Uddannelses- og Forskningsministeriet - FNU - Key processes for re-establishment of lacustrine benthic ecosystems in lakes and coastal zones when light conditions improve

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Lægmandssprog

Rodfæstede undervandsplanter har stor økologisk betydning i danske søer og kystvande fordi de er produktive, binder næringssalte og skaber stor biodiversitet. På trods af reduceret eutrofiering og deraf følgende forbedrede lysforhold, sker genindvandring af planter i søer og kystzoner langsommere end forventet. En lang række faktorer begrunder den manglende reetablering af samfund af undervandsplanter, som f.eks. dårlige sedimentforhold, konkurrence fra trådalger og fysiske påvirkninger fra bunddyrene. I dette projekt ønsker vi at undersøge de nøgleprocesser, som kan være afgørende for manglende reetablering. Projektet består af 4 arbejdspakker, hvor de første 3 er eksperimentelle og adresserer planternes tolerance overfor miljøpåvirkninger. Her er der fokus på  sedimentforhold og interaktioner med bunddyr, idet disse faktorer anses for at være essentielle for reetablering i områder med gode lysforhold. Den sidste arbejdspakke opsamler projektet med henblik på at modellere den fremtidige udbredelse af rodfæstede planter i søer og kystområder. Projektet vekselvirker mellem større feltforsøg som undersøger processerne i realtid og realskala, samt laboratorieforsøg som adresserer specifikke spørgsmål. Projektet anvender nye metoder til måling af planters vækst og stresstolerance (metabolomics), nye NMR teknikker til måling af biogeokemiske processer i sedimentet og felt-strømrender til måling af sedimentstabilitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201331/12/2015