The Partnership Project Multidisciplinary video consultations between cancer patient, general practitioner and oncologist

Bidragets oversatte titel: Partnership Projektet - Tværsektorielle videosamtaler mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog

Theis Trabjerg*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

52 Downloads (Pure)

Abstract

DANSK RESUMÉ
Denne ph.d.-afhandling er en monografi baseret på fire artikler, som alle er publiceret eller indsendt til peer-review internationale, videnskabelige tidsskrifter. Ph.d.-afhandlingen beskriver udviklingen, gennemførlighed og procesevaluering af Partnership-projektet. Partnership Projektet er udsprunget af et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet og Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus.
BAGGRUND
Med henblik på at optimere muligheden for tværsektoriel læring, kræftrehabilitering og hjælp til patienten med at takle rehabiliteringen, foreslår vi en ny tilgang, hvor vi bringer kræftpatienten, onkologen og den praktiserende læge sammen ved hjælp af en fælles video konsultation i starten af det medicinsk-onkologiske behandlingsforløb.
Sundhedsvæsenet står over for et stigende antal kræftpatienter. Tidlig diagnose af kræft og bedre behandlinger har ført til et stigende antal kræftoverlevere. Imidlertid udfordres vi af mangel på sundhedspersonale for at kunne imødekomme denne stigning. Derfor betragtes tværsektorielt samarbejde, som væsentligt for levering af sikker, effektiv og koordineret behandling af kræftpatienter. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har henstillet til, at tværsektoriel læring og tværsektorielt samarbejde udgør en væsentlig del af sundhedsvæsenet i fremtiden. Endvidere anbefaler internationale og nationale retningslinjer, at praktiserende læger skal spille have en central rolle som koordinatorer for kræftpatienters forløb og være mere involveret i at støtte kræftpatienter under et behandlingsforløb. Uopfyldte behov vedrørende fysiske og psykosociale problemer er hyppige blandt kræftpatienter under et behandlingsforløb. Imidlertid udgør kræftopfølgning og rehabilitering stadig en betydelig udfordring for praktiserende læger under og efter langvarig kræftbehandling i sygehusregi.

