Én at bli' som: dannelsesromaner i det 20. århundrede

Publikation: AndetAndet bidragFormidling

507 Downloads (Pure)

Abstrakt

Resumé Dansk resumé Specialets formål er at undersøge dannelsesforestillinger og idealer i ungdomslit- teratur i det 20. århundrede. Jeg arbejder ud fra spørgsmålet ”hvordan bliver et barn til et voksent menneske?” til teksterne, og undersøge, hvordan målet for denne udvikling også fremstilles positivt og negativt. Kapitel 1 er indledningen, hvori specialets formål og opbygning præsenteres. I kapitel 2 findes en analyse af tv-serien Beverly Hills 90210 set i forhold til dannel- sesromansgenren. Heri peges på, at serien mimer det traditionelle forløb, hvori der afsluttes med ægteskab og børn, samtidig med at serien tilbyder nye mulighe- der for seernes identifikation med hovedpersoner ved, at det kollektive persongal- leri giver rum til flere individuelle udviklingsforløb. Her ses især Steves udvikling som interessant. Kapitel 3 indeholder specialets metodiske fundament. Her fremhæves nykritikken (repræsenteret af Wellek & Warren med et blik til Ingarden) og den kritiske dis- kursanalyse som grundlag for min tilgang til teksterne, og her præsenteres en mo- del til at vise den analytiske fremgangsmåde for at komme frem til ”tekstens ver- densbillede” – hvor tekstens holdning til forskellige emner (i dette tilfælde dan- nelsesidealer) læses frem. I kapitel 4 præsenteres oplysningstidens pædagogiske idealer hos John Locke og Jean-Jacques Rousseau. Her fremhæves, hvorledes deres ideal om, hvordan barnet skal udvikle sig, i høj grad hænger sammen med samfundsintegration. Det er såle- des individets tilpasning til samfundets krav, som er vigtige, og ikke det enkelte menneskes potentiale. Her forefindes også en kort gennemgang af Immanuel Kants pædagogiske teorier. Romantikken er hovedomdrejningspunktet i kapitel 5, især den tyske romantik repræsenteret af Johann Gottfried Herder og Johann Wolfgang von Goethe. Med udspring i Aristoteles’ idé om entelechia – at alting i sig bærer en kim, et potentiale, som bør udvikles – forklares og diskuteres forestillingen om dannelse som en proces, der har til formål netop at udvikle dette potentiale hos det enkelte individ, og samtidig vises, hvordan denne udvikling er afhængig af en ’pædagog’, som kan hjælpe individet på vej. Dette vises også gennem en analyse af tre vigtige værker i Goethes forfatterskab: Wilhelm Meister, Den unge Werthers lidelser og Valgslægt- skaber. Kapitel 6 handler om den engelske romantik, repræsenteret af Charles Dickens. Heri ses, hvordan den engelske romantik følger en mere pragmatisk linje fra John Locke og fremhæver den sociale integration på bekostning af individets potentiale. Samtidig trækkes tråde til nyere pædagogisk teori med John Dewey, som forsøger at finde balancen mellem individ og samfund. Derudover rummer kapitlet en gen- rediskussion, hvori også specialets hovedpåstand underbygges. Den er at hvis der skal findes en ’formel’, som kan dække de fleste af værkerne, vil det være givtigt at omformulere den gamle ”hjemme – ude – hjem” til ”rodfast – rodløs – ny rod”, da den tyske dannelsestradition netop lægger vægt på, i modsætning til den danske, at der sker en udvikling og at helten ikke blot vender tilbage til sin hjemstavn. Dannelses- og udviklingsromanen har altså i den oprindelige udgave et ønske om progressivitet frem for konservatisme. Kapitel 7 ”Dannelsesromanens videre forløb” vender sig derefter mod de forskelli- ge udløbere i d. 20. århundrede. Først ved en kort præsentation af min artikel ”Dannelsesroman eller udviklingsroman? En genrediskussion ud fra Lykke-Per og Jørgen Stein” med tråde til Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren og derefter ved gennemgangen af forskellige ungdomslitterære værker: Bjarne Reuters Zappa- serie, Hanne-Vibeke Holsts Louise-trilogi, Tine Brylds PigeLiv og til slut Cecil Bød- kers Silas-bøger og J.K. Rowlings bøger om Harry Potter. Kapitel 8 er specialets opsummering og perspektivering. Her fremhæves, at både strukturelle og idealistiske elementer er videreført i nyere ungdomslitteratur og andre medier. Samtidig peges også på, at der inden for andre genrer, så som musik og sangtekster findes eksempler på dannelsesforestillinger – bl.a. via hiphoppen, der viser en destruktion af den traditionelle dannelsesforestilling og i stedet frem- stiller en nihilistisk håbløshed. Konklusionen er, at dannelsesforestillinger stadig lever i litteraturen, men at det for det 20. århundrede er en klar tendens, at der ikke kan findes en ydre styring – individet er overladt til selv at finde sit eget selv. English Summary The purpose of the present thesis is to investigate the ideas of formation (Bildung) in youth literature in the 20th century. The main question of this thesis is: ‘how is a child transformed into an adult human being?’, and, moreover, to investigate how the aim of this process is described both positively and negatively in litera- ture. Chapter 1 is the introduction in which the purpose and composition of the thesis is presented. In chapter 2 an analysis of the tv-teen soap Beverly Hills 90210 in comparison with the genre of the Bildungsroman (coming-of-age-novel) is presented. Here I show how the teen soap mimes the traditional course of this genre, which ends with marriage and children. At the same time the teen soap offers new possibilities for the viewers to identify themselves with main characters due to the different type of characters, which gives room for more than one process of formation. Particularly Steve’s process is interesting. Chapter 3 contains the methodical basis of the thesis. Here New Criticism (repre- sented by Wellek & Warren, with a slight look at Ingarden) and the Critical Dis- course Analysis are emphasized as the basis for my textual approach. I present a model of the analytical way to the ‘scheme of the text’ – where the textual attitude towards different subjects are stated. In chapter 4 the Enlightment and the pedagogical ideas of John Locke and Jean- Jacques Rousseau are presented. It is emphasized how their idealism of a child’s development is closely connected to integration into society. The importance lies within the individual’s adaption to society’s demands and not within the potential of a single human being. In this chapter there is also a short analysis of the peda- gogical ideas of Immanuel Kant. Romanticism is the main center of chapter 5, especially the German Romantic Movement represented by Johann Gottfried Herder and Johann Wolfgang von Goethe. With an origin in Aristotle’s idea of entelechia – that everything has in it- self a seed, a potential, which should be elaborated – the idea of formation (Bildung) is explained and discussed as a process, which has its purpose in elabo- rating this potential in the individual person; and at the same time it is shown, how this development is dependent of an ’educator’ who can show the way to the individual. This is also shown in an analysis of three important works of Goethe: Wilhelm Meister’s Apprenticeship, The Sorrows of Young Werther and Elective Af- finities. Chapter 6 is about the English Romantic Movement, represented by Charles Dick- ens. In this we see how the English Romanticism follows a more pragmatic line originating from John Locke, and how it emphasizes the social integration at the expense of the potential of the individual. At the same time I draw a line to newer educational theory by John Dewey, who is trying to find a balance between the individual and the society. In addition, the chapter contains a genre discussion, in which the main argument of the thesis is substantiated. The main argument is: If there is a ’formula’ to cover most of the works described, it would be rewarding to rephrase the old ‘at home – away – home’ to ‘rooted – rootless – new root’, as the German tradition of formation (Bildung), in contrast to the Danish, emphasizes a personal development of the hero, and not just the hero returning to his home- stead. The Bildungsroman and the novel of formation have in their original ver- sion a desire for progressiveness rather than conservatism. Chapter 7 ‘The further developments of the Bildungsroman’ turns to the different ramifications in the 20th century. First, by a short presentation of my article ‘Bildungsroman or novel of formation? A discussion of genre from Lykke-Per and Jørgen Stein’ with a view to Martin Andersen Nexøs Pelle the Conqueror, and there- after through the readings of different works of literature of youth: the Zappa- series by Bjarne Reuter, Hanne-Vibeke Holst’s trilogy Louise, Tine Bryld’s GirlLife, and in the end the Silas-books by Cecil Bødker and J.K. Rowling’s Harry Potter. Chapter 8 is the summary of the thesis and perspectival part where I extrapolate my ideas. Here it is emphasized that both structural and idealistic elements are carried on by the newer literature of youth and other media. At the same time I state that examples of ideal of Bildung (formation) are also found in other genres, such as music and lyrics – as seen in hiphop, which shows a destruction of tradi- tional understanding of Bildung, and a nihilistic hopelessness. The conclusion is that the ideals of Bildung (formation) still exist in literature, but there is also a clear tendency that states no outer control – the individual is on its own to find one’s self.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2011
UdgiverSyddansk Universitet. Det Humanistiske Fakultet
Antal sider108
StatusUdgivet - 2011

Citationsformater