Minimally invasive or open surgery for lung cancer: pain, quality of life and economical aspects

Bidragets oversatte titel: Minimal invasiv eller åben kirurgi for lunge kræft: Smerter, livskvalitet og økonomi

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Denne PhD.-afhandling er udført under min ansættelse ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet, og Hjerte- lunge- og karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital. Afhandlingen består af en oversigt og manuskripter til tre artikler. Baggrund: Siden introduktionen af video-assisteret torakoskopisk kirurgi (VATS), til behandling af stadie 1 lungecancer, i begyndelsen af 1990’erne har kirurger diskuteret eventuelle fordele i forhold til traditionel torakotomi. Smerter har været det primære sammenlignings punkt i mange studier, men også livskvalitet, omkostninger, indlæring og onkologisk resultat har været brugt i diskussionen. Indtil nu er der publiceret 5 randomiserede studier om emnet og adskillige ikke-randomiserede studier. Størstedelen af de ikke-randomiserede studier har været til fordel for VATS, som den mindst smertefulde teknik. Flere og flere studier er begyndt at se på omkostningerne i forbindelse med operationerne, men ingen har lavet cost-utility analyse (CUA) til sammenligning af de to operationsteknikker. Formål: Formålet med dette studie var at sammenligne VATS lobektomi med åben lobektomi for ikke-småcellet lunge kræft (NSCLC). Vi definerede tre fokus områder. 1) Smerter 2) Livskvalitet (QoL) 3) Økonomi Punkt 1 var udviklingen af bade akutte og kroniske postoperative smerter, målet med numerisk rating-scale (NRS). Punkt 2 livskvalitet vurderet vha. to validerede spørgeskemaer (EQ5D og QLQ-C30). Punkt 3 en cost-utility analyse mellem de to operations metoder, set fra et sundhedsvæsen perspektiv. Materialer og Metoder: Mellem oktober 2008 og august 2014 blev patienter henvist med henblik på lobektomi for NSCLC, vurderet mhp. om det var muligt at operere vha. VATS. Patienterne blev randomiseret mellem traditionel anterolateral torakotomi og VATS i en 1:1 ratio. Patienter og personale i sengeafdelingen var blindet overfor hvilken teknik der var benyttet. Operatøren måtte ikke have indflydelse på smertebehandling, drænfjernelse eller udskrivelse. NRS blev udført 6 gange pr. døgn under indlæggelsen, og efter ½,1,2,3,6 og 12 måneder. QoL måling blev udført ved baseline og med samme interval i 12 måneder. QoL blev vurderet vha. EQ5D og EORTC QLQ-C30. Alle omkostninger i forbindelse med operationen og indlæggelsen blev noteret. Alle sundhedsrelaterede udgifter/omkostninger for alle patienterne blev indhentet for den første 12 måneder efter operationen fra de nationale registre via Danmarks Statistik. QoL vurderingen blev brugt til at beregne et kvalitetsjusteret leve år. Denne værdi blev brugt sammen med de samlede omkostninger til at lave en cost utility analyse (CUA). Resultater: 206 patienter blev inkluderet. Hundredtre patienter i torakotomi gruppen og 103 i VATS gruppen. Vi så lavere smertescore til fordel for VATS i hele forløbet. Disse forskelle var signifikante for hele observationsperioden når vi så på maksimum værdier for hver dag (p=0,036). Ved middelværdier efter udskrivelse så vi signifikant lavere NRS ved 3 mdr., men for hele observations perioden (vha. repeated measurement regression) forsvandt denne forskel (p=0,18). Indlæggelsestiden var signifikant kortere efter VATS i forhold til torakotomi (mean 4,8 dage (SD 3,7) versus 6,7 dage (SD 7,6) (p=0,001). EQ5D viste statistisk signifikant bedre health-outcome i VATS gruppe efter 2 uger (p<0,001), 4 uger (p=0,0004), and 8 uger (p=0,045). Efter omregning til QALY forsvandt denne forskel (p=0,5). QLQ-C30 viste statistisk signifikant forskel til fordel for VATS i ”Emotional Function” (p=0,025) i løbet af follow up perioden. Men denne forskel slog imidlertid ikke igennem på ”Global QoL” Opgørelsen af omkostninger viste at VATS havde en samlet omkostning på 41.961 Dkr./patient og torakotomi 63.083 Dkr/patient. Dette gav en forskel på 21.121 Dkr (€ 2.830,00) (p=0,001). Forskellen i health outcome var 0,015 (p=0,17). Konklusion. Dette studie viser signifikant færre smerter hos patienter opereret ved VATS teknik sammenlignet med traditional torakotomi. Denne forskel er mest udtalt i de to første postoperative dage. Selvom vi så signifikant bedre score svt. “role function”, “physical function” og ” emotional function” i VATS gruppen, påvirkede det ikke den samlede livskvalitet (Global QoL), og dermed ingen forskel mellem grupperne. PÅ trods af kun en mindre forskel i QoL mellem operationsteknikkerne lå VATS gruppen generelt bedre og viste lavere omkostninger. Cost-effectiveness acceptability kurven antydede at sandsynligheden for at VATS var omkostnings-effektiv, sammenlignet med torakotomi, var 95% ved en villighed til at betale 50.000 Dkr pr. QALY. Desuden viste VATS sig billigere i samlede omkostninger, og dermed økonomisk set overlegen i forhold til traditionel torakotomi.  
Bidragets oversatte titelMinimal invasiv eller åben kirurgi for lunge kræft: Smerter, livskvalitet og økonomi
OriginalsprogEngelsk
Udgiver
StatusUdgivet - 2015

Emneord

  • thoraxkirurgi
  • lungecancer
  • smerter

Citationsformater