FORMÅL
Det overordnede mål for Partnership-projektet var at udvikle og undersøge denne nye intervention, der bringer kræftpatienten, den praktiserende læge og onkologen sammen i en fælles videobaseret konsultation.
Formålet med denne ph.d.-afhandling er at beskrive udviklingen af interventionen, undersøge projektets og interventionens gennemførlighed samt foretage en procesevaluering af interventionen, der vurderer konsultationernes opbygning og indhold. Herudover belyses brugerperspektiver fra de deltagende patienter, onkologer og praktiserende læger. Herudover afrapporteres de praktiserende lægers vurdering af behandlingsforløb mellem intervention- og kontrolgruppen i det randomiserede design.
DELSTUDIE 1 (ARTIKEL 1)
At udvikle Partnership-interventionen, der bringer onkolog og praktiserende læge sammen med kræftpatienten i en fælles videobaseret konsultation i de første måneder af et onkologisk behandlingsforløb. At designe et randomiseret, kontrolleret forsøg, der tester effekten af interventionen i form af kræftpatienternes opfattelse af det tværsektorielle samarbejde, kontinuiteten i behandlingsforløbet, evt. uopfyldte behov og den sundhedsrelaterede livskvalitet.
DELSTUDIE 2
At analysere gennemførligheden og accept af interventionen.
DELSTUDIE 3 (ARTIKEL 2)
At udforske konsultationsstrukturen under den fælles videobaserede konsultation samt hvilke emner, der blev diskuteret og om samtalerne opnåede patientcentrering, når to læger deltager i konsultationer gennem video med en kræftpatient.
DELSTUDIE 4 (ARTIKEL 3)
At undersøge de deltagende patienters, onkologers og praktiserende lægers brugerperspektiver på interventionen målt på: Kontinuitet, patientinddragelse, deling af viden mellem sundhedspersonale samt videoudstyrets tekniske kvalitet.
DELSTUDIE 5 (ARTIKEL 4)
At undersøge i et randomiseret design de praktiserende lægers tilfredshed med tværsektorielle information, koordinering af behandlingsforløbet og fordeling af roller og ansvar ved afholdelse af en fælles video konsultation sammenlignet med almindelig skriftlig kommunikation
METODE
I det følgende afsnit beskrives metoderne anvendt til de fem delstudier i Partnership-projektet.
1: En beskrivelse af udviklingen af det pragmatiske, randomiserede, kontrollerede forsøg. Det randomiserede, kontrollerede forsøg evaluerer interventionen ved hjælp af patientrapporterede endemål for bl.a. tværsektorielt samarbejde (primært resultat), sundhedsrelateret livskvalitet, tilfredshed med information leveret under behandlingen, sygdommens betydning for hverdagen og psykisk velvære ud fra en scoring af depressions- og angstniveauer.
2: Pilotstudiet, der blev gennemført i foråret 2016 og som undersøgte tidligere identificerede, centrale udfordringer i projektet. Pilotstudiet bidrog til den videre udvikling af interventionen, afprøvning af endemål og projektets gennemførlighed. Studiet bestod af ti videokonsultationer med patienter med tyktarms- eller endetarmskræft, deres praktiserende læge og fire forskellige onkologer ved Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt.
3: En kvalitativ evaluering af optagelser af tolv videokonsultationer. Framework Method blev benyttet til at undersøge, hvilke temaer der opstod under konsultationerne. Således undersøgte vi konsultationsstrukturen, emner for samtalen og fordelene ved multidisciplinære videokonsultationer.
4: En evaluering af de deltagende patienters, praktiserende lægers og onkologers brugerperspektiv bestående af spørgeskemadata, der blev præsenteret for deltagerne efter videokonsultationen. Desuden blev den tekniske kvalitet af videokonsultationen sammen tidsforbruget ved konsultationerne undersøgt.
5: Evaluering fra patientens praktiserende læge 4 måneder efter inklusion omhandlende almen praksis’ vurdering af behandlingsforløbet. Spørgeskemaet undersøgte antallet af patientkontakter i opfølgningsperioden og 28 spørgsmål fordelt på fem temaer; vurdering af kontakten til Vejle Sygehus, information fra Vejle Sygehus til praksis, praksis’ involvering i behandlingsforløbet, information fra Vejle Sygehus der kunne hjælpe praksis i behandlingsforløbet samt praksis’ tilfredshed med fordelingen af opgave og ansvar.
RESULTATER
Under pilottesten af det randomiserede kontrollerede forsøg undersøgte vi de logistiske udfordringer omkring forsøget. Vi fandt, at forsøget skulle være så pragmatisk og tæt på hverdagens kliniske situation som muligt. Inklusionen til det randomiserede studie blev afsluttet i november 2019. Den sidste video konsultation i interventionsgruppen blev afholdt i februar 2020. 4 måneders followup for de deltagende praktiserende læger var indsamlet i april 2020. Det sidste date punkt i studie, patienternes 7 måneders followup er tilendebragt i august 2020.
