Immunization of immunosuppressed patients: Knowledge, practices and serological response

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

55 Downloads (Pure)

Abstract

Baggrund
I betragtning af den øgede risiko for et alvorligt forløb af influenza og for invasiv pneumokoksygdom hos nyretransplanterede, de anbefales både influenza og pneumokokvaccination. Det samme gælder for ventelistepatienter til nyretransplantation. Imidlertid har tidligere undersøgelser vist lav vaccinedækning og mangel på immuniseringsvejledning i disse patientpopulationer. I øjeblikket er to kommercielt tilgængelige pneumokokvacciner på det danske markedet. En ren polysaccharidvaccine og en konjugeret vaccine. Den første vaccine inducerer et begrænset immunoglobulin G (IgG) respons uden at rekruttere T-lymfocytter eller generere hukommelses-B-lymfocytter. Den konjugerede vaccine inducerer et T-lymfocyt respons og fremmer derved B-lymfocytdifferentiering til hukommelses-Bceller og antistof producerende plasmaceller. Pneumokokvaccination til nyretransplanterede anbefales som prime-boost vaccination bestående af den konjugerede vaccine efterfulgt af den rene polysaccharidvaccine efter minimum 8 uger. En vaccinestrategi adapteret fra andre patientpopulationer, hvor den betragtes som overlegen i forhold til en enkelt pneumokokvaccine. Tidligere undersøgelser vist en mulig dosisafhængig vaccinerespons for begge vacciner hos raske voksne; dette er aldrig blevet vurderet hos nyretransplanterede eller ventelistepatienter, og prime-boost pneumokokvaccination er heller ikke grundigt testet.

Formålet med afhandlingen
Formålet med denne afhandling er at vurdere følgende blandt nyretransplanterede og ventelistepatienter til nyretransplantation. 1) Vaccinedækningen mod influenza og pneumokokker i henhold til nationale retningslinjer. 2) Eventuelle prædiktorer, der påvirker vaccinedækningen og årsager til vaccine afslag/accept. 3) Om dobbelt dosis af både den konjugerede 13-valent pneumokokvaccine (PCV13) og den 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) øger vaccinationsresponset efter prime-boost vaccination.

Metoder og studier
Denne afhandling er baseret på en tværsnitsundersøgelse og et randomiseret lægemiddelforsøg. Studie 1: Vaccinationsdækning og prædiktorer for influenza- og pneumokokvaccination hos danske nyretransplanterede og ventelistepatienter. Et spørgeskema blev designet og distribueret til begge patientgrupper, i forbindelse med planlagte fremmøder på de forskellige involverede hospitaler. Selvrapporteret data om demografi, vaccinationsdækning og modtaget vaccinationsvejledning blev analyseret. Vaccinationsdækningen og prædiktorer for denne blev beskrevet. Studie 2. Et multicenter, fase 3, parallelgruppe, randomiseret, ikke-blindet klinisk forsøg udført for at undersøge, om pneumokok prime-boost vaccination med dobbelt dosis af PCV13 og PPV23 resulterede i øget immunogenicitet hos ventelistepatienter og nyretransplanterede, sammenlignet med standard dosis. Deltagerne blev randomiseret og modtog enten ND eller DD af begge vacciner med 12 uger imellem. Opfølgningen var 96 uger. De nyretransplanterede skulle have modtaget deres graft inden for det sidste 1½ år. Primært endepunkt var forskel i andelen af deltagere i de to doseringsarme, der opnåede et 'beskyttende respons', defineret som en gennemsnitlig antistof geometrisk middelkoncentration (GMC) ≥1 mg/L beregnet på tværs af de tolv pneumokok serotype-specifikke IgG antistoffer, målt fem uger efter PPV23. Endvidere blev det gennemsnitlige pneumokokantistof GMC niveau og antal af serotype-specifikke IgG antistoffer med ≥2 gange stigninger vurderet.

Resultater
Studie 1. I alt deltog 220 personer i studiet (54.1% var nyretransplanterede og 45.9% var venteliste-patienter). I løbet af den seneste influenzasæson var 92 (41,8%) deltagere blevet vaccineret mod influenza uden nogen signifikant forskel mellem ventelistepatienterne og de nyretransplanterede. Signifikant flere ventelistepatienter var blevet influenzavaccineret forud for den seneste sæson (p = 0.007). De 120 deltagere, der ikke var vaccineret mod influenza i den seneste sæson, oplyste følgende tre hovedårsager til ikke at blive vaccineret. 1) Opfatter mit helbred som godt, uden behov for vaccination (38,3%), 2) jeg blev ikke informeret om, at vaccine er anbefalet (27.5%) og 3) jeg er bange for bivirkninger (17.5%). Pneumokokvaccinedækningen nogensinde var 9 deltagere (4,1%), ligeligt fordelt mellem de nyretransplanterede og ventelistepatienterne. Kun 10 deltagere var nogensinde blevet tilbudt en pneumokokvaccine. Med multivariabel analyse var enhver tidligere influenzavaccination en positiv prædiktor for influenzavaccination i den seneste sæson (OR 5.79, CI95 2.44-13.76); (p<0.001), og anbefaling fra en ikke-læge var en negativ prædiktor (OR 0.34, CI95 0.13-0.92); (p=0.03). Studie 2. I alt blev 236 patienter screenet for egnethed og 139 blev inkluderet (ventelistepatientND = 32, ventelistepatient-DD = 33 og nyretransplanteret-ND =39, nyretransplanteret-DD =35). Fem uger efter PPV23 havde ventelistepatient-DD en signifikant højere andel af deltagere med et 'beskyttende respons' sammenlignet med ventelistepatient-ND (20 (66,7%) vs 11 (35,5%); p=0.015). Ved uge 12, 48 og 96 var der var grupperne sammenlignelige. Der var ingen signifikante forskelle mellem nyretransplanteret-ND og nyretransplanteret-DD ved noget besøg. Antallet af antistoffer med ≥2 gange stigninger var signifikant højere efter PPV23 i alle grupper, og det samme var niveauet af den gennemsnitlige pneumokokantistofkoncentration hos 3 ud af 4 grupper. Den gennemsnitlige pneumokokantistofkoncentration faldt over tid hos begge patientpopulationer. Hos alle fire grupper i uge 96, var den gennemsnitlige pneumokokantistofkoncentration stadig signifikant højere end baseline-niveauet, og stabil sammenlignet med uge 48.

Konklusion
Både influenza- og pneumokokvaccinedækningen var suboptimal hos danske ventelistepatienter og nyretransplanterede, og manglende vaccinationsvejledning synes at være hovedårsagen. Vaccinationsrådgivning bør gøres obligatorisk, da det ser ud til, at hvis patienterne først er blevet influenzavaccineret, vil de fortsætte med dette fremadrettet. Desuden bør en læge deltage i rådgivningen. Baseret på det randomiserede forsøg fandt vi, at DD af begge pneumokokvacciner anvendt i henhold til prime-boost vaccinestrategien kan anbefales til ventelistepatienter. Desuden øger PPV23 vaccinationsresponset, hos både nyretransplanterede og ventelistepatienter, sammenlignet med den opnået efter 12 uger efter PCV13.
OriginalsprogEngelsk
Vejledere/rådgivere
  • Johansen, Isik Somuncu, Hovedvejleder
  • Bistrup, Claus, Vejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 2. sep. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Immunization of immunosuppressed patients: Knowledge, practices and serological response'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater