Understøtter de nye regler for energiafgifter omlægningen fra brændsler til grøn el?

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceedingKapitel i bogForskningpeer review

Abstrakt

I Danmark har politikerne ifølge eget udsagn en hensigt om, at der skal ske en omlægning af energiforbruget fra brændsler til grøn el. Spørgsmålet er bare, om den lovgivning, de udarbejder, også understøtter denne hensigt tilstrækkeligt, eller om de kunne gøre mere for at fremskynde omlægningen.
Danmark fik i 2020 en ny klimalov . Loven fastsætter bl.a. Danmarks mål om en 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 . For at opnå en sådan reduktion er det nødvendigt at omlægge energiforbruget til mere bæredygtige energikilder. Til at understøtte denne omlægning er der vedtaget en klimaaftale for energi og industri mv. Aftalen indeholder bl.a. initiativer inden for afgiftsområdet.
Således er der under punktet ”Grøn omstilling af industrien” aftalt en forhøjelse af CFC-afgiften med ca. 30 kr. pr. ton CO2e , så udledningen af disse drivhusgasser afgiftsmæssigt ligestilles med CO2. Dertil ophæves loftet over afgiften på 600 kr./kg, så afgiften for alle gasser svarer til skadesomkostningen for klimaet. Endelig indekseres CFC-afgiften fremadrettet, så afgiften ikke udhules. Partierne er endvidere enige om at fjerne bagatelgrænsen på import af kølemidler, så der altid skal svares afgift ved import af afgiftspligtige kølemidler.
Den ”Grønne omlægning af varmeafgifter” skal ifølge aftalen udmøntes gennem øgede afgifter på varme med fossile brændstoffer som kilde og mindre afgifter på varme, der er baseret på grøn el . Denne afgiftsændring vil ramme både erhvervene og husholdningerne. Ændringerne vil for momsregistrerede virksomheder betyde, at de skal betale samme sats for el til både varme og proces. Dermed vil der ikke længere være en afgift på el-baseret overskudsvarme, hvilket bl.a. understøtter næste punkt i klimaaftalen, nemlig ”Fremme af udnyttelse af overskudsvarme”. Foruden bortfaldet af overskudsvarmeafgiften på el-baseret overskudsvarme, er der også aftalt nye rammevilkår for udnyttelsen af overskudsvarme fra brændsler. Det er således hensigten at der fremadrettet skal betales en fast og ens overskudsvarmeafgift på ca. 25 kr./GJ, medmindre virksomheden er certificeret eller omfattet af en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren, for så er aftalepartierne enige om at fjerne overskudsvarmeafgiften helt. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet endelige regler for certificeringen.
Endelig er der indgået en aftale om en ”Grøn skattereform”. En af hovedelementerne i den grønne skattereform er indførelsen af en højere og mere ensartet afgift på CO2e-udledning. Det vil sige, at der skal ske en justering af energiafgifterne, som indebærer, at afgiftens størrelse afspejler energiforbrugets klimapåvirkning.
Herudover er der andre initiativer, så som udfasning af individuelle olie- og gasfyr, grøn fjernvarme og energieffektivisering.
Af alle disse initiativer er der kun enkelte, der på nuværende tidspunkt er endeligt regelsat gennem vedtagelse af love. Således er lov nr. 2225 af 29/12/2020, Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love vedtaget.
Det er de nye regler omfattet af denne lov, der vil blive set lidt nærmere på i denne artikel for at vurdere, om reglerne reelt understøtter omstillingen til grøn el.
Det er kun reglerne vedr. husholdningernes og virksomhedernes energiforbrug, der vil blive belyst i artiklen. Således vil der ikke blive taget stilling til varmeproducenters energiforbrug eller til forbrug i eldrevne køretøjer.
OriginalsprogDansk
TitelFestskrift til Bent Ole Gram Mortensen
RedaktørerCarina Risvig Hamer, Hans Viggo Godsk Pedersen, Nis Jul Clausen
ForlagDjøf Forlag
Publikationsdato2022
Sider417-437
ISBN (Trykt)9788757447866
ISBN (Elektronisk)9788771986983
StatusUdgivet - 2022

Citationsformater