Den kvalitative undersøgelse består af samtaler optaget mellem oktober 2018 og februar 2019. Data består af optagelser af 12 konsultationer med kræftpatienter i alderen 36 til 71 år samt deres praktiserende læge og onkolog. Under de kvalitative analyser af konsultationerne identificerede vi femten temaer, som vi grupperede i tre kategorier: Implikationen af at alle tre parter deltager i en konsultation, konsultationsstrukturen og hvilket emner der blev diskuteret under samtalen.
Data for brugerperspektivundersøgelsen blev indhentet fra starten af studiet i juni 2016 til 15. april 2019. På det tidspunkt var 174 patienter inkluderet i forsøget, dette omfattede 87 (50 %) tilfældigt til allokeret til interventionsgruppen. Af de 87 randomiserede patienter kunne der potentielt være afholdt 62 konsultationer. I syv (11 %) af tilfældene forårsagede fejl ved videoudstyret imidlertid, at de ikke kunne gennemføres, og to blev kun afholdt ved brug af lyd via telefon. Svarprocenten i brugerperspektivundersøgelsen for patienter, læger og onkologer var henholdsvis 80 %, 71 % og 100 %. Konsultationernes gennemsnitlige varighed var 15,0 minutter (SD = 3,9, Cl = 14,0-16,0).
Patienterne blev mere opmærksomme på onkologens (91 % af konsultationer) og den praktiserende læges (86 % af konsultationerne) rolle i behandlingsforløbet. Desuden blev 93 % af patienterne mere sikre på, hvem de skulle kontakte med et givent problem. 95 % af patienterne mente, at det var nyttigt at have onkologen og den praktiserende læge tilstede ved samtalen. Onkologerne mente, at 86 % af konsultationerne kunne bidrage til et mere sammenhængende forløb for patienten og anså samtalerne for at være nyttige i 76 % af tilfældene. 90% af de praktiserende læger fandt, at konsultationen kunne give et mere sammenhængende forløb for patienten. I 69 % af samtalerne mente de praktiserende læger, at samtalen kunne bidrage med at afklare deres rolle i behandlingsforløbet for kræftpatienten.
Data for evaluering fra de praktiserende læger i det randomiserede design blev indhentet fra studiet startede i juni 2016 indtil sidste patient blev inkluderet i november 2019. Den fire måneders followup for praktiserende læger var tilendebragt i april 2020. I alt blev 281 patienter inkluderet i det randomiserede forsøg. I alt 124 (44%) spørgeskemaer blev returneret fra 105 unikke praktiserende læger, hvoraf otte havde patienter i begge grupper. Da 22 praktiserende læger (16%) ikke ønskede at deltage, var den samlede responsrate for de praktiserende læger på 48%. Regressionsanalysen viste statistisk signifikant Odds ratio for spørgsmålet "som praktiserende læge oplevede du dialog i form af direkte kontakt og samtale med afdelingens læger og sygeplejerske, som et supplement til den skriftlige kontakt" (OR 6.95 (CI: 2.96, 16.35)) samt emnet "som praktiserende læge, hvor tilfreds er du med fordelingen af opgaver og ansvar med hensyn til initiativer praksis kunne igangsætte” (OR 3.03 (CI: 1.35, 6.82)).
KONKLUSION OG PERSPEKTIVER
Partnership-projektet er det første projekt, der undersøger konsultationer, hvor en kræftpatient i onkologisk behandling bringes sammen med onkologen og den praktiserende læge i en tværsektoriel, tværfaglig videokonsultation.
Afhandlingen viser, at når det lykkes at bringe kræftpatienten, onkologen og den praktiserende læge sammen i en fælles videokonsultation, sker det på en patientcentreret måde, med stor brugertilfredshed og inden for tidsrammen af en almindelig konsultation i almen praksis (15,0 minutter). Ved samtalerne blev opgaver fremlagt og ansvarsfordeling mellem lægerne for de enkelte opgaver blev aftalt. Kræftpatienter, praktiserende lægerne og onkologer mener, at de fælles videosamtaler kan bidrage til et mere sammenhængende kræftbehandlingsforløb.
Under udviklingen og gennemførelsen af projektet blev det belyst, hvor nyt og innovativt projektet er, både med hensyn til den videnskabelige tilgang med tværsektoriel konsultation med en patient involveret, men også med hensyn til de tekniske udfordringer.
En sammenligning af interventions- og kontrolgruppen for patienter inden for det randomiserede design, er et vigtigt næste skridt, før der kan træffes beslutninger om implementering. Projekter, der involverer andre kræfthospitaler samt andre patientgrupper, er essentielle for fuldt ud at kunne belyse og forstå, om interventionen kan anvendes universelt og er anvendelig i andre sammenhænge. Desuden kunne en sundhedsøkonomisk evaluering bidrage til spørgsmålet "var det tiden værd?”.
Bidragets oversatte titelPartnership Projektet - Tværsektorielle videosamtaler mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog
OriginalsprogEngelsk
Vejledere/rådgivere
  • Gilså Hansen, Dorte, Hovedvejleder
  • Jensen, Lars Henrik, Bivejleder
  • Sisler, Jeffrey James, Bivejleder, Ekstern person
  • Søndergaard, Jens, Vejleder
Eksterne samarbejdspartnere
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 2020

Emneord

  • Almen praksis
  • Cancer
  • Videosamtale
  • Tværsektorielt samarbejde
  • Onkologi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Partnership Projektet - Tværsektorielle videosamtaler mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater