Uddannelses- og Forskningsministeriet - Innovationsfonden - Programkomiteen for Energi og Miljø - Optimization of Ecosystem Services Provided by Buffer Strips Using Novel technological Methods

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Forskning i hvordan 'intelligente' randzoner langs vandløb skal designes og vedligeholdes i tid og rum for at deres økosystemtjenester udnyttes optimalt er mangelfuld. Der mangler en stærk tværdisciplinær forskning i randzoners potentiale for: 1) Grøn produktion af biomasse til foder og energi. 2) Øget biodiversitet ved forskellige plejeforanstaltninger med inddragelse af det tidslige aspekt. 3) Fytoremediering af især fosfor ved en målretning af plantesamfund og høst. 4) Optag, omsætning og tilbageholdelse af kulstof og kvælstofforbindelser. 5) Tilbageholdelse og optag af fosforforbindelser. 6) Buffer for drænvand til reduktion af oversvømmelser ved ændret klima. 7) Beskygning og stabilisering af vandløb som tilpasning til et ændret klima. 8) Samfundsmæssig værdi af rekreativ adgang. 9) Omkostnings-effektivitet af forskelligt udlagte randzoner. Forskningsgruppen bag BUFFERTECH projektet vil gennemføre State-of-the-Art forskning med en stærk tvær-disciplinær forskningstilgang. Vi vil inddrage nye teknologier til maksimering af randzoners økosystemtjenester og vil udvikle et beslutningsstøttesystem til beskrivelse af de multi-funktionelle effekter af randzoner, samt deres omkostningseffektivitet. BUFFERTECH vil teste beslutningsstøttesystemet i to randzone observatorier under inddragelse af de lokale interesser. BUFFERTECH har indlejret 3 PhDer og 3 Post Docs i projektet og har et samarbejde med 7 virksomheder og 2 stærke internationale partnere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201431/12/2018