viser vores anden analyse, at nedbør har en stærkere miljømæssig påvirkning end temperatur. Vores gennemgang af tidligere undersøgelser af terrestriske pattedyrpopulationer viser dog, at dynamikken i vitale rater er kompliceret: Mens den samlede populationsvæksthastighed muligvis ikke påvirkes af klimaændringer, kan de underliggende vitale rater påvirkes på forskellige måder – f.eks. i pibeharer (Ochotona curzoniae) forventes overlevelsesrater at falde, mens reproduktionsrater forventes at stige med et skiftende klima. I den samme undersøgelse beskriver vi yderligere et stærkt misforhold mellem placeringen af de vurderede undersøgelser og de regioner, der er mest sårbare over for klimaændringer. Til sidst undersøger vi skævheder i vores demografiske viden om plantepopulationer ved hjælp af COMPADRE Plant Matrix Database. Vi finder, at COMPADRE har en geografisk skævhed mod tempererede økoregioner, for det meste lokaliseret i Nordamerika og Europa – potentielt drevet af den relative rigdom i et land og baggårdseffekten, hvor forskere investerer deres ressourcer i dataindsamling tæt på deres hjemmeinstitution. Derudover fandt vi en taksonomisk skævhed mod urteagtige stauder samt skævheder i dataindsamlingsprocesserne mod lav rumlig og tidsmæssig replikation. Denne afhandling giver herved indsigt i vores demografiske viden om dyr og planter – specielt i relation til klimaændringer, mønstre der påvirker populationsresponser, og fremhæver vigtige videnshuller og dets implikationer.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Jones, Owen R., Vejleder
  • Dahlgren, Johan, Vejleder
Udgiver
StatusUdgivet - maj 2020

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Variation in demographic traits across the tree of life'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater