Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år: Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Resumé

Denne rapport behandler tre problemområder:

1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse beskæftigelsesmæssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven på HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddannelse, og hvilke job har de fået (branche, virksomhedstype), hvor ofte har de skiftet job, og hvilken indtægt har de kunnet opnå. Hermed opnås en vurdering af kvaliteten af den uddannelsesmæssige kapital, de har haft med i bagagen fra Campus Slagelse.3. Hvordan de studerende vurderer undervisningens og pensums niveau og kvalitet, mens de var studerende, og dens indholdsmæssige relevans for de job, de siden har haft.

Under studierne boede 72% af de studerende i det, der i dag hedder Region Sjælland, og i dag (hvor de har arbejde eller studerer videre) bor 58% i regionen. Der er tale om en meget høj andel i studietiden, og dette viser klart, at Campus Slagelse i hele perioden har opfyldt et lokalt/­regionalt behov for videregående uddannelse tættere på end København.

Når tallet for andel, der bor i regionen, i dag så er noget mindre, kan dette dels skyldes, at de, der studerer videre, overvejende gør dette i København (på CBS Handelshøjskolen), og dels, at nogle har ønsket eller været nødt til at søge job uden for regionen. Under alle omstændigheder er en fastholdelsesprocent på knap 60 særdeles tilfredsstillende, og det er klart, at hvis man i højere grad kan tilbyde videregående uddannelse, fx i form af kandidat- eller mastergrad, fra Campus Slagelse, så vil denne grad af regional fastholdelse kunne øges.

Dette taler klart for, at disse planer understøttes og videreudvikles, hvilket blandt andet understøttes af, at en betydelig del af dimittenderne udtrykker det ønske, at have kunnet tage en kandidat- eller en mastergrad i Slagelse, hvis det havde været muligt.

Når det gælder videre uddannelse, forholder det sig sådan, at 76% af HA'erne og 38% af HD'erne enten har afsluttet eller er i gang med at gennemføre en videregående uddannelse efter deres HA eller HD. For HA'ernes vedkommende er det først og fremmest cand. merc.-uddannelsen, der har trukket, efterfulgt af cand. merc. aud. og HD 2. del, mens det for HD'ernes vedkommende er cand. merc. aud., der er den klare topscorer.  Det er overgangsfrekvenser, der antagelig fuldt ud matcher de tilsvarende frekvenser på handelshøjskolerne i København og Århus.

Når det gælder det efterfølgende job, kan man indledningsvis konstatere, at 82% er i fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager, 3% er deltidsansat og 6% er selvstændige erhvervsdrivende, dvs. over 90% er i beskæftigelse. Det kan være vanskeligt at udtale sig om kvaliteten af dette arbejde, men især to forhold peger på, at dimittenderne har grund til at være tilfredse. For det første udtrykker de fleste, at deres uddannelse har været relevant for deres beskæftigelse, dvs. at de har fundet beskæftigelse inden for det felt, de er uddannet til. For det andet viser lønniveauet at være højt, idet den gennemsnitlige årsindkomst for fuldtidsansatte er på den rigtige side af en halv million, og for de selvstændige over 600.000 kr. Dette tyder på, at de dimittender, der tidligere studerede i Slagelse, har fået et rigtigt godt afkast på denne investering.

Dimittenderne fra Campus Slagelse har en positiv bedømmelse af deres uddannelsestid, hvilket er interessant, fordi de (fleste af dem) nu kan se uddannelsen i lyset af deres efterfølgende beskæftigelse og de faglige krav, der har mødt der. Kun omkring en femtedel af HA'erne finder undervisningen "mindre relevant", og endnu færre (13%) blandt HD'erne. For begge grupper anfører omkring 90%, at det faglige niveau har været passende, og 90% af HD'erne (75% af HA'erne) anfører, at deres nuværende job ligger inden for deres uddannelsesområde.

Denne bedømmelse er absolut tilfredsstillende, selv om man naturligvis stadig må arbejde med at gøre uddannelsen relevant for en endnu større andel af de studerende.

 

Der er næppe tvivl om, at Campus Slagelse har medvirket til at hæve uddannelsesaktiviteten og -niveauet i det område, man i dag betegner Region Sjælland, inden for det erhvervsøkonomiske område. Hermed har man opfyldt et behov, både et behov hos unge mennesker for videregående uddannelse, der ligger i regionen og ikke i hovedstaden, og et behov hos virksomhederne for at kunne rekruttere erhvervsøkonomisk veluddannede unge mennesker, som ikke har slået rod i København under uddannelsen, fordi de har kunne studere i regionen.

For HD-områdets vedkommende kan man tilføje, at den lokale placering af HD også har faciliteret opnåelsen af denne uddannelse, fordi kombinationen af job og studier på denne uddannelse indebærer, at uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder i fx Slagelse eller Næstved. Skal man til København, vil mange af dem, der arbejder 75-125 km fra København, på forhånd melde fra.

Derfor er der også god grund til at udbygge uddannelsestilbuddene yderligere på Campus Slagelse.

OriginalsprogDansk
Publikationsdato2010
Antal sider26
StatusUdgivet - 2010

Emneord

  • dimittendundersøgelse
  • Uddannelse
  • Karriere
  • Erhvervsøkonomer
  • HA
  • HD

Citer dette

@misc{321d0f4031ae11df937d000ea68e967b,
title = "Erhvervs{\o}konomi i Slagelse i 25 {\aa}r: Studium og karriere blandt erhvervs{\o}konomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008",
abstract = "Denne rapport behandler tre problemomr{\aa}der:1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse besk{\ae}ftigelsesm{\ae}ssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven p{\aa} HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddannelse, og hvilke job har de f{\aa}et (branche, virksomhedstype), hvor ofte har de skiftet job, og hvilken indt{\ae}gt har de kunnet opn{\aa}. Hermed opn{\aa}s en vurdering af kvaliteten af den uddannelsesm{\ae}ssige kapital, de har haft med i bagagen fra Campus Slagelse.3. Hvordan de studerende vurderer undervisningens og pensums niveau og kvalitet, mens de var studerende, og dens indholdsm{\ae}ssige relevans for de job, de siden har haft.Under studierne boede 72{\%} af de studerende i det, der i dag hedder Region Sj{\ae}lland, og i dag (hvor de har arbejde eller studerer videre) bor 58{\%} i regionen. Der er tale om en meget h{\o}j andel i studietiden, og dette viser klart, at Campus Slagelse i hele perioden har opfyldt et lokalt/­regionalt behov for videreg{\aa}ende uddannelse t{\ae}ttere p{\aa} end K{\o}benhavn.N{\aa}r tallet for andel, der bor i regionen, i dag s{\aa} er noget mindre, kan dette dels skyldes, at de, der studerer videre, overvejende g{\o}r dette i K{\o}benhavn (p{\aa} CBS Handelsh{\o}jskolen), og dels, at nogle har {\o}nsket eller v{\ae}ret n{\o}dt til at s{\o}ge job uden for regionen. Under alle omst{\ae}ndigheder er en fastholdelsesprocent p{\aa} knap 60 s{\ae}rdeles tilfredsstillende, og det er klart, at hvis man i h{\o}jere grad kan tilbyde videreg{\aa}ende uddannelse, fx i form af kandidat- eller mastergrad, fra Campus Slagelse, s{\aa} vil denne grad af regional fastholdelse kunne {\o}ges.Dette taler klart for, at disse planer underst{\o}ttes og videreudvikles, hvilket blandt andet underst{\o}ttes af, at en betydelig del af dimittenderne udtrykker det {\o}nske, at have kunnet tage en kandidat- eller en mastergrad i Slagelse, hvis det havde v{\ae}ret muligt.N{\aa}r det g{\ae}lder videre uddannelse, forholder det sig s{\aa}dan, at 76{\%} af HA'erne og 38{\%} af HD'erne enten har afsluttet eller er i gang med at gennemf{\o}re en videreg{\aa}ende uddannelse efter deres HA eller HD. For HA'ernes vedkommende er det f{\o}rst og fremmest cand. merc.-uddannelsen, der har trukket, efterfulgt af cand. merc. aud. og HD 2. del, mens det for HD'ernes vedkommende er cand. merc. aud., der er den klare topscorer.  Det er overgangsfrekvenser, der antagelig fuldt ud matcher de tilsvarende frekvenser p{\aa} handelsh{\o}jskolerne i K{\o}benhavn og {\AA}rhus. N{\aa}r det g{\ae}lder det efterf{\o}lgende job, kan man indledningsvis konstatere, at 82{\%} er i fuldtidsbesk{\ae}ftigelse som l{\o}nmodtager, 3{\%} er deltidsansat og 6{\%} er selvst{\ae}ndige erhvervsdrivende, dvs. over 90{\%} er i besk{\ae}ftigelse. Det kan v{\ae}re vanskeligt at udtale sig om kvaliteten af dette arbejde, men is{\ae}r to forhold peger p{\aa}, at dimittenderne har grund til at v{\ae}re tilfredse. For det f{\o}rste udtrykker de fleste, at deres uddannelse har v{\ae}ret relevant for deres besk{\ae}ftigelse, dvs. at de har fundet besk{\ae}ftigelse inden for det felt, de er uddannet til. For det andet viser l{\o}nniveauet at v{\ae}re h{\o}jt, idet den gennemsnitlige {\aa}rsindkomst for fuldtidsansatte er p{\aa} den rigtige side af en halv million, og for de selvst{\ae}ndige over 600.000 kr. Dette tyder p{\aa}, at de dimittender, der tidligere studerede i Slagelse, har f{\aa}et et rigtigt godt afkast p{\aa} denne investering.Dimittenderne fra Campus Slagelse har en positiv bed{\o}mmelse af deres uddannelsestid, hvilket er interessant, fordi de (fleste af dem) nu kan se uddannelsen i lyset af deres efterf{\o}lgende besk{\ae}ftigelse og de faglige krav, der har m{\o}dt der. Kun omkring en femtedel af HA'erne finder undervisningen {"}mindre relevant{"}, og endnu f{\ae}rre (13{\%}) blandt HD'erne. For begge grupper anf{\o}rer omkring 90{\%}, at det faglige niveau har v{\ae}ret passende, og 90{\%} af HD'erne (75{\%} af HA'erne) anf{\o}rer, at deres nuv{\ae}rende job ligger inden for deres uddannelsesomr{\aa}de.Denne bed{\o}mmelse er absolut tilfredsstillende, selv om man naturligvis stadig m{\aa} arbejde med at g{\o}re uddannelsen relevant for en endnu st{\o}rre andel af de studerende. Der er n{\ae}ppe tvivl om, at Campus Slagelse har medvirket til at h{\ae}ve uddannelsesaktiviteten og -niveauet i det omr{\aa}de, man i dag betegner Region Sj{\ae}lland, inden for det erhvervs{\o}konomiske omr{\aa}de. Hermed har man opfyldt et behov, b{\aa}de et behov hos unge mennesker for videreg{\aa}ende uddannelse, der ligger i regionen og ikke i hovedstaden, og et behov hos virksomhederne for at kunne rekruttere erhvervs{\o}konomisk veluddannede unge mennesker, som ikke har sl{\aa}et rod i K{\o}benhavn under uddannelsen, fordi de har kunne studere i regionen.For HD-omr{\aa}dets vedkommende kan man tilf{\o}je, at den lokale placering af HD ogs{\aa} har faciliteret opn{\aa}elsen af denne uddannelse, fordi kombinationen af job og studier p{\aa} denne uddannelse indeb{\ae}rer, at uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder i fx Slagelse eller N{\ae}stved. Skal man til K{\o}benhavn, vil mange af dem, der arbejder 75-125 km fra K{\o}benhavn, p{\aa} forh{\aa}nd melde fra.Derfor er der ogs{\aa} god grund til at udbygge uddannelsestilbuddene yderligere p{\aa} Campus Slagelse.",
keywords = "dimittendunders{\o}gelse, Uddannelse, Karriere, Erhvervs{\o}konomer, HA, HD, investigation of graduates, Education, Career, Business economists, BSc in Business Economics, Diploma in Business Economics",
author = "Steen Scheuer and Torben Andersen and Hansen, {Kristian Rune}",
year = "2010",
language = "Dansk",

}

TY - GEN

T1 - Erhvervsøkonomi i Slagelse i 25 år

T2 - Studium og karriere blandt erhvervsøkonomiske dimittender fra Campus Slagelse 1983-2008

AU - Scheuer, Steen

AU - Andersen, Torben

AU - Hansen, Kristian Rune

PY - 2010

Y1 - 2010

N2 - Denne rapport behandler tre problemområder:1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse beskæftigelsesmæssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven på HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddannelse, og hvilke job har de fået (branche, virksomhedstype), hvor ofte har de skiftet job, og hvilken indtægt har de kunnet opnå. Hermed opnås en vurdering af kvaliteten af den uddannelsesmæssige kapital, de har haft med i bagagen fra Campus Slagelse.3. Hvordan de studerende vurderer undervisningens og pensums niveau og kvalitet, mens de var studerende, og dens indholdsmæssige relevans for de job, de siden har haft.Under studierne boede 72% af de studerende i det, der i dag hedder Region Sjælland, og i dag (hvor de har arbejde eller studerer videre) bor 58% i regionen. Der er tale om en meget høj andel i studietiden, og dette viser klart, at Campus Slagelse i hele perioden har opfyldt et lokalt/­regionalt behov for videregående uddannelse tættere på end København.Når tallet for andel, der bor i regionen, i dag så er noget mindre, kan dette dels skyldes, at de, der studerer videre, overvejende gør dette i København (på CBS Handelshøjskolen), og dels, at nogle har ønsket eller været nødt til at søge job uden for regionen. Under alle omstændigheder er en fastholdelsesprocent på knap 60 særdeles tilfredsstillende, og det er klart, at hvis man i højere grad kan tilbyde videregående uddannelse, fx i form af kandidat- eller mastergrad, fra Campus Slagelse, så vil denne grad af regional fastholdelse kunne øges.Dette taler klart for, at disse planer understøttes og videreudvikles, hvilket blandt andet understøttes af, at en betydelig del af dimittenderne udtrykker det ønske, at have kunnet tage en kandidat- eller en mastergrad i Slagelse, hvis det havde været muligt.Når det gælder videre uddannelse, forholder det sig sådan, at 76% af HA'erne og 38% af HD'erne enten har afsluttet eller er i gang med at gennemføre en videregående uddannelse efter deres HA eller HD. For HA'ernes vedkommende er det først og fremmest cand. merc.-uddannelsen, der har trukket, efterfulgt af cand. merc. aud. og HD 2. del, mens det for HD'ernes vedkommende er cand. merc. aud., der er den klare topscorer.  Det er overgangsfrekvenser, der antagelig fuldt ud matcher de tilsvarende frekvenser på handelshøjskolerne i København og Århus. Når det gælder det efterfølgende job, kan man indledningsvis konstatere, at 82% er i fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager, 3% er deltidsansat og 6% er selvstændige erhvervsdrivende, dvs. over 90% er i beskæftigelse. Det kan være vanskeligt at udtale sig om kvaliteten af dette arbejde, men især to forhold peger på, at dimittenderne har grund til at være tilfredse. For det første udtrykker de fleste, at deres uddannelse har været relevant for deres beskæftigelse, dvs. at de har fundet beskæftigelse inden for det felt, de er uddannet til. For det andet viser lønniveauet at være højt, idet den gennemsnitlige årsindkomst for fuldtidsansatte er på den rigtige side af en halv million, og for de selvstændige over 600.000 kr. Dette tyder på, at de dimittender, der tidligere studerede i Slagelse, har fået et rigtigt godt afkast på denne investering.Dimittenderne fra Campus Slagelse har en positiv bedømmelse af deres uddannelsestid, hvilket er interessant, fordi de (fleste af dem) nu kan se uddannelsen i lyset af deres efterfølgende beskæftigelse og de faglige krav, der har mødt der. Kun omkring en femtedel af HA'erne finder undervisningen "mindre relevant", og endnu færre (13%) blandt HD'erne. For begge grupper anfører omkring 90%, at det faglige niveau har været passende, og 90% af HD'erne (75% af HA'erne) anfører, at deres nuværende job ligger inden for deres uddannelsesområde.Denne bedømmelse er absolut tilfredsstillende, selv om man naturligvis stadig må arbejde med at gøre uddannelsen relevant for en endnu større andel af de studerende. Der er næppe tvivl om, at Campus Slagelse har medvirket til at hæve uddannelsesaktiviteten og -niveauet i det område, man i dag betegner Region Sjælland, inden for det erhvervsøkonomiske område. Hermed har man opfyldt et behov, både et behov hos unge mennesker for videregående uddannelse, der ligger i regionen og ikke i hovedstaden, og et behov hos virksomhederne for at kunne rekruttere erhvervsøkonomisk veluddannede unge mennesker, som ikke har slået rod i København under uddannelsen, fordi de har kunne studere i regionen.For HD-områdets vedkommende kan man tilføje, at den lokale placering af HD også har faciliteret opnåelsen af denne uddannelse, fordi kombinationen af job og studier på denne uddannelse indebærer, at uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder i fx Slagelse eller Næstved. Skal man til København, vil mange af dem, der arbejder 75-125 km fra København, på forhånd melde fra.Derfor er der også god grund til at udbygge uddannelsestilbuddene yderligere på Campus Slagelse.

AB - Denne rapport behandler tre problemområder:1. Om og i hvilket omfang det er lykkedes at fastholde dimittenderne fra Campus Slagelse beskæftigelsesmæssigt i regionen.2. Hvor mange der har taget en uddannelse oven på HA- eller HD-graden, fx en cand. merc., en cand. merc. aud., eller en masteruddannelse, og hvilke job har de fået (branche, virksomhedstype), hvor ofte har de skiftet job, og hvilken indtægt har de kunnet opnå. Hermed opnås en vurdering af kvaliteten af den uddannelsesmæssige kapital, de har haft med i bagagen fra Campus Slagelse.3. Hvordan de studerende vurderer undervisningens og pensums niveau og kvalitet, mens de var studerende, og dens indholdsmæssige relevans for de job, de siden har haft.Under studierne boede 72% af de studerende i det, der i dag hedder Region Sjælland, og i dag (hvor de har arbejde eller studerer videre) bor 58% i regionen. Der er tale om en meget høj andel i studietiden, og dette viser klart, at Campus Slagelse i hele perioden har opfyldt et lokalt/­regionalt behov for videregående uddannelse tættere på end København.Når tallet for andel, der bor i regionen, i dag så er noget mindre, kan dette dels skyldes, at de, der studerer videre, overvejende gør dette i København (på CBS Handelshøjskolen), og dels, at nogle har ønsket eller været nødt til at søge job uden for regionen. Under alle omstændigheder er en fastholdelsesprocent på knap 60 særdeles tilfredsstillende, og det er klart, at hvis man i højere grad kan tilbyde videregående uddannelse, fx i form af kandidat- eller mastergrad, fra Campus Slagelse, så vil denne grad af regional fastholdelse kunne øges.Dette taler klart for, at disse planer understøttes og videreudvikles, hvilket blandt andet understøttes af, at en betydelig del af dimittenderne udtrykker det ønske, at have kunnet tage en kandidat- eller en mastergrad i Slagelse, hvis det havde været muligt.Når det gælder videre uddannelse, forholder det sig sådan, at 76% af HA'erne og 38% af HD'erne enten har afsluttet eller er i gang med at gennemføre en videregående uddannelse efter deres HA eller HD. For HA'ernes vedkommende er det først og fremmest cand. merc.-uddannelsen, der har trukket, efterfulgt af cand. merc. aud. og HD 2. del, mens det for HD'ernes vedkommende er cand. merc. aud., der er den klare topscorer.  Det er overgangsfrekvenser, der antagelig fuldt ud matcher de tilsvarende frekvenser på handelshøjskolerne i København og Århus. Når det gælder det efterfølgende job, kan man indledningsvis konstatere, at 82% er i fuldtidsbeskæftigelse som lønmodtager, 3% er deltidsansat og 6% er selvstændige erhvervsdrivende, dvs. over 90% er i beskæftigelse. Det kan være vanskeligt at udtale sig om kvaliteten af dette arbejde, men især to forhold peger på, at dimittenderne har grund til at være tilfredse. For det første udtrykker de fleste, at deres uddannelse har været relevant for deres beskæftigelse, dvs. at de har fundet beskæftigelse inden for det felt, de er uddannet til. For det andet viser lønniveauet at være højt, idet den gennemsnitlige årsindkomst for fuldtidsansatte er på den rigtige side af en halv million, og for de selvstændige over 600.000 kr. Dette tyder på, at de dimittender, der tidligere studerede i Slagelse, har fået et rigtigt godt afkast på denne investering.Dimittenderne fra Campus Slagelse har en positiv bedømmelse af deres uddannelsestid, hvilket er interessant, fordi de (fleste af dem) nu kan se uddannelsen i lyset af deres efterfølgende beskæftigelse og de faglige krav, der har mødt der. Kun omkring en femtedel af HA'erne finder undervisningen "mindre relevant", og endnu færre (13%) blandt HD'erne. For begge grupper anfører omkring 90%, at det faglige niveau har været passende, og 90% af HD'erne (75% af HA'erne) anfører, at deres nuværende job ligger inden for deres uddannelsesområde.Denne bedømmelse er absolut tilfredsstillende, selv om man naturligvis stadig må arbejde med at gøre uddannelsen relevant for en endnu større andel af de studerende. Der er næppe tvivl om, at Campus Slagelse har medvirket til at hæve uddannelsesaktiviteten og -niveauet i det område, man i dag betegner Region Sjælland, inden for det erhvervsøkonomiske område. Hermed har man opfyldt et behov, både et behov hos unge mennesker for videregående uddannelse, der ligger i regionen og ikke i hovedstaden, og et behov hos virksomhederne for at kunne rekruttere erhvervsøkonomisk veluddannede unge mennesker, som ikke har slået rod i København under uddannelsen, fordi de har kunne studere i regionen.For HD-områdets vedkommende kan man tilføje, at den lokale placering af HD også har faciliteret opnåelsen af denne uddannelse, fordi kombinationen af job og studier på denne uddannelse indebærer, at uddannelsen kan tages samtidig med, at man arbejder i fx Slagelse eller Næstved. Skal man til København, vil mange af dem, der arbejder 75-125 km fra København, på forhånd melde fra.Derfor er der også god grund til at udbygge uddannelsestilbuddene yderligere på Campus Slagelse.

KW - dimittendundersøgelse

KW - Uddannelse

KW - Karriere

KW - Erhvervsøkonomer

KW - HA

KW - HD

KW - investigation of graduates

KW - Education

KW - Career

KW - Business economists

KW - BSc in Business Economics

KW - Diploma in Business Economics

M3 - Faglig redegørelse

ER -