User involvement in the encounter between the patient with mental illness and the health care system: the meaning of e-health

Bidragets oversatte titel: Brugerinddragelse i mødet mellem patienten med psykisk sygdom og sundhedsvæsenet: betydningen af ​​e-health

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

109 Downloads (Pure)

Abstract

Introduktion: De sidste to årtier har e-health været hurtigt vok-sende på alle sundhedsområder, og det nærmest eksploderede da covid-pandemien trådte ind på scenen i 2020. Et af de sundheds-områder, hvor e-health er blevet brugt endnu mere under pande-mien, er i psykiatrisk behandling. E-health viser et stort potentiale i behandling af alvorlige psykiske lidelser. Flere undersøgelser har peget på, at e-health har potentiale til at være et supplement til den mere konventionelle psykiatriske behandling. Derudover viser forskning, at patienterne synes, at e-health hjælper til at gøre kommunikation mere fleksibel med deres sundhedsprofessionelle, og samtidig motiverer dem til at være mere involveret i deres be-handling. Men for at behandlingen skal lykkes, er det vigtigt, at patienten er engageret, føler sig anerkendt og har tillid til den sundhedsprofessionelle. For at der sker en vellykket implemente-ring af e-health, er det vigtigt for patienterne at finde e-health løsningerne brugbare, og at de oplever sig involveret i anvendelse af dem i deres behandling. Dette gør erfaringer med at brugen e-health i dagligdagen og behandlingen til et vigtigt emne.

Formål: Dette ph.d.-projekt havde til formål at undersøge, hvor-dan brugerinddragelse bruges i mødet mellem borgere med psy-kisk sygdom og sundhedsvæsenet, når e-health anvendes, samt hvilke forskellige meninger og mulige effekter det kan have på brugerinddragelse. Fokusset er på borgere med psykisk sygdom, og hvordan de bruger e-health i samarbejde med sundhedsprofes-sionelle.

Metoder: Denne afhandling bygger på et systematisk review og to eksplorative studier for at udforske formålet. Studie 1 blev ud-ført som et systematisk review, hvor det blev undersøgt, hvordan patienter med svær psykisk sygdom oplever e-healths rolle i deres behandling. For at studiet blev inkluderet, krævede det at omfatte personer mellem 18 og 65 år med psykisk sygdom, her defineret som depression, angst, bipolar lidelse, skizofreni eller person-lighedsforstyrrelse. Det var desuden påkrævet, at patienternes oplevelser af e-health blev rapporteret. Mellem 5. april 2020 og 29. juni 2020 blev der søgt i databasen (Embase, MEDLINE og PsycINFO) og en fornyet søgning fandt sted d. 10. november 2021. De inkluderede studier blev kritisk vurderet ved hjælp af CASP kvalitative tjekliste. Studie 2 var et kvalitativt eksplorativt studie, der indsamlede data ved hjælp af gentagne individuelle interviews med en social fænomenologisk tilgang, hvor patienters syn på e-health blev udforsket. For at blive inkluderet skulle pati-enten være mellem 18 og 65 år, være diagnosticeret med alvorlig psykisk sygdom (skizofreni, bipolar eller depression), og de skulle bruge en e-health løsning i samarbejde med en sundhedsprofessio-nel. Otte deltagere blev inkluderet, og interviewene varede mellem 20 og 70 minutter. Interviewene blev optaget på diktafon og ef-terfølgende transskriberet. Studie 3 havde til formål at undersøge sundhedsprofessionelles anvendelse af e-health løsninger i deres behandling af mennesker med psykisk sygdom, her blev anvendt en række af kvalitative metoder, der kombinerede observation af de sundhedsprofessionelle, samt ustrukturerede interviews. Alle de inkluderede behandlingssteder (n=3) brugte e-health (hovedsa-geligt apps) i behandlingen for at kommunikere med patienter eller til at hjælpe med at strukturere eller komme igennem deres hver-dag. Vi inkluderede 10 sundhedsprofessionelle i alderen 35 til 61 år. Deltagerne var sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og pædagoger (herefter benævnt sundhedsprofessionelle).

Resultater: E-health blev anset for at have stort potentiale til at hjælpe med aspekter i patienternes behandling, som de plejede at finde udfordrende, da de ikke anvendte e-health-løsninger. Delta-gerne brugte e-health-løsninger på forskellige måder og gav dem forskellig værdi i deres behandling. Når der var tale om ansigt-til-ansigt versus onlinebehandling, fandt alle tre undersøgelser, at det fysiske møde blev oplevet som værende bedst. Nogle af de fakto-rer, der bidrog til engagement, var e-health løsningers evne til at være fleksible og kunne tilpasse sig patientens andre planer i deres hverdag. Anvendelsen af symptomregistrering i apps’ene tilbød et bedre samarbejde og gav en øget forståelse for udfordringerne omkring deres sygdom og indvirkningerne på deres hverdagsliv. Relationen til den sundhedsprofessionelle havde en nøglerolle i forhold til accepten af e-health løsninger. Patienterne oplevede det som mere acceptabelt, at de sundhedsprofessionelle tilskyndede til fastholdelse af aftaler, når der var mulighed for at se dem i app’ene. For alle deltagere blev involvering i behandlingen anset for meget vigtig, og brugen af e-sundhedsløsninger øgede patien-ternes oplevelse af at være involveret og have kontrol over deres behandling. Sundhedsprofessionelle havde brug for fysiske møder i starten for at skabe et bedre grundlag for relationen, for at den kunne understøtte brugen af apps og online konsultationer.

Konklusion: Samlet set viste dette studie, at brugen af e-health løsninger i behandling af borgere med psykiske lidelser giver dem mulighed for at involvere og engagere sig i deres behandling, hvis det anvendes på deres præmisser og i samarbejde med en sund-hedsprofessionel, de har tillid til.

Bidragets oversatte titelBrugerinddragelse i mødet mellem patienten med psykisk sygdom og sundhedsvæsenet: betydningen af ​​e-health
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Nørgaard, Birgitte, Hovedvejleder
  • Klausen, Søren Harnow, Bivejleder
  • Petersen, Esben N., Bivejleder
  • Lee, Kim, Bivejleder
Dato for forsvar16. nov. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 26. okt. 2023

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Brugerinddragelse i mødet mellem patienten med psykisk sygdom og sundhedsvæsenet: betydningen af ​​e-health'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater