Spiritual needs in Denmark: A population-based survey linked to Danish nationwide registers

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

68 Downloads (Pure)

Abstract

Denne afhandling indeholder data på en omfattende undersøgelse af eksistentielle og åndelige behov i et tilfældigt udsnit af en befolkning. Forskellige internationale og nationale retningslinjer for sundhedsarbejde på både primært (almen praksis) og sekundært (hospital) niveau anbefaler en holistisk og patientcentreret tilgang, hvor pleje leveres for at lindre og forebygge lidelse på et fysisk, psykologisk, socialt og eksistentielt/åndeligt niveau. Sidstnævnte eksistentielle og åndelige niveau har fået begrænset opmærksomhed inden for pleje og forskning, men får nu tiltagende opmærksomhed fordi robuste studier
har vist beskyttende sundhedseffekter af eksistentielle og åndelige faktorer som tilhørsforhold, tro og praksis. Behov relateret til sådanne eksistentielle og åndelige faktorer (kaldet 'eksistentielle og åndelige behov') kan stige, når en person aldres, bliver alvorligt syg eller nærmer sig døden. Forskning viser, at opmærksomhed på sådanne eksistentielle og åndelige behov er associeret med forbedret patienthelbred, sundhedspersonales trivsel og reducerede samlede omkostninger ved pleje. Viden om eksistentielle og åndelige behov i tilsyneladende sekulære kulturer, som den danske, er imidlertid sparsom, hvilket begrænser klinisk administration og politisk opmærksomhed på omsorg, der inkluderer opmærksomheden på eksistentielle og åndelige behov. Der savnes således viden om eksistentielle og åndelige behov i befolkningen. Derfor var formålet med denne afhandling at undersøge tilfældigt udvalgte voksne danskeres eksistentielle og åndelige behov.

EXIstential health COhort DEnmark (EXICODE) spørgeskemaet blev udviklet som et sammensat spørgeskema indeholdende forskellige validerede oversatte instrumenter, der måler eksistentielle og åndelige faktorer. EXICODEspørgeskemaet blev testet kvalitativt gennem kognitive interviews (n=14), hvor der blev fundet god acceptabilitet og forståelighed. Desuden viste testen faldende problemer med spørgeskemaet på tværs af iterative runder. Enkelte spørgsmål eller skalaer blev fjernet grundet respons fra interviewdeltagere og opdagede fejl.

Den danske version af Spiritual Needs Questionnaire (DA-SpNQ-20) (et 20- spørgsmål langt instrument i EXICODE-spørgeskemaet) blev herefter psykometrisk testet i et test-retest setup med et convenience sample af relativt raske og unge voksne danskere (n=345). Instrumentet viste acceptabel strukturel validitet gennem både eksplorativ og konfirmatorisk faktoranalyse, sidstnævnte ved brug af structural equation model. Model-tilpasning-estimater i den konfirmatoriske faktoranalyse opnåede ikke det fremsatte niveau for en god model. DA-SpNQ-20 blev etableret med fire dimensioner: religiøse behov, eksistentielle behov, generativitetsbehov og indre fredsbehov. Cronbachs alfa, som en måling af intern konsistens, var acceptabel, god eller meget god på tværs af dimensioner og generelt, med værdier mellem 0,73-0,93. Skævhed og kurtoseanalyser indikerede nogen risiko for gulveffekter, selvom distributionen var heterogen på tværs af spørgsmål. Repeterbarheden var høj med en ICC på 0,86, og der blev vist lav systematisk fejl i en Bland Altman-plot. Den adskilte sig fra WHO-5 Wellbeing-indekset, hvilket indikerede diskriminantvaliditet. Sammenlagt opnåede DA-SpNQ-20 en acceptabel om end ikke perfekt validitet og pålidelighed i en stikprøve med sunde og relativt unge voksne danskere. Yderligere forskning er nødvendig for videre at etablere validiteten af DA-SpNQ20.

Et tilfældig udsnit på 104.137 voksne danskere blev inviteret til at deltage i Wave I af EXICODE-studiet. I alt deltog 26.678 (25.6%). Spørgeskemadata blev koblet med data fra de danske nationale sundhedsregistre på individniveau. Jeg fandt, målt med DA-SpNQ-20, at 81.9% af respondenterne rapporterede mindst ét stærkt eller meget stærkt eksistentielt eller åndeligt behov. Behov relateret til indre fred var det mest udbredte eksistentielle eller åndelige behov hos danskerne, efterfulgt (rangeret) af behov for generøsitet, eksistentielle behov og religiøse behov. Eksistentielle og åndelige faktorer samt lavt velvære, livstilfredshed og fysisk sundhed var forbundet med positiv odds ratio for at have eksistentielle eller åndelige behov. Respondenter og ikke-respondenter var signifikant forskellige fra hinanden på alle målte parametre, hvilket indikerer en selektionsbias. Resultaterne var i overensstemmelse med teoretiske forhold.

Sammenlagt, blev et instrument til at måle eksistentielle og åndelige behov oversat til dansk, kvalitativt og kvantitativt testet, og anvendt til at undersøge eksistentielle og åndelige behov i et tilfældigt udsnit af voksne danskere. Afhandlingen bidrager overordnet set med noget evidens, om end begrænset, for at danskere har eksistentielle og åndelige behov. Denne konklusion giver en vis støtte til, at danskere lever i en postsekulær kultur, og understøtter, at eksistentielle og åndelige anliggender er væsentlige for danskere.

Fremtidig forskning skal fastslå den kliniske betydning af eksistentielle og åndelige behov, forbindelsen mellem eksistentielle og åndelige behov og det faktiske behov for eksistentiel og åndelig omsorg, og den optimale måde at imødekomme eksistentielle og åndelige behov på, når folk bliver patienter.

OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Hvidt, Niels Christian, Hovedvejleder
  • Wehberg, Sonja, Bivejleder
  • Søndergaard, Jens, Bivejleder
Dato for forsvar22. mar. 2024
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 9. feb. 2024

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Spiritual needs in Denmark: A population-based survey linked to Danish nationwide registers'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater