Opsporing og udredning af patienter med kræft: Et kombineret prædiktionsstudie i almen praksis og i den danske befolkning

Projekter: ProjektPh.d-projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
Kræft er en hyppig årsag til tab af gode leveår, og tidlig diagnostik er en vigtig faktor for øget overlevelse og bedre behandlingsmuligheder. En forudsætning for at blive undersøgt for kræft er, at søge læge, når man oplever et kræftsymptom. Vi ved at mange oplever symptomer, men kun få søger læge. Flere faktorer har indflydelse på om man søger læge, herunder netværk, bekymringer og oplevede barrierer. Undersøgelserne bag disse data er mere end 10 år gamle, og det er uvist om lægesøgningsadfærden har ændret sig i den mellemliggende tid, ligesom vi mangler viden om, hvordan oplevede barrierer, samt videns-søgning og brug af digitale værktøjer har betydning for lægesøgning.
Hovedparten af kræftforløbene starter i almen praksis. Studier har vist, at udredning for kræft ikke alene kan baseres på alarmsymptomer på kræft. Hvorvidt kræftudredning initieres, er en multifaktoriel beslutningsproces, hvor faktorer som praksiskarakteristika, såsom praksisform, antal læger i praksis og uddannelseslæger i praksis, samt kontinuitet i udredningsforløbet kan tænkes at have en betydning.

Formål
Det overordnede formål med projektet er at fremme rettidig diagnostik af kræftsygdomme. Studiet er todelt, og der fokuseres både på borgerens og almen praksis´ perspektiv (hhv. delstudie 1 og 2).
De borgeroplevede barrierer for lægesøgning undersøges, herunder om den generelle og den individuelle lægesøgningsadfærd har ændret sig over de seneste 10 år.
Praksis perspektivet belyses gennem undersøgelser af, hvordan bl.a. patient demografiske forhold og symptom præsentation i almen praksis påvirker udredning af kræft, samt forekomsten af potentielt forsinkende hændelser i udredningsforløbet.

Metode
Delstudie 1 bygger på eksisterende viden på området, bl.a. baseret på projektgruppens mangeårige indsats. I 2012 blev en stor undersøgelse til belysning af kræftsymptomer og lægesøgning i baggrundsbefolkningen gennemført blandt 50.000 borgere. Denne gruppe af borgere geninviteres til at besvare et nyt spørgeskema. Derudover inviteres yderligere 100.000 voksne danskere. Spørgeskemaet vil afdække om lægesøgningsadfærden ifm. kræftsymptomer har ændret sig over de seneste 10 år, herunder om der er særlige udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet, som har betydning for lægesøgning med kræftsymptomer. Data fra delstudie1 suppleres med data fra Danmarks Statistik og Landspatientregistret.
Delstudie 2 baseres på data fra et spørgeskema om tidlig opsporing af kræft i primærsektoren, gennemført af praktiserende læger i henholdsvis Region Syddanmark i foråret 2021, samt Region Midt og Nord i efteråret 2021. Ved journalgennemgang udfylder de tilmeldte læger et spørgeskema på de af deres patienter, der i perioden 2019-2021 har fået en ny kræftdiagnose. Skemaet har særligt fokus på afdækning af mulige forsinkende elementer i det diagnostiske forløb, samt lægens vurdering af det diagnostiske forløb.

Stadie I projektforløb
Dataindsamling for begge delstudier er gennemført . Herefter kobles de indsamlede data med registerudtræk. Første artikel i delstudie 2 er accepteret for publikation.


Relaterede publikationer (links)
The Danish Symptom Cohort: Questionnaire and Feasibility in the Nationwide Study on Symptom Experience and Healthcare-Seeking among 100 000 Individuals - DOI: 10.1155/2014/187280

Opdateret: 01-11-2021
Kort titelOpsporing og udredning af patienter med kræft
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/11/2021 → …

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.